výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 8, 1-14

1 Polnici k ústům! Jak orel na dům Hospodinův! Přestoupili moji smlouvu, proti mému zákonu se vzepřeli. 2 Budou ke mně úpět: "Bože můj, my synové Izraele se k tobě známe." 3 Izrael zanevřel na to, co je dobré, bude jej honit nepřítel. 4 Krále si ustanovili, ale beze mne, dosadili velmože, ale já se k nim neznám. Ze svého stříbra a zlata si udělali modlářské stvůry ke své vlastní zkáze. 5 Tvůj býček na tebe, Samaří, zanevřel. Můj hněv proti nim plane! Jak dlouho ještě? Bez trestu nezůstanou. 6 Neboť ten býček je z Izraele, udělal jej řemeslník, není to Bůh. Ze samařského býčka zbudou jen třísky. 7 Zaseli vítr, sklidí bouři. Nevyroste jim ani stéblo, co vzklíčí, nevydá žádnou mouku; kdyby snad i něco vydalo, pohltí to cizáci. 8 Izrael bude pohlcen. Hle, budou mezi pronárody jako bezcenná nádoba. 9 Vystupovali k Ašúrovi, k osamělému divokému oslu; Efrajim kupčí láskou. 10 Ale i kdyby kupčili se všemi pronárody, přece je seženu dohromady a brzo začnou pociťovat břemeno krále velmožů. 11 Efrajim postavil mnoho oltářů, aby hřešil; má tedy oltáře a hřeší. 12 Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. 13 Když mi obětují dary, obětují maso, aby se najedli. Hospodin v nich nemá zalíbení. Však si připomene jejich nepravost a ztrestá je za jejich hříchy. Půjdou zpátky do Egypta. 14 Izrael zapomněl na svého Učinitele a nastavěl chrámků, Juda postavil mnoho opevněných měst. Ale já pošlu na jeho města oheň a ten pozře jejich paláce.

Oz 8, 1-14

Verš 1
Polnici k ústům! Jak orel na dům Hospodinův! Přestoupili moji smlouvu, proti mému zákonu se vzepřeli.
Dt 28:49 - Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,
Oz 6:7 - Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu, ve všem se vůči mně zachovali věrolomně.

Oz 8,1 - Hlas trúby znamená príchod nepriateľského vojska. To príde rýchlo ako orol. Pánov dom je tu Izrael, ktorý by mal byť Pánovou svätyňou, porov. Ž 114,2.

Oz 8,4 - Izrael si proti Božej vôli zriadil osobitné (severné) kráľovstvo a osobitnú bohoslužbu, ktorá sa zvrhla na modlárstvo.

Oz 8,5 - Zlaté teľce boli pre celú ríšu len v mestách Dan a Betel. Samária sa tu spomína len ako hlavné mesto krajiny.

Oz 8,7 - Modloslužba Izraelitov si tiež vyžaduje námahy. Táto námaha je však sejba do vetra.

Oz 8,8 - Prorok užíva prorocký minulý čas.

Oz 8,9 - Divý osol nezaprie svoju prirodzenosť, žije osamote a nemieša sa medzi iné zvieratá. Izrael je zmluvou, ktorú uzavrel s Bohom, oddelený od pohanských národov, jednako sa spolčuje s nimi, hľadá u nich pomoc, ktorú k tomu ešte musí aj platiť.

Oz 8,10 - Verš znie posmešne: Boh pozbiera Izraelitov a vydá ich do rúk kráľa asýrskeho, ktorý sa volá kráľom kniežat alebo kráľom kráľov, a tam budú mať pokoj. – Ale zmysel je neistý.

Oz 8,14 - Izrael staval modlárske svätyne a Júda sa nespoliehal proti nepriateľom na Pána, ale na svoje opevnenia. Mnohí pokladajú celý verš – alebo aspoň slovo "Júda" – za neskorší dodatok.