výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Pt 2, 1-25

1 Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania 2 a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, 3 keď ste už okúsili, že Pán je dobrý. 4 Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. 5 Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 6 Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň,uholný, vyvolený, vzácny;kto verí v neho, nebude zahanbený. 7 Pre vás, veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli;ten sa stal kameňom uholným 8 a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo nepočúvajú slovo — na to boli aj určení. 9 Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutkytoho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 10 Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. 11 Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha. 13 S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu vládcovi, 14 alebo vladárom, ktorých posiela trestať tých, čo robia zle, a chváliť tých, čo konajú dobro. 15 Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. 16 Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci. 17 Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite! 18 Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým. 19 Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. 20 Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. 21 Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. 22 On sa hriechu nedopustil,ani lesť nebola v jeho ústach. 23 Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 24 On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení. 25 Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

1Pt 2, 1-25

Verš 1
Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania
Mt 18:3 - a povedal: Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva.
Rim 6:4 - Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života.
1Kor 14:20 - Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí.
Ef 4:23 - obnovte sa duchovným zmýšľaním
Kol 3:8 - Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst.
Heb 12:1 - Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.

Verš 3
keď ste už okúsili, že Pán je dobrý.
Ž 34:8 - |TU(chét)|Tu Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich.

Verš 4
Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.
Ef 2:20 - Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.

Verš 5
Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Heb 3:6 - No Kristus ako Syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime.
Zjv 1:6 - a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Zjv 5:10 - urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi.
Rim 12:1 - Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
Heb 12:28 - A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.

Verš 6
Veď v Písme je napísané: Hľa, kladiem na Sione kameň,uholný, vyvolený, vzácny;kto verí v neho, nebude zahanbený.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.

Verš 7
Pre vás, veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli;ten sa stal kameňom uholným
Ž 118:22 - Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.
Mt 21:42 - Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.Pán to urobil,je to obdivuhodné v našich očiach?
Sk 4:11 - On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.

Verš 8
a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Oni sa oň potkýnajú, lebo nepočúvajú slovo — na to boli aj určení.
Iz 8:14 - On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 9
Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutkytoho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 7:6 - Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.
Dt 14:2 - Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.
Dt 26:18 - Aj Hospodin dnes vyhlásil, že budeš jeho ľudom, zvláštnym vlastníctvom, ako ti sľúbil, no musíš zachovávať všetky jeho prikázania.
Ef 1:14 - ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.
Zjv 1:6 - a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Zjv 5:10 - urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu, oni budú kraľovať na zemi.

Verš 10
Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud; prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
Oz 1:10 -
Oz 2:23 - Vtedy odpoviem — hovorí Hospodin — odpoviem nebesám a ony zasa odpovedia zemi,
Rim 9:26 - A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: Vy nie ste môj ľud,tam sa budú volať synmi živého Boha.

Verš 11
Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.
Rim 13:14 - Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.
Gal 5:16 - Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.

Verš 12
Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.
Rim 12:17 - Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
2Kor 8:21 - Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi.
Flp 2:15 - aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet.
Tít 2:8 - nech sú to zdravé a nepochybné slová, aby sa protivník zahanbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé.
1Pt 3:16 - ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dobrý spôsob života v Kristovi, boli zahanbení v tom, z čoho vás ohovárajú.
Mt 5:16 - Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!
Lk 1:68 - Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
Lk 19:44 - Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe, a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

Verš 13
S ohľadom na Pána sa podriaďte každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu vládcovi,
Rim 13:1 - Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo niet vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh.
Tít 3:1 - Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo,

Verš 15
Veď Božia vôľa je, aby ste konaním dobra umlčali nevedomosť nerozumných ľudí.
Tít 2:8 - nech sú to zdravé a nepochybné slová, aby sa protivník zahanbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé.

Verš 16
Ste slobodní, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobníci.
Jn 8:32 - poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Rim 6:18 - Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti.
Gal 5:1 - Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

Verš 17
Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite!
Rim 12:10 - Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
1Pt 5:5 - Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.
Rim 12:10 - Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Ef 4:3 - Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
Heb 13:1 - Bratská láska nech trvá.
1Pt 1:22 - Keďže ste teraz prijali pravdu, a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte,
Mt 22:21 - Cisárov, odpovedali mu. Nato im povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!

