výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 9, 1-17

1 Neraduj se, Izraeli, rozpustilým jásotem jako národy! Smilstvem se odvracíš od svého Boha, miluješ nevěstčí mzdu na každém obilním humně. 2 Humno ani lis jim obživu nedá, mošt v zemi selže. 3 Nebudou sídlit v Hospodinově zemi. Efrajim se vrátí do Egypta, v Asýrii budou jíst poskvrněné věci. 4 Už nepřinesou Hospodinu úlitbu vína, nebudou mu příjemné jejich obětní hody. Stanou se jim chlebem zármutku. Všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. Kdo se živí jejich chlebem, nesmí vstoupit do Hospodinova domu. 5 Co chcete připravit pro slavnostní den, pro sváteční den Hospodinův? 6 Neboť i když vyjdou ze zhouby, sebere je Egypt, Memfis je pohřbí. Jejich převzácné stříbro podědí bodláčí, v jejich stanech se rozroste trní. 7 Přišly dny navštívení, přišly dny odvety, Izrael to pozná! Je prorok pošetilý? Muž ducha je potřeštěnec? To pro tvou velkou nepravost, pro velkou nevraživost. 8 Ten, kdo spolu s mým Bohem hlídá Efrajima, je prorok. Na všech jeho cestách je čihařské osidlo, v domě jeho Boha nevraživost. 9 Zabředli hluboko, propadli zkáze jako za dnů Gibeje. Na jejich nepravost Bůh pamatuje, ztrestá je za jejich hříchy. 10 Jak hrozny na poušti našel jsem Izraele, jak první plody fíkovníku, ty nejranější, spatřil jsem vaše otce. Oni však odešli za Baal-peórem, zasvětili se té ohavě a stali se ohyzdami jako jejich miláček. 11 Efrajimova sláva odlétne jako ptáče. Nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. 12 I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda, až od nich odstoupím. 13 Efrajim, jak jsem viděl, tíhne k Týru ležícímu nad nivami; teď však Efrajim bude muset vyvést před toho vraha své syny. 14 Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej! 15 V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci. 16 Efrajim bude pobit, jejich kořen uschne, žádné ovoce neponesou. I kdyby něco zplodili, usmrtím to nejvzácnější, plody jejich lůna. - 17 Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody.

Oz 9, 1-17

Verš 10
Jak hrozny na poušti našel jsem Izraele, jak první plody fíkovníku, ty nejranější, spatřil jsem vaše otce. Oni však odešli za Baal-peórem, zasvětili se té ohavě a stali se ohyzdami jako jejich miláček.
Nm 25:3 - Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.
Ž 106:28 - Pak se spřáhli s Baal-peórem, jedli při obětních hodech k poctě mrtvých model.

Verš 14
Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej!
Lk 23:29 - hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!'

Verš 15
V Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů, proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. Lásku jim už znovu neprokážu. Všichni jejich velmoži jsou umíněnci.
Oz 4:15 - Jestli smilníš ty, Izraeli, ať se neproviňuje Juda. Nevcházejte do Gilgálu, neputujte do Bét-ávenu, nepřísahejte: "Jakože živ je Hospodin!"
Oz 12:11 - Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění: skrze proroky předkládám podobenství.
Iz 1:23 - tvoji velmoži jsou umíněnci, spolčenci zlodějů. Kdekdo miluje úplatek a rád bere dary; sirotkovi právo nezjednají a pře vdovy se k nim nedostane.

Oz 9,1 - Radosť Izraelitov z úrody je pohanská radosť, pretože úrodu pokladajú za svoj ľúbostný dar, ktorý dostali od modiel.

Oz 9,3 - "Nečisté" sú pokrmy, ktoré Izraelitom zakazoval zákon požívať.

Oz 9,4 - O smútočnom chlebe pozri pozn. k Jer 16,5–7.

Oz 9,6 - Asýrske zajatie zase prirovnáva egyptskému otroctvu. Memfis pozri pozn. k Jer 2,16. "Milé striebro" znamená milé veci, ktoré za striebro kúpili, alebo podľa iných strieborné sochy modiel.

Oz 9,7 - Hanlivé príslovie o prorokovi.

Oz 9,8 - Hoci Efraim mal pravých prorokov (strážcov), jednako išiel za falošnými prorokmi, ktorí mu boli osídlom k pádu. Obskúrny text, pravdepodobne porušený.

Oz 9,9 - O Gabae pozri 1 Sam 10,5; o zločine Gabaončanov Sdc hl. 19.

Oz 9,10 - Vinič na púšti, kde ani vody niet, je obzvlášť vzácny. Podobne je vzácne prvé ovocie mladého figovníka. – O modloslužbe, ktorej sa Izraeliti oddávali k úcte Belfegora, pozri Nm 25,1–5. – O "Hanbe" pozri pozn. k Jer 3,24 n.

Oz 9,13 - Hoci Efraim súťaží v kráse a bohatstve s Týrom, predsa príde o svojich synov.

Oz 9,15 - Nevernosť národa sa začala hneď, ako pri Galgale vkročili do zasľúbenej zeme, preto ich Boh vyženie z tejto zeme, ktorá je jeho domom.