výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(POL - Poľský - Gdańska)

Oz 5, 1-15

1 Słuchajcie tego, o kapłani! a miejcie wzgląd na to, domie Izraelski! i ty, domie królewski! słuchajcie; bo przeciwko wam sąd jest, przeto, żeście sidłem w Masfa, a siecią rozciągnioną na wierzchu Tabor. 2 Owszem, udawając się na zabijanie, przypadają do ziemi; ale Ja pokarzę każdego z nich. 3 Ja znam Efraima, i Izrael nie jest skryty przedemną; bo teraz nierząd płodzisz, Efraimie! a Izrael splugawił się. 4 Nie mają się do tego, aby się nawrócili do Boga swego, przeto, że duch wszeteczeństwa jest w pośrodku nich, a Pana nie poznali. 5 Świadczyć też będzie hardość Izraelska przeciwko niemu; przetoż Izrael i Efraim upadną dla nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi. 6 Z trzodami swemi i z bydłem swojem pójdą szukać Pana; wszakże go nie znajdą; bo odstąpił od nich. 7 Wystąpili przeciwko Panu, bo synów cudzych napłodzili; a tak teraz pożre ich miesiąc z majętnościami ich. 8 Zatrąbcie w trąbę w Gabaa, i w trąbę w Rama; krzyczcie w Bet Awen: Nieprzyjaciel za tobą, o Benjaminie! 9 Efraim spustoszony będzie w dzień karania, w pokoleniach Izraelskich oznajmiłem, że to prawda. 10 Książęta Judzcy stali się jako ci, którzy granice przenoszą; wyleję na nich popędliwość moję jako wodę. 11 Uciśniony jest Efraim, pokruszony sądem; wszakże przecie ma wolę chodzić za rozkazaniem ludzkiem. 12 Przetoż i Ja byłem Efraimowi jako mól, a domowi Judzkiemu jako spróchniałość. 13 Skąd widząc Efraim mdłość swoję a Juda ranę swoję, uciekł się Efraim do Assura, i posłał do króla Jareba; ale on was nie będzie mógł uzdrowić, ani was uleczy od rany waszej. 14 Bom Ja jest Efraimowi jako lew srogi, a domowi Judzkiemu jako lwię; Ja, Ja porwę, i odejdę; wezmę, a nikt mi nie wydrze; 15 Pójdę, wrócę się do miejsca mego, aż się winnymi dadzą a szukać będę oblicza mojego.

Oz 5, 1-15

Verš 4
Nie mają się do tego, aby się nawrócili do Boga swego, przeto, że duch wszeteczeństwa jest w pośrodku nich, a Pana nie poznali.
Oz 4:12 - Lud mój drewna swego się pyta, a kij jego odpowiada mu; bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego.

Verš 5
Świadczyć też będzie hardość Izraelska przeciwko niemu; przetoż Izrael i Efraim upadną dla nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.
Oz 7:10 - A choć pycha Izraelska świadczy w oczy przeciwko niemu, wszakże się nie nawracają do Pana, Boga swego, ani go w tem wszystkiem szukają.

Verš 14
Bom Ja jest Efraimowi jako lew srogi, a domowi Judzkiemu jako lwię; Ja, Ja porwę, i odejdę; wezmę, a nikt mi nie wydrze;
Oz 2:10 - A teraz odkryję sprosność jej przed oczyma miłośników jej, a nikt jej nie wyrwie z ręki mojej.

Oz 5,1 - Táto Masfa ležala v Galaáde, porov. Sdc 10,17; 11,11.29.34. – Vrch Tábor na rozhraní územia kmeňov Zabulon a Isachar; dnes sa volá Džébel et-Tór. Masfa a Tábor mali asi zvláštny vzťah k modloslužbe Izraelitov.

Oz 5,2 - Obety, ktoré patrili Bohu, znížili k modlám a obetovali im ich.

Oz 5,3 - Efraim: pozri pozn. k 7,8.

Oz 5,5 - K výrazom pozri Iz 3,9.

Oz 5,7 - Synovia sú cudzí, lebo nepatria k Božiemu ľudu, porov. 1,9. – Nejasný výraz: "mesiac ich strávi" znamená azda, že za mesiac vyjdú navnivoč i so svojím poľom.

Oz 5,8 - O Gabae pozri 1 Sam 10,5; o Ráme Jer 31,15; o Betavene Oz 4,15. Zmysel konca vety je: Keď je vojnový krik už v Beteli, aj kmeňu Benjamínovmu hrozí nešťastie, lebo nepriateľ je už za chrbtom tohto kmeňa.

Oz 5,9 - Rozumej: spustošením Izraela sa dokáže, že Pánove predpovede, ktorými toto spustošenie ohlásil, sú pravdivé.

Oz 5,10 - O prekladaní medzí na poli pozri Dt 19,14; 27,17. – Izraelské kniežatá rušili medze Božieho zákona.

Oz 5,11 - Nečistota sú modly.

Oz 5,12-14 - Pomaly sa chystá pád Izraela i Júdu; pomoc Asýrov, o ktorú sa uchádzajú, ich nezachráni (porov. 2 Kr 15,19; 16,7 n.; 2 Krn 28,20).

Oz 5,15 - Boh opustí národ, kým sa nedá na pokánie. – 15c je vo Vulg už 6,1.