výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Oz 9, 1-17

1 Netešže sa, Izrael, neplesaj ako národy, lebo si odpadol smilne od Pána, miluješ ľúbostné dary na všetkých humnách obilných. 2 Humno a lis ich pásť nebude a mušt, ten ich oklame. 3 Nebudú bývať v Pánovej krajine, Efraim sa vráti do Egypta, v Asýrsku budú jesť nečisté. 4 Nebudú vylievať víno Pánovi, ich obety mu milé nebudú, ich chlieb bude ako smútočný, všetci, čo ho jedia, sa poškvrnia. Ich chlieb je len pre nich, do Pánovho domu nepríde. 5 Čo budete robiť v deň slávnostný a v deň sviatku Pánovho? 6 Lebo, hľa, ujdú od pustošenia, Egypt ich zhromaždí, Memfis ich pochová. Ich milého striebra bodľač zmocní sa, v stanoch budú mať tŕnie. 7 Prídu dni navštívenia, prídu dni odplaty - Izrael, vedz: bláznom je prorok, šialencom muž ducha - pre veľkosť tvojej viny a pre veľkosť šialenstva. 8 Efraim mal strážcov u môjho Boha: prorok bol zhubným osídlom na všetkých jeho cestách, šialenstvo je v dome jeho Boha. 9 Klesli hlboko ako v dňoch Gabay; spomenie si na ich vinu, potrestá ich zločiny. 10 Izrael som si pokladal za vinič na púšti, na ich otcov som hľadel ako na ranú figu na figovníku v jej prvom čase. Išli do Belfegoru, zasvätili sa Hanbe, boli ohavnosťou ako ich miláčik. 11 Efraim je ako vták, ulietla mu sláva: niet pôrodu, niet ťarchavosti a niet počatia. 12 I keď si vychovajú synov, urobím ich bezdetnými, bez ľudí; ba aj im samým bude beda, keď sa od nich vzdialim. 13 Efraim - tak som sa postaral - bol Týrus zasadený na poli. Efraim si vyvedie synov na zabitie. 14 Daj im, Pane! - Čože im dáš? - Daj im bezdetné lono a vyschnuté prsia! 15 Celá ich zločinnosť bola v Galgale, áno, tam som ich znenávidel, pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetky ich kniežatá sú vzbúrenci. 16 Zrazený je Efraim, vyschol im koreň, neprinesú ovocie; i keď porodia, usmrtím miláčikov ich lona.“ 17 Odvrhne ich môj Boh, lebo nepočúvali naň, i budú blúdiť medzi národmi.

Oz 9, 1-17

Verš 10
Izrael som si pokladal za vinič na púšti, na ich otcov som hľadel ako na ranú figu na figovníku v jej prvom čase. Išli do Belfegoru, zasvätili sa Hanbe, boli ohavnosťou ako ich miláčik.
Nm 25:3 - a ľud sa zúčastňoval na ich hodoch, klaňal sa ich bohom, a takto Izrael slúžil Bélfegorovi. Tu vybúšil Pánov hnev proti Izraelovi.
Ž 106:28 - I pridali sa k Beélfegorovi, jedli z obetí mŕtvym bôžikom;

Verš 14
Daj im, Pane! - Čože im dáš? - Daj im bezdetné lono a vyschnuté prsia!
Lk 23:29 - Lebo prichádzajú dni, keď povedia: »Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!«

Verš 15
Celá ich zločinnosť bola v Galgale, áno, tam som ich znenávidel, pre zlobu ich skutkov vyženiem ich zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetky ich kniežatá sú vzbúrenci.
Oz 4:15 - Ak smilníš ty, Izrael, nechže Júda nehreší! Do Galgaly nechoďte, k Betavenu nevystupujte a neprisahajte sa: »Ako žije Pán!«
Oz 12:11 - A hovoril som k prorokom, dal som mnohé videnia a prostredníctvom prorokov som v podobenstvách hovoril.“
Iz 1:23 - Tvoje kniežatá - hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k nim nedôjde.

Oz 9,1 - Radosť Izraelitov z úrody je pohanská radosť, pretože úrodu pokladajú za svoj ľúbostný dar, ktorý dostali od modiel.

Oz 9,3 - "Nečisté" sú pokrmy, ktoré Izraelitom zakazoval zákon požívať.

Oz 9,4 - O smútočnom chlebe pozri pozn. k Jer 16,5–7.

Oz 9,6 - Asýrske zajatie zase prirovnáva egyptskému otroctvu. Memfis pozri pozn. k Jer 2,16. "Milé striebro" znamená milé veci, ktoré za striebro kúpili, alebo podľa iných strieborné sochy modiel.

Oz 9,7 - Hanlivé príslovie o prorokovi.

Oz 9,8 - Hoci Efraim mal pravých prorokov (strážcov), jednako išiel za falošnými prorokmi, ktorí mu boli osídlom k pádu. Obskúrny text, pravdepodobne porušený.

Oz 9,9 - O Gabae pozri 1 Sam 10,5; o zločine Gabaončanov Sdc hl. 19.

Oz 9,10 - Vinič na púšti, kde ani vody niet, je obzvlášť vzácny. Podobne je vzácne prvé ovocie mladého figovníka. – O modloslužbe, ktorej sa Izraeliti oddávali k úcte Belfegora, pozri Nm 25,1–5. – O "Hanbe" pozri pozn. k Jer 3,24 n.

Oz 9,13 - Hoci Efraim súťaží v kráse a bohatstve s Týrom, predsa príde o svojich synov.

Oz 9,15 - Nevernosť národa sa začala hneď, ako pri Galgale vkročili do zasľúbenej zeme, preto ich Boh vyženie z tejto zeme, ktorá je jeho domom.