výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Oz 10, 1-15

1 Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobě. Čím více mívá ovoce svého, tím více rozmnožuje oltáře, a čím lepší jest země jeho, tím více vzdělává obrazy. 2 Klade díly srdce jejich, pročež vinni jsou. Onť poboří oltáře jejich, popléní obrazy jejich, 3 Poněvadž i říkají: Nemáme žádného krále, nýbrž aniž se bojíme Hospodina, a král co by nám učinil? 4 Mluví slova, klnouce se lživě, když činí smlouvu, a soud podobný jedu roste na záhonech polí mých. 5 Z příčiny jalovic Betavenských děsiti se budou obyvatelé Samařští, když kvíliti bude nad nimi lid jejich i kněží jejich, (kteříž příčinou jejich nyní pléší), proto že sláva jejich zastěhuje se od nich. 6 Ano i sám lid do Assyrie zaveden bude v dar králi, kterýž obhájce býti měl; Efraim hanbu ponese, a Izrael styděti se bude za své předsevzetí. 7 Vyhlazen bude král Samařský jako pěna na svrchku vody. 8 Vypléněny budou také výsosti Avenu, hřích Izraelských, trní a hloží zroste na oltářích jejich. I dějí horám: Přikrejte nás, a pahrbkům: Padněte na nás. 9 Ode dnů Gabaa hřešil jsi, Izraeli. Tamť jsou ostáli, nepostihla jich v Gabaa válka proti nešlechetným. 10 A protož podlé líbosti své svíži je; nebo sberou se na ně národové k svázání jich, pro dvojí nepravost jejich. 11 Nebo Efraim jest jalovička, kteráž byla vyučována; mlatbu miluje, ačkoli jsem já nastupoval na tučný krk její, abych k jízdě užíval Efraima, Juda aby oral, a Jákob vláčil. A říkal jsem: 12 Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství, ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina, ažby přišel a dštil vám spravedlností. 13 Ale orali jste bezbožnost, žali jste nepravost, jedli jste ovoce lži; nebo doufáš v cestu svou a ve množství reků svých. 14 Protož povstane rozbroj mezi lidem tvým, i každá pevnost tvá zpuštěna bude, tak jako zpustil Salman Bet Arbel v den boje; matky s syny rozrážíny budou. 15 Aj, toť vám způsobí Bethel pro přílišnou nešlechetnost vaši; na svitání docela vyhlazen bude král Izraelský.

Oz 10, 1-15

Verš 8
Vypléněny budou také výsosti Avenu, hřích Izraelských, trní a hloží zroste na oltářích jejich. I dějí horám: Přikrejte nás, a pahrbkům: Padněte na nás.
Iz 2:19 - Tehdy půjdou do jeskyní skal a do roklí země, před hrůzou Hospodinovou a slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.
Lk 23:30 - Tehdyť počnou říci k horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikrejte nás!
Zjv 6:16 - A řekli horám a skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka.
Zjv 9:6 - A v těch dnech hledati budou lidé smrti, ale nenaleznou jí, a žádati budou zemříti, ale smrt uteče od nich.

Verš 1
Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobě. Čím více mívá ovoce svého, tím více rozmnožuje oltáře, a čím lepší jest země jeho, tím více vzdělává obrazy.
Oz 8:11 - Nebo vzdělal Efraim mnoho oltářů k hřešení, máť oltáře k hřešení.

Verš 3
Poněvadž i říkají: Nemáme žádného krále, nýbrž aniž se bojíme Hospodina, a král co by nám učinil?
Oz 3:4 - Nebo za mnohé dny budou synové Izraelští bez krále, bez knížete, bez oběti, bez modly, bez efodu a terafim.

Verš 12
Rozsívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství, ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina, ažby přišel a dštil vám spravedlností.
Jer 4:3 - Nebo takto praví Hospodin mužům Judským a Jeruzalémským: Zořte sobě ouhor, a nerozsívejte do trní.

Verš 9
Ode dnů Gabaa hřešil jsi, Izraeli. Tamť jsou ostáli, nepostihla jich v Gabaa válka proti nešlechetným.
Oz 9:9 - Hlubokoť jsou zabředli a porušili se, tak jako za dnů Gabaa; zpomeneť na nepravost jejich, a vyhledávati bude hříchy jejich.

Oz 10,1 - O pomníkoch, masébach, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

Oz 10,4 - Žijú hriešne a nebadajú; že sa trpký súd už blíži.

Oz 10,5 - O Betavene pozri pozn. k 4,15.

Oz 10,6 - Myseľ Izraela je modloslužba.

Oz 10,8 - Porov. Lk 23,30; Zjv 6,16.

Oz 10,9 - Nepolepšili sa, ostali mravne tam, kde boli za čias hriechu Gabaonitov (porov. 9,9). A ešte si myslia, že ich nestihne taká zhubná vojna, aká stihla Gabaonitov.

Oz 10,10 - Dva hriechy sú azda dve zlaté teľce, v Beteli a Dane. Ale porov. Jer 2,13.

Oz 10,11 - "Prešiel som cez jej šiju" rozumej: "dal som jej na šiju jarmo". – Dobytok rád mlátil, bola to robota ľahšia a zviera mohlo pri nej žrať koľko a kedy mu chutilo (Dt 25,4). No Izrael bude zapriahnutý do ťažkej roboty, čakajú naň ťažké časy. Meno "Júda" sa dostalo sem asi neskoršie omylom.

Oz 10,14 - Udalosť, na ktorú tu naráža prorok, je nám neznáma. Klinopisné pamiatky poznajú akéhosi moabského kráľa, ktorý sa volal Salamon. Spomína sa v dejinách Tiglatpilésara III. Arbela sa dnes volá Irbid, medzi Der’atom (Edrai) a zrúcaninami Fahil (Pella).

Oz 10,15 - Celý národ sa volá Betelom pre modloslužbu, páchanú v tomto meste. LXX číta: dom Izraela. – Svitanie mizne veľmi rýchlo.