výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 5, 1-15

1 Slyšte to, kněží, napni pozornost, dome izraelský, naslouchej, dome královský, neboť vám byl svěřen soud. Stali jste se však osidlem pro Mispu, rozprostřenou sítí na Táboru, 2 jámou, kterou vyhloubili odpadlíci. Ale já je všechny ztrestám. 3 Znám Efrajima, Izrael se přede mnou neukryje. Kdykoli, Efrajime, svádíš ke smilstvu, bývá Izrael poskvrněn. 4 Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu; je v nich duch smilstva, neznají Hospodina. 5 Ten, jenž je Pýchou Izraele, obrátí se proti němu. Izrael i Efrajim upadnou pro svoji nepravost, upadne s nimi i Juda. 6 Se svým bravem a skotem pak půjdou hledat Hospodina, ale nenajdou. Unikl jim. 7 Zachovali se vůči Hospodinu věrolomně, zplodili cizí syny. Nyní je i s jejich podíly pohltí novoluní. 8 Zatrubte v Gibeji na polnici, na pozoun v Rámě, křičte na poplach v Bét-ávenu! Táhnou proti tobě, Benjamíne! 9 Efrajim bude vzbuzovat úděs v den, kdy bude ztrestán; izraelské kmeny seznamuji s pravdou. 10 Judští velmožové jsou jako ti, kdo přenášejí mezníky. Vyleji na ně svou prchlivost jako vodu. 11 Efrajim bude poroben a zkrušen soudem, protože se rád honí za žvástem. 12 Budu Efrajimovi jako hnisavá rána a jako kostižer Judovu domu. 13 Když spatřil Efrajim svoji nemoc a Juda svou otevřenou ránu, šel Efrajim k Ašúrovi, poslal k velkokráli. Ten vás však vyléčit nemůže, vaši otevřenou ránu nevyhojí! 14 Neboť já budu na Efrajima jako mladý lev, na Judův dům jako lvíče. Já, já rozsápu a odejdu, uchvátím a nikdo nevysvobodí. 15 Odejdu, vrátím se ke svému místu, dokud nevyznají svou vinu a nezačnou mě hledat. Ve svém soužení mě budou hledat za úsvitu.

Oz 5, 1-15

Verš 4
Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu; je v nich duch smilstva, neznají Hospodina.
Oz 4:12 - Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvím se odvrací od svého Boha.

Verš 5
Ten, jenž je Pýchou Izraele, obrátí se proti němu. Izrael i Efrajim upadnou pro svoji nepravost, upadne s nimi i Juda.
Oz 7:10 - Ten, jenž je Pýchou Izraele, obrátí se proti němu. K Hospodinu, svému Bohu se nevracejí, hledat ho je ani nenapadne.

Verš 14
Neboť já budu na Efrajima jako mladý lev, na Judův dům jako lvíče. Já, já rozsápu a odejdu, uchvátím a nikdo nevysvobodí.
Oz 2:10 - Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem - a oni to dávali Baalovi.

Oz 5,1 - Táto Masfa ležala v Galaáde, porov. Sdc 10,17; 11,11.29.34. – Vrch Tábor na rozhraní územia kmeňov Zabulon a Isachar; dnes sa volá Džébel et-Tór. Masfa a Tábor mali asi zvláštny vzťah k modloslužbe Izraelitov.

Oz 5,2 - Obety, ktoré patrili Bohu, znížili k modlám a obetovali im ich.

Oz 5,3 - Efraim: pozri pozn. k 7,8.

Oz 5,5 - K výrazom pozri Iz 3,9.

Oz 5,7 - Synovia sú cudzí, lebo nepatria k Božiemu ľudu, porov. 1,9. – Nejasný výraz: "mesiac ich strávi" znamená azda, že za mesiac vyjdú navnivoč i so svojím poľom.

Oz 5,8 - O Gabae pozri 1 Sam 10,5; o Ráme Jer 31,15; o Betavene Oz 4,15. Zmysel konca vety je: Keď je vojnový krik už v Beteli, aj kmeňu Benjamínovmu hrozí nešťastie, lebo nepriateľ je už za chrbtom tohto kmeňa.

Oz 5,9 - Rozumej: spustošením Izraela sa dokáže, že Pánove predpovede, ktorými toto spustošenie ohlásil, sú pravdivé.

Oz 5,10 - O prekladaní medzí na poli pozri Dt 19,14; 27,17. – Izraelské kniežatá rušili medze Božieho zákona.

Oz 5,11 - Nečistota sú modly.

Oz 5,12-14 - Pomaly sa chystá pád Izraela i Júdu; pomoc Asýrov, o ktorú sa uchádzajú, ich nezachráni (porov. 2 Kr 15,19; 16,7 n.; 2 Krn 28,20).

Oz 5,15 - Boh opustí národ, kým sa nedá na pokánie. – 15c je vo Vulg už 6,1.