Verš 18
Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým.
Ef 6:5 - Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením.
Kol 3:22 - Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba naoko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred Pánom.
1Tim 6:1 - Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie.
Tít 2:9 - Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú,

Verš 19
Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí.
Mt 5:10 - Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Verš 20
Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé.
1Pt 3:14 - Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a neľakajte sa,
1Pt 4:14 - Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože Duch slávy, Boží Duch, spočíva na vás.

Verš 21
Veď na to ste boli povolaní; pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
Jn 13:15 - Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.
Flp 2:5 - Majte v sebe také zmýšľanie, aké zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi:
1Jn 2:6 - Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.

Verš 22
On sa hriechu nedopustil,ani lesť nebola v jeho ústach.
Iz 53:9 - Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť.
2Kor 5:21 - Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
1Jn 3:5 - Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu.

Verš 23
Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi.
Mt 27:39 - Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou
Jn 8:48 - Židia mu odpovedali: Nehovoríme vari dobre, že si Samaritán, a že si posadnutý zlým duchom?

Verš 24
On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení.
Iz 53:4 - Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.
Mt 8:17 - aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabostia niesol naše choroby.
Rim 6:11 - Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi.

Verš 25
Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.
Iz 53:6 - Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.
Ez 34:6 - Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch. Moje ovce sú rozptýlené po celej šírej krajine, ale ich nik nehľadá.
Lk 15:4 - Ak niekto z vás má sto oviec a jednu z nich stratí, či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde?

1Pt 2,2 - Je to pravdepodobne úryvok zo starokresťanskej krstnej liturgie. "Duchovné mlieko", t. j. Božie slovo, ktorým sa má kresťan sýtiť.

1Pt 2,3 - Porov. Ž 34, 9.

1Pt 2,4 - "Ľudia zavrhli," t. j. Židia. Vlastný národ zavrhol Krista, ale on sa z Božej vôle stal uholným kameňom, na ktorom stojí budova Cirkvi, organický celok veriacich, ktorí sú jednotlivo živými kameňmi tohto duchovného domu. Apoštol takto kreslí obraz živej duchovnej stavby cirkvi, ktorej základom je Kristus.

1Pt 2,5-9 - Klasický text o všeobecnom kňazstve veriacich, odlišnom od služobného, sviatostného kňazstva.

1Pt 2,6 - Porov. Iz 28, 16.

1Pt 2,7-8 - Kristus je uholným kameňom pre veriacich i neveriacich; ale veriacim je na spásu, neveriacim na záhubu, pretože narážajú na Krista svojou neverou (neveria slovu evanjelia) a padajú do záhuby.

1Pt 2,7 - Porov. Ž 118, 22.

1Pt 2,8 - Porov. Iz 8, 14.

1Pt 2,9 - Na vyjadrenie veľkej dôstojnosti kresťanov apoštol používa citáty zo Starého zákona: "vyvolený rod" (Iz 43, 20), "kráľovské kňazstvo"(Ex 19, 6), t. j. králi a kňazi kraľujú sami nad sebou a s Kristom v nebeskom kráľovstve a majú účasť na Kristovom kňazstve, "svätý národ" (Ex 9, 6), "ľud určený na vlastníctvo" (Mal 3, 17), patriaci osobitným spôsobom Bohu.

1Pt 2,10 - Porov. Oz 2, 25; 1, 9.

1Pt 2,12 - Porov. Iz 10, 3. "V deň navštívenia" môže znamenať posledný súd, ale aj dajakú inú Božiu návštevu, napr. milosť obrátenia.

1Pt 2,13-17 - O poslušnosti voči občianskej autorite pozri Rim 13, 1–7.

1Pt 2,15 - Apoštol azda naráža na ohovárky, ktoré pohanskí a židovskí spoluobčania rozširovali o kresťanoch, ako že sú buriči a neposlušní "bezbožníci" (nechceli totiž uctievať pohanských bohov a vzdávať božskú úctu cisárom).

1Pt 2,18-25 - Porov. Ef 6, 5–8; Kol 3, 22–24; Tít 2, 9.

1Pt 2,20 - "Je to milosť pred Bohom," t. j. je to milé Bohu, alebo: Treba to pripísať Božej milosti.

1Pt 2,21 - Ako kresťania.

1Pt 2,22 - Porov. Iz 53, 9.

1Pt 2,24 - Porov. Iz 53, 12. 5. "Na drevo" – znamená ,na kríž'. V Novom zákone sa často používa slovo drevo namiesto slova kríž, a to pre spomienku na Dt 21, 22–23 (porov. Gal 3, 13).

1Pt 2,25 - Porov. Iz 53, 6.