výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Oz 1, 1-11

1 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Berowego, za dni Uzyjasza, Joatama, Achaza, Ezechyjasza, królów Judzkich, i za dni Jeroboama, syna Joazowego, króla Izraelskiego. 2 Gdy począł Pan mówić do Ozeasza, rzekł Pan do Ozeasza: Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, i spłódź dzieci z wszeteczeństwa; bo się ta ziemia, bez wstydu wszeteczeństwo płodząc, od Pana odwróciła. 3 Odszedł tedy, i pojął Gomorę, córkę Dyblaimską, która poczęła i porodziła mu syna. 4 I rzekł Pan do niego: Nazów imię jego Jezreel: bo jeszcze po małym czasie nawiedzę krew Jezreel nad domem Jehu, a sprawię to, że ustanie królestwo domu Izraelskiego. 5 A dnia onego złamię łuk Izraelski w dolinie Jezreel. 6 I poczęła znowu i porodziła córkę; i rzekł mu Pan: Nazów imię jej Loruchama; bo się więcej nie zmiłuję nad domem Izraelskim, lecz ich zapewne wygładzę. 7 Ale nad domem Judzkim zmiłuję się, i wybawię ich przez Pana, Boga ich, a nie wybawię ich przez łuk, i przez miecz, i przez wojnę, i przez konie i przez jezdnych. 8 Potem ostawiwszy Loruchamę znowu poczęła i porodziła syna. 9 I rzekł Pan: Nazów imię jego Loami; boście wy nie ludem moim, a Ja też nie będę waszym. 10 Wszakże liczba synów Izraelskich będzie jako piasek morski, który ani zmierzony ani zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, co im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, rzeczono im będzie: Wyście synami Boga żyjącego. 11 I będą zgromadzeni synowie Judzcy i synowie Izraelscy wespół, a postanowiwszy nad sobą głowę jednę, wynijdą z tej ziemi; bo będzie wielki dzień Jezreela.

Oz 1, 1-11

Verš 10
Wszakże liczba synów Izraelskich będzie jako piasek morski, który ani zmierzony ani zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, co im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, rzeczono im będzie: Wyście synami Boga żyjącego.
Gn 32:12 - Wszakeś rzekł: Dobrze czyniąc będęć dobrze czynił, a rozmnożę nasienie twoje jako piasek morski, który zliczon być nie może, dla mnóstwa.
Rim 9:25 - Jako też u Ozeasza mówi: Nazwię lud, który nie był moim, ludem moim, a onę, która nie była umiłowaną, nazwię umiłowaną.

Verš 11
I będą zgromadzeni synowie Judzcy i synowie Izraelscy wespół, a postanowiwszy nad sobą głowę jednę, wynijdą z tej ziemi; bo będzie wielki dzień Jezreela.
Iz 11:13 - I ustanie nienawiść Efraimowa, a nieprzyjaciele Judowi wykorzenieni będą. Efraim nie będzie nienawidził Judy, a Juda nie będzie trapił Efraima;
Jer 3:18 - W one dni pójdą dom Judzki z domem Izraelskim, i przyjdą pospołu z ziemi północnej do ziemi, którąm dał w dziedzictwo ojcom waszym.
Ez 37:16 - A ty, synu człowieczy! weźmij sobie jedno drewno, i napisz na niem: Judzie i synom Izraelskim, towarzyszom jego. Weźmij też i drugie drewno, a napisz na niem: Józefowi drewnu Efraimowemu, i wszystkiemu domowi Izraelskiemu, towarzyszom jego!
Ez 37:22 - I uczynię ich narodem jednym w ziemi, na górach Izraelskich, i będzie król jeden nad onymi wszystkimi za króla; a nie będą więcej dwa narody, nie rozdzielą się nigdy więcej na dwoje królestw;
Ef 2:14 - Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił;

Oz 1,1 - O Ozeášovi, o jeho otcovi Bérim a o júdskych a izraelských kráľoch Ozeášovej doby pozri úvod o tomto prorokovi.

Oz 1,2 - Pomer Boha k Izraelu zvýrazňuje sa obrazom manželstva; pozri pozn. k Iz 50,1 n. Prorok Ozeáš svojím manželstvom má naznačovať milosrdenstvo Pána, ktorý po prechode cez Červené more na hore Sinaj uzavrel s národom manželskú zmluvu, hoci národ už v Egypte, pred uzavretím zmluvy, páchal modloslužbu. Dietky – Izraeliti – nie sú lepší než ich matka. Smilstvom a cudzoložstvom sa volá modloslužba, lebo touto pácha národ nevernosť k Pánovi.

Oz 1,4 - Jezrael bola úrodná rovina na území kmeňa Isachar. Na východnom kraji tejto roviny ležalo mesto toho istého mena (neskoršie sa volalo aj Esdrelon). Tu spáchal Achab a jeho manželka Jezabel hrozný zločin na Nabotovi, preto – podľa proroctva Eliášovho (1 Kr 21) – na tom istom mieste vyhubil Jehu dom Achabov (2 Kr 9,24 – 10,11). Dynastia Jehuova, ktorá v časoch Ozeášových panovala v Severnej ríši, nebola o nič lepšia, preto sa aj jej vina volá vinou Jezraela. Prorok predpovedá zánik Jehuovho domu, čo sa splnilo, keď Selum zavraždil posledného kráľa z toho domu r. 743 (2 Kr 15,10); súčasne však predpovedá aj zánik celej Severnej ríše. Ríša zanikla v 722/21 pr. Kr. – Meno Ozeášovho syna bolo teda symbolické.

Oz 1,6-9 - Meno druhého dieťaťa znamená už pre národ stratu Božej lásky, meno tretieho rozviazanie zmluvy, ktorú Boh s Izraelom uzavrel, teda úplné zavrhnutie národa. Predpoveď v. 7, ktorý mnohí pokladajú za neskorší dodatok, splnila sa v r. 701, keď Boh zázračne zachránil Jeruzalem; pozri 2 Kr 19,34; Iz hl. 36 – 37.