výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sof 3, 1-20

1 Beda, neposlušnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu. 2 Nepočúvalo na hlas, neprijalo výstrahu, nedôverovalo v Pána, nevinulo sa k svojmu Bohu. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy; jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrýzali. 4 Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní mužovia; jeho kňazi znesvätili sväté, znásilnili zákon. 5 Pán v jeho strede je svätý, nerobí neprávosť; ráno čo ráno dáva svoje právo svetlom, ktoré neubúda; ale zločinec nepozná hanby. 6 „Vykántril som národy, spustli ich bašty, vynivočil som ich ulice, takže niet chodcov, vyhubené sú ich mestá, bez mužov, bez občanov. 7 Riekol som: Azda sa ma budeš báť, prijmeš výstrahu. Nezmizne mu spred očí všetko, čím som ho navštívil. Lenže hneď zrána bolo podlé všetko ich konanie. 8 Preto čakajte na mňa - hovorí Pán -, na deň, keď povstanem ako svedok. Lebo je mojím právom zhromaždiť národy, pozbierať kráľovstvá, aby som na ne vylial svoju prchkosť, celý svoj blčiaci hnev, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem. 9 Lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno Pánovo a slúžili mu spojenými silami. 10 Až spoza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených, prinášať svoje obety. 11 V ten deň sa nebudeš hanbiť pre rozličné skutky, ktoré si proti mne spáchal, lebo vtedy odstránim sprostred teba tvojich nadutých chvastúňov a viac sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedny.“ Oni budú dôverovať v Pánovo meno. 13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož; v ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Oni sa budú pásť a košiariť, že ich neodstraší nik. 14 Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema! 15 Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa; kráľom Izraela uprostred teba je Pán, nešťastia sa viac neobávaj! 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky! 17 Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“ 18 „Zronených pre sviatky odstránim z teba, sú ti ťarchou hanebnou. 19 Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali, zachránim kuľhavého a pozbieram roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. 20 V tom čase vás privediem, v tom čase vás pozbieram, lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi všetkými národmi zeme, až vám navidomoči obrátim váš osud“ - hovorí Pán.

Sof 3, 1-20

Verš 3
Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy; jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrýzali.
Prís 28:15 - Revúci lev a medveď túlavý je nad úbohým ľudom bezbožný panovník.
Ez 22:27 - Jej úradníci sú v jej strede ako vlky, ktoré kmášu korisť, chcú vylievať krv, ničiť životy, aby sa mohli zmocniť koristi.

Verš 4
Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní mužovia; jeho kňazi znesvätili sväté, znásilnili zákon.
Jer 23:11 - „Veď i prorok, i kňaz sú hriešni, a vo svojom dome som našiel ich zločin - hovorí Pán.
Jer 23:32 - Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny - hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako neosožia tomuto ľudu - hovorí Pán.
Oz 9:7 - Prídu dni navštívenia, prídu dni odplaty - Izrael, vedz: bláznom je prorok, šialencom muž ducha - pre veľkosť tvojej viny a pre veľkosť šialenstva.

Verš 5
Pán v jeho strede je svätý, nerobí neprávosť; ráno čo ráno dáva svoje právo svetlom, ktoré neubúda; ale zločinec nepozná hanby.
Dt 32:4 - Skalou je: dokonalé je jeho dielo, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé. Boh je verný a bez neprávosti, spravodlivý je a priamy.

Verš 14
Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema!
Za 9:9 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.
Za 9:9 - Plesaj hlasno, dcéra Siona, jasaj, dcéra Jeruzalema, hľa, tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Sof 3,1 - Toto neposlušné, protiviace sa mesto bol Jeruzalem za čias proroka.

Sof 3,3 - Porov. Hab 1,8. – Mužovia, ktorí sa vydávajú za prorokov, sú falošní proroci.

Sof 3,7 - "Spred očí" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "príbytok".

Sof 3,8 - Boh má právo trestať všetky národy, aj Izrael sa iste dočká trestu.

Sof 3,9 - Porov. Iz 6,5. – "Spojenými silami" je doslovne: "jedným plecom".

Sof 3,10 - Porov. Iz 18,1.

Sof 3,12 - Toto proroctvo sa vzťahuje na mesiášsky čas, keď Kristus ohlasoval evanjelium chudobným, ktorí v neho dúfali. Bohatí ho však neprijali.

Sof 3,13 - V časoch spásy bude Pánovo stádo v bezpečí.

Sof 3,17 - Slovo "obnoví" prekladáme podľa LXX. Hebr a Vulg má: "bude mlčať".

Sof 3,18 - Rozumej: Nebude takých, čo budú zronení, že v zajatí nemôžu zasvätiť sviatky Izraela. – Ale lepšie je azda preložiť s Junkerom: "Bez prestania, beznádejne zronených".

Sof 3,19 - Utláčaný národ sa prirovnáva k ovečkám. Ale dostane sa mu slávy aj v krajinách, v ktorých znášal hanbu zajatia.