výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Sof 2, 1-15

1 Zhromaždite a pozbierajte sa, vy, nehanebný národ, 2 skôr než porodí rozhodnutie a odletí deň ako pleva. Skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev, skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu. 3 Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, ktorí konáte podľa jeho práva, hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno, že sa schováte v deň Pánovho hnevu. 4 Lebo Gaza bude opustená a Askalon pustatinou, Azot rozoženú za bieleho dňa a Akaron vyhubia. 5 Beda obyvateľom pomorského pásu, národu Kréťanov! Pánovo slovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištíncov: „Vyhubím ťa, že nebudeš mať občanov.“ 6 Pomorský pás bude nivou, stepou pre pastierov a košiarom pre stáda. 7 A pomorský pás bude patriť zvyškom Júdovým, tam sa budú pásť, v domoch Askalona budú za večera košiariť, lebo ich navštívi Pán, ich Boh, a obráti ich osud. 8 „Počul som hanobenie Moabu a rúhanie synov Amona, keď znevažovali môj ľud a rozťahovali sa na jeho území. 9 Preto ako žijem - hovorí Pán zástupov, Boh Izraelov - Moab bude ako Sodoma a Amončania ako Gomora, poľom tŕnia, soľnou baňou a pustatinou naveky. Zvyšky môjho ľudu ich vyplienia a ostatok môjho národa sa ich zmocní.“ 10 Toto ich zastihne pre ich pýchu, pretože hanobili a vyvyšovali sa nad národ Pána zástupov. 11 Pán bude hrozný proti nim, veď vykántri všetkých bohov zeme a jemu sa bude klaňať každý zo svojej vlasti, všetky ostrovy národov. 12 „Aj vy, Etiópci… Tí sú prebodnutí mojím mečom!“ 13 Vystrie ruku proti severu a znivočí Asýrsko, Ninive urobí opusteným, vyschnutým ako pustatina. 14 Uprostred neho budú ležať stáda, húfy rozličných zvierat; i pelikán a jež budú nocovať medzi jeho stĺpmi. Počúvaj! Vresk v oblokoch, havran na prahu, lebo cédrové trámy sú vytrhnuté. 15 Toto je mesto, ktoré plesalo, bývalo bezstarostne a hovorilo si v srdci: „Ja som a nikto viac!“ Ako sa stalo pustatinou, ležiskom zveriny? Každý, kto popri ňom prejde, hvízda a máva rukou.

Sof 2, 1-15

Sof 2,2 - Začiatok rozumej: Skôr ako sa stane skutkom, čo ustanovil Pán. Ale text je veľmi neistý.

Sof 2,4 - Tu spomínané mestá boli hlavné mestá filištínskych kniežatstiev.

Sof 2,5 - Pomorský pás je krajina Filištíncov. Títo pochádzali z ostrova Kréty, porov. 1 Sam 30,14; Ez 25,15; Jer 47,4; Am 9,7.

Sof 2,9 - Moabčania a Amončania bývali na okolí Mŕtveho mora, preto sa ich osud prirovnáva osudu Sodomy a Gomory.

Sof 2,14 - Názorne sa opisujú rozvaliny mesta Ninive; z obločných dier rozváľaných budov sú vytrhané mreže a ozýva sa z nich vresk rozličných zvierat. K menám zvierat porov. Iz 14,23; 34,11. – Slovo "havran" čítame so LXX a Vulg.

Sof 2,15 - Porov. Iz 47,8.