výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

2Kor 8, 1-24

1 Známuť pak vám činíme, bratří, milost Boží, danou zborům Macedonským, 2 Že v mnohém zkušení rozličných soužení rozhojnilá radost jejich a převeliká chudoba jejich rozhojněna jest v bohatství upřímnosti jejich. 3 Nebo svědectví jim vydávám, že podle možnosti, ba i nad možnost hotovi byli sděliti se, 4 Mnohými žádostmi prosíce nás, abychom té milosti jejich a obcování služebnost (v rozdělování toho svatým) na se přijali. 5 A netoliko tak učinili, jakž jsme se nadáli, ale sami sebe nejprve dali Pánu, a i nám také u vůli Boží, 6 Tak že jsme musili napomenouti Tita, aby jakož byl prve započal, tak také i dokonal při vás milost tuto. 7 A protož jakž ve všech věcech jste hojní, totiž u víře i v řeči i v známosti i ve všeliké snažnosti i v lásce vaší k nám, tak i v této milosti hojní buďte. 8 Ne jako rozkazuje, toto pravím, ale příčinou jiných snažnosti i vaši upřímou lásku zkušenou ukázati chtěje. 9 Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 10 A k tomuť vám radu dávám; nebo jest vám to užitečné, kteříž jste netoliko činiti, ale i chtíti prve začali léta předešlého. 11 Protož nyní již to skutkem vykonejte, aby jakož hotové bylo chtění, tak také bylo i vykonání z toho, což máte. 12 Nebo jest-liť prve vůle hotová, podle toho, což kdo má, vzácná jest Bohu, ne podle toho, čehož nemá. 13 Nebo ne proto vás ponoukám, aby jiným bylo polehčení, a vám soužení, ale rovnost ať jest; nyní přítomně vaše hojnost spomoziž jejich chudobě, 14 Aby potom také jejich hojnost vaší chudobě byla ku pomoci, aby tak byla rovnost; 15 Jakož psáno: Kdo mnoho nasbíral, nic mu nezbývalo, a kdo málo, neměl nedostatku. 16 Ale díka Bohu, kterýž takovouž snažnost k službě vám dal v srdce Titovo, 17 Takže to napomenutí naše ochotně přijal, anobrž jsa v lásce k vám opravdový, sám z své dobré vůle šel k vám. 18 Poslaliť jsme pak s ním bratra toho, kterýž má velikou chválu v evangelium po všech sbořích, 19 (A netoliko to, ale také losem vyvolen jest od církví za tovaryše putování našeho, s touto milostí, kteroužto sloužíme k slávě Pánu a k vyplnění vůle vaší,) 20 Varujíce se toho, aby nám někdo neutrhal pro tu hojnost, kterouž my přisluhujeme, 21 Dobré opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi. 22 Poslali jsme pak s nimi bratra našeho, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých věcech zkusili, že jest pilný, a nyní mnohem pilnější bude pro mnohé doufání mé o vás. 23 Z strany Tita víte, že jest tovaryš můj, a mezi vámi pomocník můj; a z strany bratří našich, že jsou poslové církví a sláva Kristova. 24 Protož jistoty lásky vaší a chlouby naší o vás, k nim dokažte, před obličejem církví.

2Kor 8, 1-24

Verš 9
Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.
Lk 9:58 - I řekl jemu Ježíš: Lišky doupata mají a ptáci nebeští hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

Verš 4
Mnohými žádostmi prosíce nás, abychom té milosti jejich a obcování služebnost (v rozdělování toho svatým) na se přijali.
Sk 11:29 - Tedy učedlníci, jeden každý podle možnosti své, umínili poslati něco ku pomoci bratřím přebývajícím v Judstvu.
Rim 15:26 - Nebo za dobré se vidělo Macedonským a Achaiským, aby sbírku nějakou učinili na chudé svaté, kteříž jsou v Jeruzalémě.
1Kor 16:2 - V každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.
2Kor 9:1 - Nebo o pomoci, kteráž se sbírá na svaté, jest zbytečné psáti vám.

Verš 21
Dobré opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi.
Rim 12:17 - Nebuďte opatrní sami u sebe. Žádnému zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré přede všemi lidmi,

Verš 12
Nebo jest-liť prve vůle hotová, podle toho, což kdo má, vzácná jest Bohu, ne podle toho, čehož nemá.
Mt 12:43 - Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézaje, dí:
Lk 21:3 - I řekl: Vpravdě pravím vám, že vdova tato chudá více uvrhla nežli všickni jiní.
Prís 3:28 - Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.
1Pt 4:10 - Jeden každý jakž vzal od Boha dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.

Verš 15
Jakož psáno: Kdo mnoho nasbíral, nic mu nezbývalo, a kdo málo, neměl nedostatku.
Ex 16:18 - Potom měřili na gomer. A nezbylo tomu, kdo nasbíral mnoho, a ten, kdo nasbíral málo, neměl nedostatku; ale každý, což mohl snísti, nasbíral.

2Kor 8,4 - Ide o zbierku pre veriacich v Jeruzaleme (porov. Rim 15, 26).

2Kor 8,6 - Zbierkou medzi Korinťanmi poveril Títa.

2Kor 8,9 - Pravým vzorom štedrosti je Kristus. Vtelením sa stal pre nás chudobným a smrťou na kríži nás urobil bohatými (porov. Flp 2, 5–11).

2Kor 8,15 - Ex 16, 18; je to narážka na zbieranie manny.

2Kor 8,18 - Spomínaný brat je pravdepodobne sv. Lukáš, evanjelista.

2Kor 8,20 - Pavol to robí preto, aby ho nemohli obviniť zo zneužívania zbierky.

2Kor 8,22 - Nevie sa, kto bol ten brat.