výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(GRM - Grécky - Moderný)

Oz 1, 1-11

1 Ο λογος του Κυριου ο γενομενος προς Ωσηε τον υιον του Βεηρι, εν ταις ημεραις Οζιου, Ιωαθαμ, Αχαζ και Εζεκιου, βασιλεων του Ιουδα, και εν ταις ημεραις Ιεροβοαμ, υιου του Ιωας, βασιλεως του Ισραηλ. 2 Αρχη του λογου του Κυριου δια του Ωσηε. Και ειπε Κυριος προς τον Ωσηε, Υπαγε, λαβε εις σεαυτον γυναικα πορνειας και τεκνα πορνειας· διοτι η γη κατεπορνευσε, εκκλινασα απο οπισθεν του Κυριου. 3 Και υπηγε και ελαβε την Γομερ, θυγατερα του Δεβηλαιμ· και συνελαβε και εγεννησεν εις αυτον υιον. 4 Και ειπε Κυριος προς αυτον, Καλεσον το ονομα αυτου Ιεζραελ· διοτι ετι ολιγον και θελω εκδικησει το αιμα του Ιεζραελ επι τον οικον Ιηου, και θελω καταπαυσει την βασιλειαν του οικου Ισραηλ. 5 Και εν τη ημερα εκεινη θελω συντριψει το τοξον του Ισραηλ εν τη κοιλαδι του Ιεζραελ. 6 Και συνελαβεν ετι και εγεννησε θυγατερα. Και ειπε προς αυτον, Καλεσον το ονομα αυτης Λο-ρουχαμμα· διοτι δεν θελω ελεησει πλεον τον οικον Ισραηλ αλλα θελω σηκωσει αυτους διολου. 7 Τον δε οικον Ιουδα θελω ελεησει και θελω σωσει αυτους δια Κυριου του Θεου αυτων, και δεν θελω σωσει αυτους δια τοξου ουδε δια ρομφαιας ουδε δια πολεμου, δια ιππων ουδε δια ιππεων. 8 Και αφου απεγαλακτισε την Λο-ρουχαμμα, συνελαβε και εγεννησεν υιον. 9 Και ειπε Κυριος, Καλεσον το ονομα αυτου Λο-αμμι· διοτι σεις δεν εισθε λαος μου και εγω δεν θελω εισθαι υμων. 10 Ο αριθμος ομως των υιων Ισραηλ θελει εισθαι ως η αμμος της θαλασσης, ητις δεν δυναται να μετρηθη ουδε να εξαριθμηθη και εν τω τοπω οπου ελεχθη προς αυτους, δεν εισθε λαος μου, εκει θελει λεχθη προς αυτους, Υιοι του Θεου του ζωντος. 11 Τοτε θελουσι συναχθη ομου οι υιοι Ιουδα και οι υιοι Ισραηλ, και θελουσι καταστησει εις εαυτους αρχηγον ενα, και θελουσιν αναβη εκ της γης· διοτι μεγαλη θελει εισθαι η ημερα του Ιεζραελ.

Oz 1, 1-11

Verš 10
Ο αριθμος ομως των υιων Ισραηλ θελει εισθαι ως η αμμος της θαλασσης, ητις δεν δυναται να μετρηθη ουδε να εξαριθμηθη και εν τω τοπω οπου ελεχθη προς αυτους, δεν εισθε λαος μου, εκει θελει λεχθη προς αυτους, Υιοι του Θεου του ζωντος.
Gn 32:12 - συ δε ειπας, Βεβαια θελω σε αγαθοποιησει, και θελω καταστησει το σπερμα σου ως την αμμον της θαλασσης, ητις εκ του πληθους δεν δυναται να αριθμηθη.
Rim 9:25 - Καθως και εν τω Ωσηε λεγει· Θελω καλεσει λαον μου τον ου λαον μου, και ηγαπημενην την ουκ ηγαπημενην·

