výhody registrácie

3. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

3Jn 1, 1-14

1 Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě. 2 Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má. 3 Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty v upřímnosti chodíš. 4 Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že synové moji chodí v upřímnosti. 5 Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím a hostem, 6 Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto vyprovodíš-li, tak jakž sluší na Boha, dobře učiníš. 7 Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů. 8 Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy. 9 Psal jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás. 10 Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám bratří nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze sboru je vylučuje. 11 Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha. 12 Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest. 13 Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem. 14 Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti budeme. [ (III John 1:15) Pokoj budiž tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž i ty dobrých přátel ze jména. ]

3Jn 1, 1-14

Verš 11
Nejmilejší, nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.
Ž 37:27 - Odstup od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeš na věky.
Iz 1:16 - Umejte se, očisťte se, odvrzte zlost skutků vašich od očí mých, přestaňte zle činiti.
1Pt 3:11 - Uchyl se od zlého, a čiň dobré; hledej pokoje, a stihej jej.
1Jn 3:6 - Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.

Verš 13
Mnohoť jsem měl psáti, ale nechci psáti černidlem a pérem.
2Jn 1:12 - Mnoho vám psáti měv, nechtěl jsem svěřiti toho černidlu a papíru, ale mámť naději, že k vám přijdu, a ústy k ústům mluviti budu, aby radost naše plná byla.

3Jn 1,1 - K výrazu "pravda" porov. poznámku k 2 Jn 1. Gájus bolo bežné meno medzi kresťanmi (porov. 1 Kor 1, 14; Sk 19, 29; 20, 4). Iste to bol horlivý a šľachetný mladík.

3Jn 1,3 - "Žiť v pravde" - porov. pozn. k 2 Jn 4.

3Jn 1,9 - Pravdepodobne ide o nejaký stratený list alebo o 2 Jn. Diotrefes je neznámy, podobne ako aj jeho spor s apoštolom Jánom.

3Jn 1,12 - Nevieme, kto bol Demetrios a akú úlohu mal v cirkevnej komunite.