výhody registrácie

2. list Korintským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Kor 10, 1-18

1 Ale sám ja Pavel vás prosím krotkou tichosťou a prívetivosťou Krista, ktorý som, ako hovoria, do tvári pokorný medzi vami, ale neprítomný smelý voči vám. 2 Ale vás prosím, žeby som sa prítomný nemusel osmeliť v sebadôvere, v ktorej myslím odvážiť sa na niektorých, ktorí myslia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. 3 Lebo pravda chodíme v tele, ale nevojujeme podľa tela - 4 lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností -, 5 ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista 6 hotoví súc pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť. 7 Či na to, čo je pred očami, hľadíte? Jestli ktosi dôveruje v sebe, že je Kristov, nech zase to myslí u seba, že jako je on Kristov, tak sme aj my Kristovi. 8 Lebo keby som sa i niečo viacej pochválil ohľadne našej moci, ktorú nám dal Pán - budovať a nie vás boriť, nebudem zahanbený, 9 aby sa nezdalo, jako keby som vás chcel strašiť listami. 10 Lebo vraj jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá a reč mizerná. 11 Taký človek nech myslí toto: že jakí sme v slove listami, keď sme neprítomní, takí budeme aj prítomní v skutku. 12 Lebo sa neopovažujeme pripočítať seba alebo sa prirovnať niektorým z tých, ktorí sami seba odporúčajú. Ale oni sami seba sami sebou merajúc a sami seba sami so sebou porovnávajúc nerozumejú ničomu. 13 Ale my sa nebudeme chváliť do bezmierna, ale podľa miery meradla, ktorým nám Bôh nameral mieru, aby sme dospeli až i k vám. 14 Lebo sa nevystierame nad mieru, jako keby sme neboli dospeli po vás, lebo až i po vás sme prví stihli s evanjeliom Kristovým 15 nechváliac sa do bezmierna cudzími prácami, ale jako takí, ktorí máme nádej, že keď porastie vaša viera, budeme zveličení medzi vami podľa svojho meradla do hojnosti, 16 aby sme zvestovali evanjelium aj v oblastiach ležiacich za vami, a nie aby sme sa chválili cudzím meradlom hotovým. 17 Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. 18 Lebo nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho Pán odporúča.

2Kor 10, 1-18

Verš 4
lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností -,
Ef 6:13 - Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.
Jer 1:10 - Vidzže, ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staväl a sadil.

Verš 8
Lebo keby som sa i niečo viacej pochválil ohľadne našej moci, ktorú nám dal Pán - budovať a nie vás boriť, nebudem zahanbený,
2Kor 13:10 - Preto píšem toto súc neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na borenie.

Verš 12
Lebo sa neopovažujeme pripočítať seba alebo sa prirovnať niektorým z tých, ktorí sami seba odporúčajú. Ale oni sami seba sami sebou merajúc a sami seba sami so sebou porovnávajúc nerozumejú ničomu.
2Kor 3:1 - Či zase začíname sami seba odporúčať? Alebo či azda potrebujeme, jako niektorí, odporúčajúcich listov na vás alebo od vás odporúčajúcich?
2Kor 5:12 - Lebo neodporúčame vám opät sami seba, ale vám dávame príčinu chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, ktorí sa chvália tvárou a nie srdcom.

Verš 13
Ale my sa nebudeme chváliť do bezmierna, ale podľa miery meradla, ktorým nám Bôh nameral mieru, aby sme dospeli až i k vám.
Ef 4:7 - Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho.

Verš 17
Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.
Iz 65:16 - takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté zpred mojich očí.
Jer 9:23 - Takto hovorí Hospodin: Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojím bohatstvom!
1Kor 1:31 - aby bolo, jako je napísané: Ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom.

Verš 18
Lebo nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho Pán odporúča.
Prís 27:2 - Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí, a nie tvoje rty.

2Kor 10,1 - Výčitka, ktorú robili Pavlovi jeho nepriatelia.

2Kor 10,2 - Žiť podľa tela tu znamená žiť iba pre ľudské záujmy.

2Kor 10,13-15 - Pavol vo svojej apoštolskej práci nechce prekračovať hranice svojho pôsobenia, ani si pripisovať úspechy iných.

2Kor 10,17 - Porov. Jer 9, 22–23. Ten istý citát je v 1 Kor 1, 31.