výhody registrácie

1. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Pt 5, 1-14

1 Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: 2 Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. 3 Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, 4 abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. 5 Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." 6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. 7 Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. 8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. 9 Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. 10 Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11 Jemu náleží moc navěky! Amen. 12 S pomocí Silvana, kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně. 13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. 14 Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

1Pt 5, 1-14

Verš 2
Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně.
Sk 20:28 - Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.
1Tim 3:3 - Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,
Tít 1:7 - Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář,

Verš 3
Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem,
2Kor 1:24 - Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte.
Flp 3:17 - Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
1Tim 4:12 - Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.
Tít 2:7 - Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost,

Verš 4
abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
Iz 40:11 - Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky.
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat.
Jn 10:11 - Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život.
Heb 13:20 - Bůh pokoje, který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí,
1Pt 2:25 - Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.
1Kor 9:25 - Každý závodník má přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.
2Tim 4:8 - Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Jak 1:12 - Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
1Pt 1:4 - k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi,

Verš 5
Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí."
Rim 12:10 - Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem uctivost.
Flp 2:3 - Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.
Prís 3:34 - Pro posměvače má Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje.
Jak 4:6 - Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí."

Verš 6
Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.
Jób 22:29 - ‚Hlavu vzhůru!' řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání.
Prís 29:23 - Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání.
Mt 23:12 - Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen."
Lk 14:11 - Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
Jak 4:10 - Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.

Verš 7
Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.
Ž 55:22 - V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami!
Mt 6:25 - "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
Lk 12:22 - Potom se obrátil ke svým učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete.
Flp 4:6 - O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
1Tim 6:8 - Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
1Kor 9:9 - V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek?
Heb 13:5 - Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,"

Verš 8
Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
1Sol 5:6 - Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
1Pt 1:13 - S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
1Pt 4:7 - Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám,
Jób 1:7 - "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan.
Lk 22:31 - Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.

Verš 9
Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
Ef 4:27 - Nedávejte místo ďáblu.
Jak 4:7 - Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,

Verš 10
Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.
Heb 10:37 - "Už velmi, velmi brzy přijde Ten, který má přijít, a neopozdí se.
1Pt 1:6 - Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.

Verš 14
Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.
Rim 16:16 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
2Kor 13:12 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
1Sol 5:26 - Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.

1Pt 5,1 - "Starších," t. j. predstavených cirkevného spoločenstva (porov. 1 Tim 5, 17; Tít 1, 5–9). "Svedok Kristových utrpení" – či už ako ten, čo bol pri Kristovom utrpení, alebo ako ten, čo svojím utrpením vydáva svedectvo o Kristovi.

1Pt 5,4 - "Najvyšší pastier" čiže Pán Ježiš. Písmo ho často nazýva "pastier". No výraz "Najvyšší pastier" sa vyskytuje iba tu.

1Pt 5,5 - Prís 3, 34; Jak 4, 6.

1Pt 5,7 - Ž 55, 23.

1Pt 5,12 - Silván, Pavlov spolupracovník. Pavol s ním na druhej apoštolskej ceste ponavštevoval mnohé maloázijské cirkvi (Sk 15, 40 – 16, 10). Jeho grécke meno Sílas (z aramejského šeilá) sa nachádza v Skutkoch apoštolov (Sk 15, 22. 27. 32. 40; 16, 19. 25. 29; 17, 4. 10. 14 n.; 18, 5), kým polatinčené Silvanus (slov. Silván) je v Pavlových listoch (2 Kor 1, 19; 1 Sol 1, 1; 2 Sol 1, 1) a v tomto texte.

1Pt 5,13 - Marek, Petrov duchovný syn a jeho verný žiak a pomocník, je pôvodcom druhého evanjelia. "Babylon" – pod týmto názvom poznali vtedajší kresťania i pohania pohanský Rím (porov. Zjv 17, 18). "Vyvolená cirkev," t. j. rímska cirkevná obec (porov. 2 Jn).

1Pt 5,14 - "Bozk lásky" – "bozk pokoja" (porov. Rim 16, 16).