výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Pt 2, 1-25

1 Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání 2 a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení; 3 vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!' 4 Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a vzácný'. 5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 6 Neboť v Písmu stojí: 'Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.' 7 Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným', 8 ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni. 9 Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10 Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. 11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, 12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu 'v den navštívení'. 13 Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci, 14 ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15 Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. 16 Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. 17 Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. 18 Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. 19 V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 20 Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21 K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22 On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. 23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24 On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

1Pt 2, 1-25





Verš 1
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání
Mt 18:3 - a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
Rim 6:4 - Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.
1Kor 14:20 - Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.
Ef 4:23 - obnovte se duchovním smýšlením,
Kol 3:8 - Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
Heb 12:1 - Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

Verš 3
vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!'
Ž 34:8 - Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Verš 4
Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je 'vyvolený a vzácný'.
Ef 2:20 - Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.

Verš 5
I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
Heb 3:6 - Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.
Zjv 1:6 - a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen.
Zjv 5:10 - a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí."
Rim 12:1 - Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
Heb 12:28 - Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.

Verš 6
Neboť v Písmu stojí: 'Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.'
Iz 28:16 - Proto praví toto Panovník Hospodin: "Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.

Verš 7
Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to 'kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným',
Ž 118:22 - Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Mt 21:42 - Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?
Sk 4:11 - Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.

Verš 8
ale i 'kamenem úrazu a skálou pádu'. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k tomu také byli určeni.
Iz 8:14 - Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopýtat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.
Rim 9:33 - jak je psáno: 'Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.'

Verš 9
Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Dt 7:6 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Dt 14:2 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Dt 26:18 - A Hospodin prohlásil dnes tobě, že budeš jeho lidem, zvláštním vlastnictvím, jak k tobě mluvil. Budeš dbát na všechna jeho přikázání
Ef 1:14 - jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.
Zjv 1:6 - a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc navěky. Amen.
Zjv 5:10 - a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí."

Verš 10
Kdysi jste 'vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží; pro vás 'nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování.
Oz 1:10 -
Oz 2:23 - V onen den odpoví, je výrok Hospodinův, odpovím nebesům a ona odpovědí zemi, [ (Hosea 2:24) země pak odpoví obilím moštu a oleji a ony odpovědí Jizreelu (to je Bůh rozsívá). ] [ (Hosea 2:25) Vseji jej pro sebe do země, Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj, řeknu: "Tys můj lid", a on řekne: "Můj Bože!" ]
Rim 9:26 - a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.'

Verš 11
Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
Rim 13:14 - nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.
Gal 5:16 - Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Verš 12
a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu 'v den navštívení'.
Rim 12:17 - Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
2Kor 8:21 - Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi.
Flp 2:15 - abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
Tít 2:8 - ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.
1Pt 3:16 - ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
Mt 5:16 - Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Lk 1:68 - "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
Lk 19:44 - Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil."

Verš 13
Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení - ať už králi jako svrchovanému vládci,
Rim 13:1 - Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,
Tít 3:1 - Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.

Verš 15
Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí.
Tít 2:8 - ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného.

Verš 16
Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.
Jn 8:32 - Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Rim 6:18 - A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
Gal 5:1 - Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Verš 17
Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
1Pt 5:5 - Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'.
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Ef 4:3 - a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
Heb 13:1 - Bratrská láska ať trvá;
1Pt 1:22 - Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.
Mt 22:21 - Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu."

Verš 18
Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým.
Ef 6:5 - Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
Kol 3:22 - Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.
1Tim 6:1 - Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.
Tít 2:9 - Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,

Verš 19
V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně.
Mt 5:10 - Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Verš 20
Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem.
1Pt 3:14 - Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá
1Pt 4:14 - Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.

Verš 21
K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
Jn 13:15 - Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
Flp 2:5 - Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:
1Jn 2:6 - Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.

Verš 22
On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'.
Iz 53:9 - Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
2Kor 5:21 - Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
1Jn 3:5 - A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.

Verš 23
Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.
Mt 27:39 - Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou
Jn 8:48 - Židé mu odpověděli: "Neřekli jsme správně, že jsi Samařan a jsi posedlý zlým duchem?"

Verš 24
On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
Iz 53:4 - Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Mt 8:17 - aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.'
Rim 6:11 - Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.

Verš 25
'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
Iz 53:6 - Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
Ez 34:6 - Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.
Lk 15:4 - "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne?

1Pt 2,2 - Je to pravdepodobne úryvok zo starokresťanskej krstnej liturgie. "Duchovné mlieko", t. j. Božie slovo, ktorým sa má kresťan sýtiť.

1Pt 2,3 - Porov. Ž 34, 9.

1Pt 2,4 - "Ľudia zavrhli," t. j. Židia. Vlastný národ zavrhol Krista, ale on sa z Božej vôle stal uholným kameňom, na ktorom stojí budova Cirkvi, organický celok veriacich, ktorí sú jednotlivo živými kameňmi tohto duchovného domu. Apoštol takto kreslí obraz živej duchovnej stavby cirkvi, ktorej základom je Kristus.

1Pt 2,5-9 - Klasický text o všeobecnom kňazstve veriacich, odlišnom od služobného, sviatostného kňazstva.

1Pt 2,6 - Porov. Iz 28, 16.

1Pt 2,7-8 - Kristus je uholným kameňom pre veriacich i neveriacich; ale veriacim je na spásu, neveriacim na záhubu, pretože narážajú na Krista svojou neverou (neveria slovu evanjelia) a padajú do záhuby.

1Pt 2,7 - Porov. Ž 118, 22.

1Pt 2,8 - Porov. Iz 8, 14.

1Pt 2,9 - Na vyjadrenie veľkej dôstojnosti kresťanov apoštol používa citáty zo Starého zákona: "vyvolený rod" (Iz 43, 20), "kráľovské kňazstvo"(Ex 19, 6), t. j. králi a kňazi kraľujú sami nad sebou a s Kristom v nebeskom kráľovstve a majú účasť na Kristovom kňazstve, "svätý národ" (Ex 9, 6), "ľud určený na vlastníctvo" (Mal 3, 17), patriaci osobitným spôsobom Bohu.

1Pt 2,10 - Porov. Oz 2, 25; 1, 9.

1Pt 2,12 - Porov. Iz 10, 3. "V deň navštívenia" môže znamenať posledný súd, ale aj dajakú inú Božiu návštevu, napr. milosť obrátenia.

1Pt 2,13-17 - O poslušnosti voči občianskej autorite pozri Rim 13, 1–7.

1Pt 2,15 - Apoštol azda naráža na ohovárky, ktoré pohanskí a židovskí spoluobčania rozširovali o kresťanoch, ako že sú buriči a neposlušní "bezbožníci" (nechceli totiž uctievať pohanských bohov a vzdávať božskú úctu cisárom).

1Pt 2,18-25 - Porov. Ef 6, 5–8; Kol 3, 22–24; Tít 2, 9.

1Pt 2,20 - "Je to milosť pred Bohom," t. j. je to milé Bohu, alebo: Treba to pripísať Božej milosti.

1Pt 2,21 - Ako kresťania.

1Pt 2,22 - Porov. Iz 53, 9.

1Pt 2,24 - Porov. Iz 53, 12. 5. "Na drevo" – znamená ,na kríž'. V Novom zákone sa často používa slovo drevo namiesto slova kríž, a to pre spomienku na Dt 21, 22–23 (porov. Gal 3, 13).

1Pt 2,25 - Porov. Iz 53, 6.