výhody registrácie

2. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Kor 6, 1-18

1 A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej - 2 Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -, 3 nedávajúc v ničom nijakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená. 4 Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch, 6 v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými. 8 Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; 9 jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní; 10 jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci. 11 Naše ústa sú otvorené k vám, ó, Korinťania; naše srdce je rozšírené! 12 Nie ste sovrení v nás, ale ste sovrení vo svojich vnútornostiach. 13 Ale tú istú odplatu, jako deťom hovorím, rozšírte sa i vy! 14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15 A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18 a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

2Kor 6, 1-18

Verš 1
A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej -
1Kor 3:9 - Lebo sme Božími spolupracovníkmi; Božou roľou, Božou stavbou ste.
Heb 12:15 - dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí!

Verš 2
Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -,
Iz 49:8 - Takto hovorí Hospodin: Vyslyším ťa v čas milosti a pomôžem ti v deň spasenia a krome toho ťa budem ostríhať a dám ťa za smluvu ľudu, aby si postavil zem, aby si dal do dedičstva dedičstvá, ktoré boly spustošené,

Verš 3
nedávajúc v ničom nijakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená.
Rim 14:13 - Nesúďme tedy viacej jedni druhých, ale radšej usúďte to, aby ste nekládli bratovi do cesty toho, na čom by sa potknul alebo pohoršil.
1Kor 10:32 - Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani Židom ani Grékom ani cirkvi Božej,

Verš 4
Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,
1Kor 4:1 - Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích.
2Kor 11:23 - Sú služobníkmi Kristovými? Nesmyselne hovorím - nad to ja! V prácach hojnejšie, v úderoch svrchovane, v žalároch hojnejšie, v smrtiach často.

Verš 9
jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní;
Ž 118:18 - Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti.
Iz 26:19 - Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych.

Verš 13
Ale tú istú odplatu, jako deťom hovorím, rozšírte sa i vy!
1Kor 4:14 - Nepíšem tohoto nato, aby som vás zahanbil, ale napomínam ako svoje milované deti.

Verš 14
Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?
Dt 7:2 - A Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tebou, a pobiješ ich; istotne ich vyhladíš zarieknuc ich na úplnú záhubu; neučiníš s nimi smluvy ani sa nezľutuješ nad nimi.
1Kor 5:9 - Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi,
1Sam 5:1 - Tak tedy Filištíni vzali truhlu Božiu a dopravili ju z Ében-ézera do Ašdóda.
1Kr 8:21 - A ustanovil som tam miesto truhle, v ktorej je smluva Hospodinova, ktorú učinil s našimi otcami vtedy, keď ich vyviedol z Egyptskej zeme.
1Kor 10:21 - Nemôžete piť kalich Pánov i kalich démonov. Nemôžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole démonov.
Ef 5:11 - A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte.

Verš 16
A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.
1Kor 10:7 - Ani nebuďte modlármi jako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud jesť a piť, a vstali, aby sa hrali.
1Kor 10:14 - Preto, moji milovaní, utekajte pred modlárstvom.
1Kor 3:16 - Či neviete, že ste chrámom Božím, a že Duch Boží prebýva vo vás?
1Kor 6:19 - Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
Ef 2:21 - v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi,
Heb 3:6 - ale Kristus ako Syn nad jeho domom, ktorého domom sme my, ak smelú dôveru a chválu nádeje až do konca pevnú dodržíme.
1Pt 2:5 - i sami sa jako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.
Ex 29:45 - A budem bývať prostred synov Izraelových a budem im Bohom.
Lv 26:11 - A dám svoj príbytok do vášho stredu, a nebude si vás oškliviť moja duša.
Ez 37:26 - A učiním s nimi smluvu pokoja; bude to večná smluva s nimi. A dám ich ta a rozmnožím ich a dám svoju svätyňu do ich stredu, a bude tak až na veky.

Verš 17
Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem
Iz 52:11 - Preč, preč, vyjdite odtiaľ, nedotýkajte sa nečistého, vyjdite z jeho stredu, z Babylona, očistite sa vy, ktorí nosíte nádoby Hospodinove!
Zjv 18:4 - A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán.

Verš 18
a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.
Jer 31:1 - Toho času, hovorí Hospodin, budem Bohom všetkým čeľadiam Izraelovým, a oni mi budú ľudom.

2Kor 6,2 - Iz 49, 8.

2Kor 6,7 - Obraz je vzatý z vojenského života. Rímsky vojak držal v pravej ruke útočnú zbraň a v ľavej obranný štít. Preto niektorí prekladajú: "ozbrojení útočnou i obrannou zbraňou spravodlivosti".

2Kor 6,14 - Porov. Dt 22, 10.

2Kor 6,15 - "Beliar" znamená v hebr. naničhodný, márny. Takto nazývali diabla vtedajší Židia.

2Kor 6,16-18 - Celý text je zložený z nasledujúcich citátov: Lv 26, 12; Ez 37, 27; Iz 52, 11; Jer 51, 45; 2 Sam 7, 14; Jer 31, 9; Iz 43, 6.