výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Kor 1, 1-24

1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji: 2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 4 On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 5 Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 6 Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. 7 Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 8 Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; 9 už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. 10 On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, 11 když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. 12 Toto je naše chlouba: Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. 13 Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. Jednou, doufám, dokonale pochopíte, 14 co jste snad aspoň zčásti již pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší. 15 V této důvěře jsem se už k vám dříve chystal, abyste zakusili novou milost. 16 Zamýšlel jsem zastavit se u vás na cestě do Makedonie a opět se k vám odtamtud vrátit, abyste vy mě potom vypravili do Judska. 17 Pojal jsem snad tento úmysl lehkovážně? Nebo se snad při svých úvahách dávám vést vlastními zájmy, takže by moje 'ano, ano' znamenalo také 'ne, ne'? 18 Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň 'ano' i 'ne'! 19 Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my - já a Silvanus a Timoteus - nebyl zároveň 'ano' i 'ne', nýbrž v něm jest jasné 'Ano'! 20 Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží. 21 Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22 On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil. 23 Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu. 24 Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víře přece stojíte!

2Kor 1, 1-24

Verš 1
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:
Flp 1:1 - Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům:

Verš 2
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Rim 1:7 - Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
1Pt 1:2 - a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

Verš 3
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
Ef 1:3 - Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;
1Pt 1:3 - Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

Verš 4
On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
2Kor 7:6 - Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým.

Verš 5
Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.
Ž 34:19 - Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Ž 94:19 - Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.

Verš 6
Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my.
2Kor 4:17 - Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy

Verš 8
Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme;
Sk 19:23 - V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení.

Verš 9
už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.
Jer 17:5 - Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.
Jer 17:7 - Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Verš 10
On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,
1Kor 15:31 - Den ze dne hledím smrti do tváře - ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Verš 11
když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.
Rim 15:30 - Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha,
Flp 1:19 - Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
2Kor 4:15 - To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

Verš 14
co jste snad aspoň zčásti již pochopili, že v den našeho Pána Ježíše budeme vaší chloubou, tak jako vy zase naší.
Flp 2:16 - držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.
1Sol 2:19 - Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy?

Verš 15
V této důvěře jsem se už k vám dříve chystal, abyste zakusili novou milost.
1Kor 16:5 - Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu,

Verš 18
Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň 'ano' i 'ne'!
Mt 5:37 - Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne'; co je nad to, je ze zlého.
Jak 5:12 - Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše 'ano' ať je vždy 'ano' a 'ne' ať je 'ne', abyste nepropadli soudu.

Verš 22
On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.
Rim 8:16 - Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
2Kor 5:5 - Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh.
Ef 1:13 - V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého
Ef 4:30 - A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.

Verš 23
Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu.
Rim 1:9 - Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji
Rim 9:1 - Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,
2Kor 11:31 - Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu.
Gal 1:20 - Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež.
Flp 1:8 - Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
1Sol 2:5 - Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku - Bůh je svědek!
1Tim 5:21 - Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.
2Tim 4:1 - Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:

Verš 24
Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti - ve víře přece stojíte!
1Pt 5:3 - ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

2Kor 1,3 - Odvoláva sa na list, ktorý sa stratil. Podobne aj v 4. a 9. verši.

2Kor 1,6 - Človek, ktorý sa dopustil neuváženého činu. Bližšie o tom nič nevieme.

2Kor 1,8 - Nevieme presne, o aké súženie ide. Pavol azda myslí na ťažkosti v Efeze (1 Kor 15, 32) alebo na úklady zo strany Židov?

2Kor 1,13 - Pavol sa bráni pred obvineniami svojich protivníkov z dvojtvárnosti a nejasného postoja.

2Kor 1,13 - Pavol mal dohovorené stretnutie s Títom v Troade. Mal mu doniesť správy o Korinťanoch. Keď tam Títa nenašiel, vybral sa sám do Macedónska, aby sa s ním čím skôr mohol stretnúť. Vidieť, ako Pavol mal veľmi rád veriacich v Korinte.

2Kor 1,14 - V staroveku sa v triumfálnom pochode nieslo pred víťazom kadidlo. Kresťania svojím životom šíria vôňu kadidla, ktoré ohlasuje víťazstvo Krista.

2Kor 1,15 - Korinťania majú každú Pavlovu návštevu u nich považovať za milosť.

2Kor 1,16 - Plán svojej cesty, ktorú si vyznačil v 1 Kor 16, 5–6, musel zmeniť, aby Korinťanov nemusel zarmútiť (porov. 1, 23; 2, 1).

2Kor 1,16 - To znamená: kto je schopný bez zvláštnej Božej pomoci splniť takéto poslanie?

2Kor 1,21-22 - Krstom sme dostali vnútorný nezmazateľný znak, že patríme Kristovi. To všetko sa zavŕši v nebi, ale už tu na zemi máme o tom záruku – záloh v tom, že nám bol daný Duch Svätý.