výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Kor 6, 1-18

1 Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali, 2 (Neboť praví Bůh: V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.) 3 Žádného v ničemž nedávajíce pohoršení, aby byla bez úhony služba naše; 4 Ale ve všem se chovajíce jakožto Boží služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, v úzkostech, 5 V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bdění, v postech, 6 V čistotě, v umění, v dlouhočekání, v dobrotivosti, v Duchu svatém, v lásce neošemetné, 7 V slovu pravdy, v moci Boží, skrze odění spravedlnosti, napravo i nalevo, 8 Skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jakožto bludní, a jsouce pravdomluvní, 9 Jakožto neznámí, a jsouce známí, jakožto umírající, a aj, živi jsme, jakožto potrestaní, a nezmordovaní, 10 Jako smutní, avšak vždycky se radujíce, jako chudí, a mnohé zbohacujíce, jako nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce. 11 Ústa naše otevřína jsou k vám, ó Korinští, srdce naše rozšířeno jest. 12 Nejste v nás souženi, než souženi jste v srdcích vašich. 13 O takovéžť odplaty žádám od vás, jakožto synům pravím: Rozšiřte se i vy. 14 A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? 15 A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím? 16 A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. 17 A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. 18 A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.

2Kor 6, 1-18

Verš 1
Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali,
1Kor 3:9 - Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste.
Heb 12:15 - Prohlédajíce k tomu bedlivě, aby někdo neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí;

Verš 2
(Neboť praví Bůh: V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.)
Iz 49:8 - Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším tě, a ve dni spasení spomohu tobě. Nadto ostříhati tě budu, a dám tě v smlouvu lidu, abys utvrdil zemi, a v dědictví uvedl dědictví zpuštěná;

Verš 3
Žádného v ničemž nedávajíce pohoršení, aby byla bez úhony služba naše;
Rim 14:13 - Nesuďmež tedy více jedni druhých, ale toto raději rozsuzujte, jak byste nekladli úrazu nebo pohoršení bratru.
1Kor 10:32 - Bez úrazu buďte i Židům i Řekům i církvi Boží,

Verš 4
Ale ve všem se chovajíce jakožto Boží služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, v úzkostech,
1Kor 4:1 - Tak o nás smýšlej člověk, jako o služebnících Kristových a šafářích tajemství Božích.
2Kor 11:23 - Služebníci Kristovi jsou? (Nemoudře dím:) Nadto já. V pracech býval jsem hojněji, v ranách přílišně, v žalářích hojněji, v smrtech častokrát.

Verš 9
Jakožto neznámí, a jsouce známí, jakožto umírající, a aj, živi jsme, jakožto potrestaní, a nezmordovaní,
Ž 118:18 - Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.
Iz 26:19 - Oživouť mrtví tvoji, těla mrtvá má vstanou. Prociťte a prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá jako rosa na bylinách, ale bezbožné k zemi zporážíš.

Verš 13
O takovéžť odplaty žádám od vás, jakožto synům pravím: Rozšiřte se i vy.
1Kor 4:14 - Ne proto, abych vás zahanbil, píši toto, ale jako svých milých synů napomínám.

Verš 14
A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi?
Dt 7:2 - A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi.
1Kor 5:9 - Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky.
1Sam 5:1 - Filistinští pak vzali truhlu Boží, a zanesli ji z Eben-Ezer do Azotu.
1Kr 8:21 - A připravil jsem tu místo truhle, v níž jest smlouva Hospodinova, kterouž učinil s otci našimi, když je vyvedl z země Egyptské.
1Kor 10:21 - Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.
Ef 5:11 - A neobcujte s skutky neužitečnými tmy, ale raději je trescete.

Verš 16
A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
1Kor 10:7 - Protož nebuďte modláři, jako někteří z nich, jakož psáno jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.
1Kor 10:14 - Protož, moji milí bratří, utíkejtež modlářství.
1Kor 3:16 - Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
1Kor 6:19 - Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
Ef 2:21 - Na němžto všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;
Heb 3:6 - Ale Kristus, jakožto Syn, vládne nad domem svým. Kterýžto dům my jsme, jestliže tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu naděje až do konce pevnou zachováme.
1Pt 2:5 - I vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista.
Ex 29:45 - A bydliti budu u prostřed synů Izraelských, a budu jim za Boha.
Lv 26:11 - Vzdělám příbytek svůj u prostřed vás, a duše má nebude vás nenáviděti.
Ez 37:26 - Nadto učiním s nimi smlouvu pokoje; smlouva věčná bude s nimi. A rozsadím je, i rozmnožím je, a postavím svatyni svou u prostřed nich na věky.

Verš 17
A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.
Iz 52:11 - Odejděte, odejděte, vyjděte z Babylona, nečistého se nedotýkejte; vyjděte z prostředku jeho, očisťte se vy, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo.
Zjv 18:4 - I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran.

Verš 18
A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.
Jer 31:1 - Toho času, dí Hospodin, budu Bohem všech čeledí Izraelových, a oni budou mým lidem.

2Kor 6,2 - Iz 49, 8.

2Kor 6,7 - Obraz je vzatý z vojenského života. Rímsky vojak držal v pravej ruke útočnú zbraň a v ľavej obranný štít. Preto niektorí prekladajú: "ozbrojení útočnou i obrannou zbraňou spravodlivosti".

2Kor 6,14 - Porov. Dt 22, 10.

2Kor 6,15 - "Beliar" znamená v hebr. naničhodný, márny. Takto nazývali diabla vtedajší Židia.

2Kor 6,16-18 - Celý text je zložený z nasledujúcich citátov: Lv 26, 12; Ez 37, 27; Iz 52, 11; Jer 51, 45; 2 Sam 7, 14; Jer 31, 9; Iz 43, 6.