výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sof 3, 1-20

1 Beda spurnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu! 2 Nepočúva hlas, napomenutie neprijíma, Hospodinovi nedôveruje, k svojmu Bohu sa nechce priblížiť. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi, jeho sudcovia sú vlci za večera, čo nenechajú nič do rána. 4 Jeho proroci sú namyslení podvodníci, jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú zákon. 5 Spravodlivý Hospodin je uprostred neho, krivdu nerobí, ráno čo ráno vynáša na svetlo svoj súd bez prestania, ten však, čo pácha bezprávie, hanbu nepozná. 6 Vyhladil som národy, ich cimburia spustli. Zničil som ich ulice, nikto nimi neprechádza, ich mestá sú vyplienené, vyľudnené, bez obyvateľov. 7 Povedal som: Maj bázeň predo mnou, prijmi napomenutie! Nech jeho domov nezanikne pre nič z toho, čím ho potrestám. Oni však už za rána všetko pokazili svojimi skutkami. 8 Preto čakajte na mňa — znie výrok Hospodina — na deň, keď povstanem kvôli svedectvu. Veď to je môj rozsudok: pozbierať národy, zhromaždiť kráľovstvá, vyliať na nich svoju zlosť, celú páľavu svojho hnevu. Moja ohnivá žiarlivosť strávi celú zem. 9 Vtedy dám národom čisté pery, aby všetci vzývali Hospodinovo meno a spoločne mu slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek mi moji vyznavači, moja rozptýlená dcéra prinesie dar. 11 V ten deň sa nebudeš hanbiť za žiadne skutky, ktorými si sa mi spreneverila. Odstránim totiž z tvojho stredu pyšných, čo jasajú, nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba úbohý a biedny ľud, bude hľadať útočisko v Hospodinovom mene. 13 Zvyšok Izraela sa nebude dopúšťať neprávosti, ani hovoriť lož; v ich ústach nebude ľsti. Budú sa pásť a odpočívať, a nik ich nevyplaší. 14 Plesaj, dcéra sionská, výskaj, Izrael! Raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra jeruzalemská! 15 Hospodin odvrátil rozsudok nad tebou, vyhnal tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Hospodin, je uprostred teba, neboj sa viac zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. 18 Smutných pre sviatky zozbieram, veď sú tvojimi; jarmo a potupa je na nich. 19 Hľa, v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali, zachránim chromých a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno po celej zemi. 20 V ten čas vás privediem, vtedy vás zhromaždím, dám vám meno a chválu medzi všetkými ľuďmi na zemi a váš údel zmením pred vašimi zrakmi — hovorí Hospodin.

Sof 3, 1-20

Verš 3
Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi, jeho sudcovia sú vlci za večera, čo nenechajú nič do rána.
Prís 28:15 - Ako revúci lev a túlavý medveď je svojvoľný panovník nad biednym ľudom.
Ez 22:27 - Jej kniežatá uprostred nej sú ako vlci: trhajú korisť, sú schopní preliať krv, hubiť ľudské životy, len aby dosiahli zisk.

Verš 4
Jeho proroci sú namyslení podvodníci, jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú zákon.
Jer 23:11 - Veď prorok i kňaz sa odcudzili, ba aj v mojom dome som našiel ich bezprávie — znie výrok Hospodina.
Jer 23:32 - Som proti tým prorokom, ktorí snívajú lži — znie výrok Hospodina — o nich rozprávajú a môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom uvádzajú do omylu. Ja som ich predsa neposlal ani nepoveril a vôbec tomuto ľudu nebudú na osoh — znie výrok Hospodina.
Oz 9:7 - Prišli dni trestu, prišli dni odplaty, zle sa bude zaobchádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialencom je muž ducha, lebo sú početné tvoje hriechy a veľký je tvoj odpor.

Verš 5
Spravodlivý Hospodin je uprostred neho, krivdu nerobí, ráno čo ráno vynáša na svetlo svoj súd bez prestania, ten však, čo pácha bezprávie, hanbu nepozná.
Dt 32:4 - On je Skala, jeho dielo je dokonalé, všetky jeho cesty sú správne. Boh je verný, bez neprávosti, spravodlivý a priamy.

Verš 14
Plesaj, dcéra sionská, výskaj, Izrael! Raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra jeruzalemská!
Za 9:9 - Hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Za 9:9 - Hlasne plesaj, dcéra Sion, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Sof 3,1 - Toto neposlušné, protiviace sa mesto bol Jeruzalem za čias proroka.

Sof 3,3 - Porov. Hab 1,8. – Mužovia, ktorí sa vydávajú za prorokov, sú falošní proroci.

Sof 3,7 - "Spred očí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "príbytok".

Sof 3,8 - Boh má právo trestať všetky národy, aj Izrael sa iste dočká trestu.

Sof 3,9 - Porov. Iz 6,5. – "Spojenými silami" je doslovne: "jedným plecom".

Sof 3,10 - Porov. Iz 18,1.

Sof 3,12 - Toto proroctvo sa vzťahuje na mesiášsky čas, keď Kristus ohlasoval evanjelium chudobným, ktorí v neho dúfali. Bohatí ho však neprijali.

Sof 3,13 - V časoch spásy bude Pánovo stádo v bezpečí.

Sof 3,17 - Slovo "obnoví" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "bude mlčať".

Sof 3,18 - Rozumej: Nebude takých, čo budú zronení, že v zajatí nemôžu zasvätiť sviatky Izraela. – Ale lepšie je azda preložiť s Junkerom: "Bez prestania, beznádejne zronených".

Sof 3,19 - Utláčaný národ sa prirovnáva k ovečkám. Ale dostane sa mu slávy aj v krajinách, v ktorých znášal hanbu zajatia.