výhody registrácie

Kniha proroka Aggea

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ag 1, 1-15

1 V druhom roku kráľa Dária, v prvý deň šiesteho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea judskému miestodržiteľovi Zerubbábelovi, synovi Šealtíelovmu, a veľkňazovi Jéšuovi, synovi Jócadakovmu. 2 Takto hovorí Hospodin zástupov: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. 3 Potom zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: 4 Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? 5 Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami. 6 Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smäd si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami. 8 Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. 9 Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? — pýta sa Hospodin zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. 10 Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. 11 Privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na mušt a na olej, na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. 12 Zerubbábel, syn Šealtíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál Hospodina. 13 Hospodinov posol Aggeus prehovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hospodina: Ja som s vami, znie výrok Hospodina. 14 Potom Hospodin povzbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubbábela, syna Šealtíelovho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hospodina zástupov, svojho Boha, 15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca.

Ag 1, 1-15

Verš 10
Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu.
Dt 28:23 - Nebesia budú nad tvojou hlavou ako meď a zem pod tebou bude ako železo.

Verš 6
Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smäd si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.
Dt 28:38 - Mnoho osiva vyseješ na poli, ale málo zožneš, lebo ho obhryzú kobylky.
Mi 6:14 - Budeš jesť, ale sa nenasýtiš a ostaneš naďalej hladný, keď si aj niečo odložíš nabok, nič nezachrániš, lebo čo by si chcel zachrániť, vydám napospas meču.

Ag 1,1 - O osobách spomínaných v tomto verši pozri úvod.

Ag 1,6 - Na práci nebolo požehnania.

Ag 1,8 - Boh bude z nového chrámu tak žehnať svoj ľud, že ho svet bude oslavovať.

Ag 1,9-11 - Rozumej: Úroda bola oveľa menšia, než ste čakali, a aj čo sa urodilo, zahynulo.