výhody registrácie

Kniha proroka Ozeáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Oz 14, 1-9

1 Samaří bude pykat, že se stavělo na odpor svému Bohu. Padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny. 2 Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost. 3 Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: "Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty. 4 Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobku svých rukou nebudeme už říkat: »Náš Bože!« U tebe přece nalézá sirotek slitování." 5 Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil. 6 Budu Izreli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanónský cedr. 7 Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanónu. 8 Usednou opět v jeho stínu, budou pěstovat obilí, rozkvetou jako réva připomínající libanónské víno. - 9 Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho shlédnu. Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít ovoce, které poneseš. [ (Hosea 14:10) Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou. ]

Oz 14, 1-9

Verš 1
Samaří bude pykat, že se stavělo na odpor svému Bohu. Padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny.
Oz 12:6 - Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán.

Verš 2
Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost.
Heb 13:15 - Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

Oz 14,1 - O podobných ukrutnostiach porov. 2 Kr 8,12; 15,16; Am 1,13.

Oz 14,3 - Plod perí sú slová vďaky, ktorú budú vzdávať za odpustenie hriechov. Slovo loď sme preložili so LXX a Hebr 13,15. Hebr a Vulg má: "býčky".

Oz 14,4 - "Kone" tu znamenajú cudziu, najmä egyptskú pomoc, porov. Iz 30,16.

Oz 14,6 - Rosa je Božia milosť, ktorej bude nový Boží národ vďačiť za svoju krásu (ľalia, oliva), stálosť (Libanon) a veľkosť (rozrastené konáre).

Oz 14,8 - Miesto "víno z Libanonu" čítajú niektorí novší: "víno z Chelbonu"; porov. pozn. k Ez 27,18.