výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Pt 5, 1-14

1 Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! 3 Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. 4 A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. 8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 10 Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 11 Jemu moc na veky vekov. Amen. 12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. 13 Pozdravuje vás cirkev v Babylone, vyvolená spolu s vami a môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne!
Sk 20:28 - Dávajte pozor na seba i na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu svojej vlastnej krvi.
1Tim 3:3 - nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec;
Tít 1:7 - Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku,

Verš 3
Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu.
2Kor 1:24 - Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme pomáhať vašej radosti — veď vo viere stojíte pevne.
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás.
1Tim 4:12 - Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote.
Tít 2:7 - vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Tvoja náuka nech je neskazená, čestná,

Verš 4
A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
Iz 40:11 - Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojím ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť.
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom.
Jn 10:11 - Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.
Heb 13:20 - A Boh pokoja, ktorý skrze krv večnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša,
1Pt 2:25 - Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.
1Kor 9:25 - Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
2Tim 4:8 - Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.
Jak 1:12 - Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú.
1Pt 1:4 - pre nehynúce, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo pripravené v nebesiach pre vás,

Verš 5
Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje,ale pokorným dáva milosť.
Rim 12:10 - Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.
Flp 2:3 - Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba
Prís 3:34 - Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeľuje milosť.
Jak 4:6 - Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví,ale pokorným dáva milosť.

Verš 6
Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil.
Jób 22:29 - Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa! Veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči!
Prís 29:23 - Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.
Mt 23:12 - Kto sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.
Lk 14:11 - Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Jak 4:10 - Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.

Verš 7
Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
Ž 55:22 - jeho ústa sú sladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Lk 12:22 - A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
Flp 4:6 - Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.
1Tim 6:8 - Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní.
1Kor 9:9 - Veď v Mojžišovom zákone je napísané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu.Azda sa Boh stará iba o voly?
Heb 13:5 - Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.

Verš 8
Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
1Sol 5:6 - Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi.
1Pt 1:13 - Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista.
1Pt 4:7 - Koniec všetkého sa priblížil. Buďte teraz rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa.
Jób 1:7 - Hospodin sa opýtal satana: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal: Z potuliek a prechádzok po zemi.
Lk 22:31 - Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.

Verš 9
Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.
Ef 4:27 - Nedávajte miesto diablovi.
Jak 4:7 - Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.

Verš 10
Po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ.
Heb 10:37 - Veď už len celkom krátky časa prídeten, čo má prísť, nebude meškať.
1Pt 1:6 - Radujte sa z toho, aj keď azda teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok,

Verš 14
Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!
Rim 16:16 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom!
2Kor 13:12 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
1Sol 5:26 - Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).