výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Kor 6, 1-18

1 Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, 2 vždyť je psáno: 'V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.' Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 3 Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, 4 ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, 5 pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; 6 prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, 7 slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, 8 procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; 9 jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; 10 máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 11 Nic jsem vám nezatajil, Korinťané, naše srdce se vám otevřelo. 12 V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. 13 Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dětem - udělejte nám i vy místo ve svém srdci! 14 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? 15 Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.' 17 A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodina 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu' 18 a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.

2Kor 6, 1-18

Verš 1
Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,
1Kor 3:9 - Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
Heb 12:15 - Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.

Verš 2
vždyť je psáno: 'V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.' Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
Iz 49:8 - Toto praví Hospodin: "Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy, bude tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu, abys pozvedl zemi a zpustošená dědictví vrátil,

Verš 3
Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu,
Rim 14:13 - Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
1Kor 10:32 - Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží,

Verš 4
ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,
1Kor 4:1 - Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.
2Kor 11:23 - Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře.

Verš 9
jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu; jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti;
Ž 118:18 - Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.
Iz 26:19 - Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.

Verš 13
Na oplátku - mluvím k vám jako k svým dětem - udělejte nám i vy místo ve svém srdci!
1Kor 4:14 - Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul.

Verš 14
Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Dt 7:2 - Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi,
1Kor 5:9 - Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky;
1Sam 5:1 - Pelištejci vzali Boží schránu a zanesli ji z Eben-ezeru do Ašdódu.
1Kr 8:21 - Připravil jsem tam místo pro schránu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedl z egyptské země."
1Kor 10:21 - Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.
Ef 5:11 - Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

Verš 16
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
1Kor 10:7 - A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: 'Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.'
1Kor 10:14 - A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.
1Kor 3:16 - Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
1Kor 6:19 - Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
Ef 2:21 - V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
Heb 3:6 - Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.
1Pt 2:5 - I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
Ex 29:45 - Budu přebývat uprostřed Izraelců a budu jejich Bohem.
Lv 26:11 - Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.
Ez 37:26 - Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi, dám jim ji a rozmnožím je a v jejich středu zřídím svou svatyni navěky.

Verš 17
A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se', praví Hospodina 'ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu'
Iz 52:11 - Pryč, pryč odtud, vyjděte z Babylóna! Nedotýkejte se nečistého! Vyjděte z jeho středu! Očisťte se, vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní!
Zjv 18:4 - A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

Verš 18
a 'budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.
Jer 31:1 - V onen čas, je výrok Hospodinův, budu Bohem všem čeledím Izraele a oni budou mým lidem.

2Kor 6,2 - Iz 49, 8.

2Kor 6,7 - Obraz je vzatý z vojenského života. Rímsky vojak držal v pravej ruke útočnú zbraň a v ľavej obranný štít. Preto niektorí prekladajú: "ozbrojení útočnou i obrannou zbraňou spravodlivosti".

2Kor 6,14 - Porov. Dt 22, 10.

2Kor 6,15 - "Beliar" znamená v hebr. naničhodný, márny. Takto nazývali diabla vtedajší Židia.

2Kor 6,16-18 - Celý text je zložený z nasledujúcich citátov: Lv 26, 12; Ez 37, 27; Iz 52, 11; Jer 51, 45; 2 Sam 7, 14; Jer 31, 9; Iz 43, 6.