výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 3, 1-5

1 Hospodin mi řekl: "Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. " 2 Opatřil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a za půldruhého chómeru ječmene. 3 Řekl jsem jí: "Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému; také já budu jen s tebou." 4 Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. 5 Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.

Oz 3, 1-5

Verš 3
Řekl jsem jí: "Po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému; také já budu jen s tebou."
Dt 21:11 - a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu,

Verš 4
Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků.
Oz 10:3 - Teď říkají: "Nemáme krále. Nebojíme se Hospodina a král - co by nám mohl udělat?"

Verš 5
Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech.
Jer 30:9 - budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a Davidovi, svému králi, kterého jim vzbudím."
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem.
Ez 37:22 - Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království.
Iz 2:2 - I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody.
Mi 4:1 - I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy.

Oz 3,1 - Novým symbolickým manželstvom má prorok zasa zvýrazňovať nevernosť Izraela. "Koláče" patrili k modlárstvu (porov. Jer 7,18; 44,19).

Oz 3,2 - Chomer=364,40 litrov (alebo 392,98 litrov). Letek – to bola polovica chomeru. Hodnota celého daru, ktorý dal Ozeáš za ženu, bolo asi 30 šeklov. To bola asi cena otroka. Žena teda bola veľmi nízkeho pôvodu, keď ju bolo možno získať za taký malý dar. To dobre zvýrazňuje biedne položenie Izraela, keď si ho Boh vyvolil.

Oz 3,3 - Nevernej žene bude znemožnené cudzoložstvo, ale ani jej manžel sa k nej nepriblíži. Izrael sa dostane do zajatia, kde nebude mať vlastného štátu ani bohoslužby. Obetami a veľkňazským rúchom efódom sa označuje úcta pravého Boha, pomníkmi (masébami, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4) a terafimami (pozri pozn. k Ez 21,26) úcta modiel.

Oz 3,5 - Príslušníci severnej, Izraelskej ríše, ku ktorým hovoril Ozeáš, neuznávali kráľov z rodu Dávidovho. V dobe spásy uznajú veľkého Dávidovho syna, Mesiáša.