Verš 11
Τοτε θελουσι συναχθη ομου οι υιοι Ιουδα και οι υιοι Ισραηλ, και θελουσι καταστησει εις εαυτους αρχηγον ενα, και θελουσιν αναβη εκ της γης· διοτι μεγαλη θελει εισθαι η ημερα του Ιεζραελ.
Iz 11:13 - Και ο φθονος του Εφραιμ θελει αφαιρεθη, και οι εχθρευομενοι του Ιουδα θελουσιν αποκοπη· ο Εφραιμ δεν θελει φθονει τον Ιουδαν και ο Ιουδας δεν θελει θλιβει τον Εφραιμ.
Jer 3:18 - Εν εκειναις ταις ημεραις ο οικος Ιουδα θελει περιπατησει μετα του οικου Ισραηλ, και θελουσιν ελθει ομου απο της γης του βορρα, εις την γην την οποιαν εκληροδοτησα εις τους πατερας σας.
Ez 37:16 - Και συ, υιε ανθρωπου, λαβε εις σεαυτον ραβδον μιαν και γραψον επ' αυτην περι του Ιουδα και περι των υιων Ισραηλ των συνακολουθων αυτου· λαβε και αλλην ραβδον και γραψον επ' αυτην περι του Ιωσηφ, της ραβδον του Εφραιμ, και παντος του οικου Ισραηλ των συνακολουθων αυτου.
Ez 37:22 - Και θελω καμει αυτους εν εθνος εν τη γη, επι των ορεων του Ισραηλ· και εις βασιλευς θελει εισθαι βασιλευς επι παντας αυτους· και δεν θελουσιν εισθαι πλεον δυο εθνη και δεν θελουσιν εισθαι του λοιπου διηρημενοι πλεον εις δυο βασιλεια·
Ef 2:14 - Διοτι αυτος ειναι η ειρηνη ημων, οστις εκαμε τα δυο εν και ελυσε το μεσοτοιχον του φραγμου,

Oz 1,1 - O Ozeášovi, o jeho otcovi Bérim a o júdskych a izraelských kráľoch Ozeášovej doby pozri úvod o tomto prorokovi.

Oz 1,2 - Pomer Boha k Izraelu zvýrazňuje sa obrazom manželstva; pozri pozn. k Iz 50,1 n. Prorok Ozeáš svojím manželstvom má naznačovať milosrdenstvo Pána, ktorý po prechode cez Červené more na hore Sinaj uzavrel s národom manželskú zmluvu, hoci národ už v Egypte, pred uzavretím zmluvy, páchal modloslužbu. Dietky – Izraeliti – nie sú lepší než ich matka. Smilstvom a cudzoložstvom sa volá modloslužba, lebo touto pácha národ nevernosť k Pánovi.

Oz 1,4 - Jezrael bola úrodná rovina na území kmeňa Isachar. Na východnom kraji tejto roviny ležalo mesto toho istého mena (neskoršie sa volalo aj Esdrelon). Tu spáchal Achab a jeho manželka Jezabel hrozný zločin na Nabotovi, preto – podľa proroctva Eliášovho (1 Kr 21) – na tom istom mieste vyhubil Jehu dom Achabov (2 Kr 9,24 – 10,11). Dynastia Jehuova, ktorá v časoch Ozeášových panovala v Severnej ríši, nebola o nič lepšia, preto sa aj jej vina volá vinou Jezraela. Prorok predpovedá zánik Jehuovho domu, čo sa splnilo, keď Selum zavraždil posledného kráľa z toho domu r. 743 (2 Kr 15,10); súčasne však predpovedá aj zánik celej Severnej ríše. Ríša zanikla v 722/21 pr. Kr. – Meno Ozeášovho syna bolo teda symbolické.

Oz 1,6-9 - Meno druhého dieťaťa znamená už pre národ stratu Božej lásky, meno tretieho rozviazanie zmluvy, ktorú Boh s Izraelom uzavrel, teda úplné zavrhnutie národa. Predpoveď v. 7, ktorý mnohí pokladajú za neskorší dodatok, splnila sa v r. 701, keď Boh zázračne zachránil Jeruzalem; pozri 2 Kr 19,34; Iz hl. 36 – 37.