výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Pt 1, 1-25

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii 2 a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. 3 Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 4 Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích 5 a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. 6 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 7 aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, 9 a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 10 Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; 11 zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde. 12 Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. 13 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 14 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; 15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 16 Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.' 17 Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 18 Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19 nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20 byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' - 25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

1Pt 1, 1-25

Verš 1
Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii
Jak 1:1 - Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře.

Verš 2
a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.
Heb 12:24 - a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.
Rim 1:7 - Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
2Pt 1:2 - Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána.
Júd 1:2 - Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!

Verš 3
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
2Kor 1:3 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
Ef 1:3 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
Rim 6:23 - Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Jak 1:18 - Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
1Kor 15:20 - Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

Verš 4
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích
Kol 1:5 - pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium;
2Tim 1:12 - Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Verš 6
Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,
Rim 5:3 - A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,
Jak 1:2 - Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
Heb 10:37 - Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
1Pt 5:10 - A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Verš 7
aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
Iz 48:10 - Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení.
1Kor 3:13 - dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
Jak 1:3 - Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
1Pt 4:12 - Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,

Verš 8
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,
Jn 20:29 - Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili."

Verš 10
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;
Gn 49:10 - Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.
Dan 2:44 - Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,
Ag 2:7 - Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.
Za 6:12 - a řekneš mu: »Toto praví Hospodin zástupů: Hle, přijde muž jménem Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje Hospodinův chrám.

Verš 11
zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Dan 9:24 - Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
Ž 22:6 - Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.
Iz 53:3 - Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili.

Verš 12
Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.
Sk 2:4 - všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Ef 3:10 - Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,

Verš 13
Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
Lk 12:35 - Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
Ef 6:14 - Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,

Verš 15
ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
Lk 1:75 - jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.

Verš 16
Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'
Lv 11:44 - Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi.
Lv 19:2 - "Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.
Lv 20:7 - Posvěťte se a buďte svatí, protože já jsem Hospodin, váš Bůh.

Verš 17
Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.
Dt 10:17 - Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek,
2Krn 19:7 - Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina; konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství."
Jób 34:19 - Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou.
Sk 10:34 - A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Rim 2:11 - Bůh nikomu nestraní.
Gal 2:6 - Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti - čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní - ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;
Ef 6:9 - Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
Kol 3:25 - Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.

Verš 18
Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
1Kor 6:20 - Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
1Kor 7:23 - Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!

Verš 19
nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny
Sk 20:28 - Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
Heb 9:12 - A nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení.
Zjv 1:5 - a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů

Verš 20
byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů.
Rim 16:25 - Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,
Ef 1:9 - když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,
Ef 3:9 - a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:
Kol 1:26 - tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu.
2Tim 1:9 - který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy
Tít 1:2 - aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

Verš 21
Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.
Sk 2:33 - Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte.
Flp 2:9 - Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

Verš 22
Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Ef 4:3 - a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Heb 13:1 - Bratrská láska ať trvá;
1Pt 2:17 - Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.

Verš 23
Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.
Jak 1:18 - Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
1Jn 3:9 - Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.

Verš 24
Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' -
Iz 40:6 - Hlas toho, jenž praví: "Volej!" I otázal se: "Co mám volat?" "Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.
1Kor 7:31 - a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.
Jak 1:10 - a bohatý ať myslí na své ponížení - vždyť pomine jako květ trávy:
Jak 4:14 - vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!
1Jn 2:17 - A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

1Pt 1,1 - List je určený maloázijským cirkvám, ktoré pozakladal najmä apoštol Pavol na prvej a druhej misijnej ceste. Názov "v diaspóre" nemá tu ten istý význam ako u Jakuba, kde ide o kresťanov zo židovstva. Tu sa rozumejú kresťania roztrúsení vo svete (porov. 2, 11) a väčšina z nich pravdepodobne pochádzala z pohanstva.

1Pt 1,3 - Naša spása sa zakladá na večnom rozhodnutí Boha Otca, v čase sa však uskutočňuje milosťou Ducha Svätého, ktorý je nám daný zásluhou vykupiteľského diela Ježiša Krista.

1Pt 1,3-12 - Vo vzletnom rytmickom chválospeve apoštol velebí trojjediného Boha za milosť vykúpenia a spásy. Vyzdvihuje silu a dôležitosť kresťanskej viery a nádeje i to, ako sa k večnej spáse musíme boriť cez mnohé ťažkosti a trápenia. Napriek utrpeniu majú veriaci od Kristovho vzkriesenia všetky dôvody na radosť, lebo a) Kristus je blízko, b) spása je najcennejšia hodnota, c) je zaručená, d) proroci ju vopred predpovedali pre kresťanskú budúcnosť.

1Pt 1,7 - Zjavenie Ježiša Krista je jeho príchod na konci čias.

1Pt 1,10 - Starozákonní proroci predpovedali naše vykúpenie, ktoré uskutočnil Boh v dejinách.

1Pt 1,16 - Porov. Lv 11, 44.

1Pt 1,17 - Náš pozemský život je len dočasným pobytom v cudzine, je púťou do nebeskej vlasti.

1Pt 1,24 - Porov. Iz 40, 6 n. (pozri aj Jak 1, 10).