výhody registrácie

List Kolosenským

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

Kol 1, 1-29

1 Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, a brat Timoteus 2 svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac, 4 počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým, 5 pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia, 6 ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde, 7 jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, 8 ktorý nám aj oznámil vašu lásku v Duchu. 9 Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, 10 žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, 11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou, 12 ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle, 13 ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky, 14 v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, 15 ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva; 16 lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, 17 a on je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí, 18 a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý. 19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť, 20 a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 21 i vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriateľmi mysľou v zlých skutkoch; ale teraz vás smieril 22 v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním, 23 akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom, 24 ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, 25 ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie, 26 tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, 27 ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy, 28 ktorého my zvestujeme upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi, 29 a tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.

Kol 1, 1-29

Verš 2
svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
Rim 1:7 - všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!
Gal 1:3 - milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista,
Ef 1:2 - milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca, a od Pána Ježiša Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista: milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!

Verš 3
Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým,
Flp 1:3 - Ďakujeme svojmu Bohu pri každej rozpomienke ma vás
1Sol 1:2 - Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás na všetkých zmieňujúc sa na svojich modlitbách o vás,
2Sol 1:3 - Podlžni sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera, a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jedendruhému,

Verš 5
pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia,
1Pt 1:4 - cieľom dedičstva, neporušiteľného, nepoškvrniteľného a neuvädnuteľného, ochráneného v nebesiach pre vás,

Verš 6
ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a nesie ovocie a rastie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde,
Mk 4:8 - A opät iné padlo do dobrej zeme a vydalo užitok vzchádzajúc a rastúc, a donieslo niektoré tridsať, niektoré šesťdesiat a niektoré sto.
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.

Verš 7
jako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás,
Kol 4:12 - Pozdravuje vás Epafras, ktorý je z vás, sluha Krista Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou Božou.
Flm 1:23 - Pozdravuje ta Epafras, môj spoluzajatec v Kristu Ježišovi,

Verš 9
Preto aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, žeby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou,
Ef 1:15 - Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým,
1Kor 1:5 - že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom i každou známosťou,

Verš 10
žeby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha,
Gn 17:1 - A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj . Choď predo mnou a buď dokonalý!
1Kor 7:20 - Každý nech zostáva v povolaní, v ktorom je povolaný.
Ef 4:1 - Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní,
Flp 1:27 - Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia
1Sol 2:12 - a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy.
Jn 15:16 - Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám.

Verš 13
ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva Syna svojej lásky,
Ef 2:4 - Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval,
1Sol 2:12 - a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy.
Mt 3:17 - A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
Mt 17:5 - A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!
2Pt 1:17 - Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

Verš 14
v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov,
Sk 20:28 - A tak tedy majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobyl vlastnou krvou.
Ef 1:7 - v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti,
Heb 9:14 - o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista,

Verš 15
ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva;
2Kor 4:4 - u ktorých boh tohoto sveta oslepil smysly, smysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.
Flp 2:6 - ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu,
Heb 1:3 - ktorý súc odbleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovom svojej moci a učiniac si skrze samého seba očistenie od našich hriechov posadil sa po pravici Veličenstva na výsostiach
Zjv 3:14 - A anjelovi sboru Laodičanov napíš: Toto hovorí Ameň, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho:

Verš 16
lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho,
Gn 1:3 - A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
Ž 33:6 - Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko.
Jn 1:3 - Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
Ef 3:9 - a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
Heb 1:2 - ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky,

Verš 18
a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý.
Ef 1:22 - A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi,
Ef 4:15 - ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus,
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.
1Kor 15:20 - No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli.
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou

Verš 19
Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť,
Jn 1:14 - A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
Jn 1:16 - A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.
Kol 2:9 - lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne,

Verš 20
a aby skrze neho smieril všetko cieľom neho urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach,
2Kor 5:18 - Ale to všetko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a dal nám službu smierenia,
1Jn 4:10 - V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako smierenie za naše hriechy.
Iz 9:7 - Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní.
Jn 16:33 - To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
Sk 10:36 - Slovo, ktoré poslal Bôh synom Izraelovým zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista - a on je Pánom všetkého -,
Rim 5:1 - Ospravedlnení súc tedy z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista,
Ef 2:14 - Lebo on je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr

Verš 22
v jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svätých, bezvadných a bezúhonných pred ním,
Lk 1:75 - v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života.
Ef 1:4 - tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske,
Ef 5:27 - aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.
2Tim 1:9 - ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy,
Tít 2:12 - ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete

Verš 23
akže trváte založení na viere a pevní a neuchyľujúci sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evanjelia som sa ja Pavel stal služobníkom,
Jn 15:6 - Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť.

