výhody registrácie

1. list Tesaloničanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Tes 1, 1-10

1 Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj. 2 Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične 3 pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej istote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achájsku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade, takže my už nemusíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu, 10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.

1Tes 1, 1-10

Verš 1
Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.
Rim 1:7 - Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Ef 1:2 - Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby sa poslušne odovzdali Ježišovi Kristovi a boli pokropení jeho krvou: Milosť a pokoj v hojnej miere!

Verš 2
Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične
Ef 1:16 - neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách,
Flp 1:3 - Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam,
Kol 1:3 - Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.
2Sol 1:3 - Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za vás Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje.

Verš 3
pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal.

Verš 5
lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej istote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás.
1Kor 2:4 - moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci,
1Kor 4:20 - Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci.
1Sol 2:1 - Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol márny.

Verš 6
A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo,
1Kor 4:16 - Prosím vás teda, nasledujte môj príklad.
1Kor 11:1 - Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!
Flp 3:17 - Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás.
2Sol 3:9 - Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať.

Verš 10
a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.
Sk 1:11 - a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
Flp 3:20 - Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
2Sol 1:10 - To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

1Sol 1,1 - Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16–18).

1Sol 1,3 - Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.

1Sol 1,10 - "Budúci hnev" – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2,8; 5,9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.