výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Oz 10, 1-15

1 Izrael jest macicą próżną, owoc przynosi sobie; czem więcej miewał owocu swego, tem więcej nabudował ołtarzów; a czem obfitsza jest ziemia jego, tem więcej nastawiał obrazów. 2 Rozdziela się serce ich, przetoż winnymi są; on pokruszy ołtarze ich, i obrazy ich popsuje. 3 Ponieważ mówią: Nie mamy króla, nawet nie boimy się Pana, a król nam co uczyni? 4 Mówią słowa, przysięgając kłamliwie, gdy czynią przymierze; i wzrośnie sąd jako jad na zagonach polnych. 5 Dla jałowic Bet Aweńskich zatrwożą się obywatele Samaryjscy, gdy kwilić będą nad nim, lud jego, i popije go, (którzy się więc radowali z niego) przeto, że sława jego odchodzi od niego. 6 Nawet i sam do Assyryi zaprowadzony będzie za dar królowi Jareb; zawstydzi się Efraim, i zasroma się Izrael za radę swoję. 7 Wycięty będzie król Samaryjski, jako piana na wierzchu wody. 8 I będą wyżyny Awenu wytracone, grzech Izraelski; ciernie i oset wyrośnie na ołtarzach ich; a rzekną górom: Przykryjcie nas; a pagórkom: Upadnijcie na nas. 9 Ode dni Gabaa grzeszyłeś, Izraelu! tam się ostali, nie zachwyciła ich w Gabaa bitwa przeciwko synom nieprawości podniesiona. 10 Przetoż ich pokarzę według upodobania mego; bo się zbiorą na nich narody, aby byli karani dla dwojakich nieprawości swoich. 11 Bo Efraim jest jako jałowica wyuczona, kocha się w młóceniu, chociażem Ja następował na cudny kark jej, abym do jazdy używał Efraima, Juda aby orał, a Jakób aby włóczył. 12 I mówiłem: Siejcie sobie ku sprawiedliwości; żnijcie ku miłosierdziu, orzcie sobie nowinę; bo czas jest szukać Pana, aż przyjdzie, i spuści na was sprawiedliwość jako deszcz. 13 Aleście orali niepobożność, żęliście nieprawość, jedliście owoc kłamstwa; albowiem ufasz w drodze swej i w mnóstwie mocarzów twoich. 14 Dlategoż powstanie rozruch między ludem twoim, a wszystkie zamki twoje poburzone będą, tak jako poburzył Salman Bet Arbel w dzień bitwy; matki z synami roztrącone będą. 15 Oto tak wam uczyni Betel dla wielkiej złości waszej; król Izraelski na świtaniu do szczętu zgładzony będzie.

Oz 10, 1-15

Verš 8
I będą wyżyny Awenu wytracone, grzech Izraelski; ciernie i oset wyrośnie na ołtarzach ich; a rzekną górom: Przykryjcie nas; a pagórkom: Upadnijcie na nas.
Iz 2:19 - Tedy wnijdą do jaskiń skalnych, i do jam podziemnych przed strachem Pańskim, i przed chwałą majestatu jego, gdy powstanie , aby ziemię potarł.
Lk 23:30 - Tedy poczną mówić górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas!
Zjv 6:16 - I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;
Zjv 9:6 - Przetoż w one dni szukać będą ludzie śmierci, ale jej nie znajdą; i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich uciecze.

Verš 1
Izrael jest macicą próżną, owoc przynosi sobie; czem więcej miewał owocu swego, tem więcej nabudował ołtarzów; a czem obfitsza jest ziemia jego, tem więcej nastawiał obrazów.
Oz 8:11 - Bo iż rozmnożył Efraim ołtarze ku grzeszeniu, stały mu się one ołtarze ku grzeszeniu.

Verš 3
Ponieważ mówią: Nie mamy króla, nawet nie boimy się Pana, a król nam co uczyni?
Oz 3:4 - Bo przez wiele dni będą synowie Izraelscy bez króla i bez książęcia, i bez ofiary i bez bałwana, i bez Efodu i bez Terafim.

Verš 12
I mówiłem: Siejcie sobie ku sprawiedliwości; żnijcie ku miłosierdziu, orzcie sobie nowinę; bo czas jest szukać Pana, aż przyjdzie, i spuści na was sprawiedliwość jako deszcz.
Jer 4:3 - Albowiem tak mówi Pan mężom Judzkim i Jeruzalemskim: Poorzcie sobie nowinę, a nie siejcie na cierniu;

Verš 9
Ode dni Gabaa grzeszyłeś, Izraelu! tam się ostali, nie zachwyciła ich w Gabaa bitwa przeciwko synom nieprawości podniesiona.
Oz 9:9 - Głęboko zabrnęli, popsuli się jako za dni Gabaa; wspomnić Pan na nieprawości ich, i nawiedzi grzechy ich.

Oz 10,1 - O pomníkoch, masébach, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

Oz 10,4 - Žijú hriešne a nebadajú; že sa trpký súd už blíži.

Oz 10,5 - O Betavene pozri pozn. k 4,15.

Oz 10,6 - Myseľ Izraela je modloslužba.

Oz 10,8 - Porov. Lk 23,30; Zjv 6,16.

Oz 10,9 - Nepolepšili sa, ostali mravne tam, kde boli za čias hriechu Gabaonitov (porov. 9,9). A ešte si myslia, že ich nestihne taká zhubná vojna, aká stihla Gabaonitov.

Oz 10,10 - Dva hriechy sú azda dve zlaté teľce, v Beteli a Dane. Ale porov. Jer 2,13.

Oz 10,11 - "Prešiel som cez jej šiju" rozumej: "dal som jej na šiju jarmo". – Dobytok rád mlátil, bola to robota ľahšia a zviera mohlo pri nej žrať koľko a kedy mu chutilo (Dt 25,4). No Izrael bude zapriahnutý do ťažkej roboty, čakajú naň ťažké časy. Meno "Júda" sa dostalo sem asi neskoršie omylom.

Oz 10,14 - Udalosť, na ktorú tu naráža prorok, je nám neznáma. Klinopisné pamiatky poznajú akéhosi moabského kráľa, ktorý sa volal Salamon. Spomína sa v dejinách Tiglatpilésara III. Arbela sa dnes volá Irbid, medzi Der’atom (Edrai) a zrúcaninami Fahil (Pella).

Oz 10,15 - Celý národ sa volá Betelom pre modloslužbu, páchanú v tomto meste. LXX číta: dom Izraela. – Svitanie mizne veľmi rýchlo.