výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Kor 8, 1-24

1 והננו מודיעים אתכם אחי את חסד אלהים הנתן בקהלות מקדוניא׃ 2 כי ברב נסיון הלחץ רבתה שמחתם ושפלות רישם העדיפה להראות עשר תמתם׃ 3 כי מעיד אנכי אשר לפי כחם ויותר מכחם התנדבו׃ 4 ויבקשו ממנו ברב תחנונים להיות חברינו בגמילות חסדם לעזרת הקדשים׃ 5 ולא כאשר הוחלנו כי אם את עצמם נתנו בראשונה לאדון וגם לנו ברצון האלהים׃ 6 עד כי בקשנו מן טיטוס כאשר החל כן גם לגמור בכם את גמילות החסד הזאת׃ 7 אבל כאשר הותרתם בכל באמונה ובדבור ובדעת ובכל זריזות ובאהבתכם אתנו כן גם תותירו בחסד הזה׃ 8 ואינני אמר זאת בדרך צווי כי אם לבחן על ידי זריזות אחרים גם את אמתת אהבתכם׃ 9 כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃ 10 ואחוה את דעתי בדבר הזה כי זאת להועיל לכם אשר הקדמתם כבר בשנה שעברה לא לעשות בלבד כי גם לחפץ׃ 11 ועתה גם השלימו את המעשה למען כאשר התנדבתם לעשות כן גם תגמרו כפי יכלתכם׃ 12 כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃ 13 כי לא למען תהיה רוחה לאחרים ולכם צוקה כי אם בשווי ימלא יתרכם בעת הזאת את מחסורם׃ 14 למען גם יתרם יהיה למלא מחסרכם כדי להשות׃ 15 ככתוב לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר׃ 16 ותודות לאלהים הנותן גם בלב טיטוס לשקד עליכם בשקידה כזאת׃ 17 כי שמע לבקשתנו ובשקידתו היתרה הלך אליכם מרצון נפשו׃ 18 ועמו יחדו שלחנו האח אשר יצא שבחו בבשורה בכל הקהלות׃ 19 ומלבד זאת גם נבחר הוא מאת הקהלות ללכת אתנו להביא החסד הזה הגבוי על ידינו לכבוד האדון ולאמץ לבבכם׃ 20 ונשמר בזאת שלא יוציא איש עלינו דבה רעה בשפעת המתנה הזאת הגבויה על ידינו׃ 21 כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃ 22 ונשלח עמהם את אחינו אשר בחנו את שקידתו פעמים רבות בדברים הרבה ועתה הוא שקוד עוד יותר בגדל בטחונו עליכם׃ 23 אם לטיטוס הנה חברי הוא ועזרי בכם ואם לאחינו הנה שלוחי הקהלות הם ותפארת המשיח׃ 24 על כן הראו והוכיחו להם לפני הקהלות את אהבתכם ואת תהלתנו עליכם׃

2Kor 8, 1-24

Verš 9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃
Lk 9:58 - ויאמר אליו ישוע לשועלים יש חורי עפר ולעוף השמים קנים ובן האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו׃

Verš 4
ויבקשו ממנו ברב תחנונים להיות חברינו בגמילות חסדם לעזרת הקדשים׃
Sk 11:29 - ויועצו התלמידים לשלח איש איש מאשר תשיג ידו לעזרת האחים הישבים ביהודה׃
Rim 15:26 - כי מקדוניא ואכיא הואילו לתת משאת נדבה לאביוני הקדושים אשר בירושלים׃
1Kor 16:2 - בכל אחד בשבת יניח אצלו איש איש מכם ויאצר את אשר עלה בידו למען אשר בבאי לא יקבץ עוד׃
2Kor 9:1 - אמנם אין צרך לכתב אליכם על דבר השרות אשר לעזרת הקדשים׃

Verš 21
כי משגיחים אנחנו על הטוב לא לפני האדון לבד כי גם לפני האדם׃
Rim 12:17 - אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃

Verš 12
כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃
Mt 12:43 - והרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצאנה׃
Lk 21:3 - ויאמר אמת אמר אני לכם כי האלמנה העניה הזאת נתנה יותר מכלם׃
Prís 3:28 - אל תאמר לרעיך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃
1Pt 4:10 - איש איש כמתן החסד אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלהים הרבים׃

Verš 15
ככתוב לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר׃
Ex 16:18 - וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו׃

2Kor 8,4 - Ide o zbierku pre veriacich v Jeruzaleme (porov. Rim 15, 26).

2Kor 8,6 - Zbierkou medzi Korinťanmi poveril Títa.

2Kor 8,9 - Pravým vzorom štedrosti je Kristus. Vtelením sa stal pre nás chudobným a smrťou na kríži nás urobil bohatými (porov. Flp 2, 5–11).

2Kor 8,15 - Ex 16, 18; je to narážka na zbieranie manny.

2Kor 8,18 - Spomínaný brat je pravdepodobne sv. Lukáš, evanjelista.

2Kor 8,20 - Pavol to robí preto, aby ho nemohli obviniť zo zneužívania zbierky.

2Kor 8,22 - Nevie sa, kto bol ten brat.