výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Oz 3, 1-5

1 A Hospodin mi riekol: Iď ešte a zamiluj si ženu, milovanú od priateľa a cudzoložnú, jako miluje Hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom a milujú hroznové hrudy. 2 A tak som si ju kúpil za pätnásť striebra a za pol druha chomera jačmeňa. 3 A povedal som jej: Seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a taký budem i ja naproti tebe. 4 Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov. 5 Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa, a strachom pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.

Oz 3, 1-5

Verš 3
A povedal som jej: Seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a taký budem i ja naproti tebe.
Dt 21:11 - a keď by si videl medzi zajatými ženu pekného vzozrenia a zamiloval by si si ju a vzal by si si ju za ženu,

Verš 4
Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov.
Oz 10:3 - Lebo teraz povedia: Nemáme kráľa, pretože sme sa nebáli Hospodina, a kráľ, čože učiní pre nás?

Verš 5
Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať Hospodina, svojho Boha, a Dávida, svojho kráľa, a strachom pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch.
Jer 30:9 - Ale budú slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a Dávidovi, svojmu kráľovi, ktorého im vzbudím.
Ez 34:23 - A postavím nad nimi jedného pastiera, a bude ich pásť, svojho služobníka Dávida, ten ich bude pásť a ten im bude pastierom.
Ez 37:22 - A učiním ich jedným národom v zemi, na vrchoch Izraelových, a jeden kráľ bude im všetkým za kráľa, a nebudú viacej dvoma národami ani sa už nebudú viacej deliť na dve kráľovstvá, nikdy.
Iz 2:2 - A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy.
Mi 4:1 - Ale stane sa v posledných dňoch, že vrch domu Hospodinovho bude stáť pevne hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa naň ľudia.

Oz 3,1 - Novým symbolickým manželstvom má prorok zasa zvýrazňovať nevernosť Izraela. "Koláče" patrili k modlárstvu (porov. Jer 7,18; 44,19).

Oz 3,2 - Chomer=364,40 litrov (alebo 392,98 litrov). Letek – to bola polovica chomeru. Hodnota celého daru, ktorý dal Ozeáš za ženu, bolo asi 30 šeklov. To bola asi cena otroka. Žena teda bola veľmi nízkeho pôvodu, keď ju bolo možno získať za taký malý dar. To dobre zvýrazňuje biedne položenie Izraela, keď si ho Boh vyvolil.

Oz 3,3 - Nevernej žene bude znemožnené cudzoložstvo, ale ani jej manžel sa k nej nepriblíži. Izrael sa dostane do zajatia, kde nebude mať vlastného štátu ani bohoslužby. Obetami a veľkňazským rúchom efódom sa označuje úcta pravého Boha, pomníkmi (masébami, pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4) a terafimami (pozri pozn. k Ez 21,26) úcta modiel.

Oz 3,5 - Príslušníci severnej, Izraelskej ríše, ku ktorým hovoril Ozeáš, neuznávali kráľov z rodu Dávidovho. V dobe spásy uznajú veľkého Dávidovho syna, Mesiáša.