Verš 24
ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev,
2Kor 7:4 - Som veľmi priamoreký a smelý voči vám; mnoho sa vami chválim; naplnený som potešením; naplnený som radosťou pri všetkom našom súžení.
Ef 3:13 - Preto prosím, žeby ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.
Flp 2:17 - Ale jestli aj budem vyliaty sťa liata obeť pri bitnej obeti a svätoslužbe vašej viery, radujem sa a spolu sa radujem so všetkými vami,
2Tim 2:10 - Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou.
Rim 12:5 - tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlive jedni druhých údami.
1Kor 12:27 - A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke.
Ef 4:12 - na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho,
Ef 5:23 - lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela.

Verš 25
ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie,
Rim 16:25 - A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,
Ef 1:9 - oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe
Ef 3:9 - a osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,
2Tim 1:10 - ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,
Tít 1:4 - Títovi, svojmu pravému dieťaťu podľa obecnej viery: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
1Pt 1:20 - predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre vás,

Verš 26
tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým,
Mt 13:11 - A on odpovedal a riekol im: Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané.

Verš 27
ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy,
2Kor 2:14 - No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste.
1Tim 1:1 - Pavel, apoštol Ježiša Krista podľa nariadenia Boha, našeho Spasiteľa, a Pána Ježiša Krista, našej nádeje,

Kol 1,7 - Epafras, koloský občan, Pavlov žiak a apoštol svojho rodného mesta i susednej Laodicey a Hierapolu. Pavol ho získal pre Krista v Efeze, kam počas skoro trojročného Pavlovho pobytu prichádzali poslucháči z celej Malej Ázie (Sk 19, 11-12).

Kol 1,9 - Poznanie nie čisto intelektuálne, ale ako prameň čnostného života.

Kol 1,13-20 - Pavol tu vložil krásny hymnus na Kristovu vznešenosť a na dielo jeho spásy; podobný kristologický hymnus je vo Flp 2, 6-11.

Kol 1,15 - Zrodený od večnosti, Boh z Boha, Kristus má absolútny primát v stvorení a vo vykúpení, ktoré je nové, nadprirodzené stvorenie.

Kol 1,16 - "Tróny …" – v židovských náboženských predstavách a terminológii (pórov. Ef 1, 21) je celá hierarchia anjelských bytostí.

Kol 1,18 - Kristus sa svojím vtelením, vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním stáva hlavou vykúpeného tajomného tela, Cirkvi (pórov. Ef 4, 14-16), bránou do nového, večného života. "Prvorodený z mŕtvych" znamená prvý zmŕtvychvstalý.

Kol 1,19 - "Plnosť" – buď ako plnosť božstva (ako v 2, 9), alebo plnosť v zmysle Ef 1, 23, alebo plnosť v zmysle celého vykúpeného vesmíru, čo je skôr v súlade s kontextom.

Kol 1,20 - Kristus svojou vykupiteľskou obetou vovádza do sveta poriadok, ako ho pôvodne určil Boh.

Kol 1,22 - V gréckom texte tu idú po sebe dva výrazy označujúce telo (sóma, sárx). Podľa všetkého Pavol tu myslí na Kristovo fyzické telo, v ktorom sa uskutočnilo zmierenie s Bohom.

Kol 1,24 - Pavol nemieni dopĺňať Kristovo utrpenie, lebo ono malo nekonečnú cenu. Ide o doplnenie utrpenia jeho mystického tela, Cirkvi, na ktorom má mať účasť každý jeho úd.

Kol 1,28 - "My" hovorí Pavol aj za svojich spolupracovníkov.