výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Kor 13, 1-13

1 Nyní se k vám chystám už potřetí - 'ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď'. 2 Řekl jsem to už, když jsem byl u vás podruhé, a nyní to v dopise opakuji těm nekajícím hříšníkům i všem ostatním: až znovu přijdu, nebudu nikoho šetřit - 3 žádáte-li důkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který vůči vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný. 4 Zemřel sice na kříži v slabosti, ale z Boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží. 5 Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli! 6 Doufám, že poznáte, že my jsme obstáli. 7 Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého - nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vy činili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. 8 Vždyť nic nezmůžeme proti pravdě, nýbrž jen ve jménu pravdy. 9 Radujeme se, kdykoli vy jste silní, i když my jsme slabí. Za to se také modlíme - za vaši nápravu. 10 Píšu vám to proto, abych, až přijdu, nemusel být přísný na základě pravomoci, kterou mi přece Pán dal k budování, nikoli k boření. 11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. 12 Pozdravují vás všichni bratří. 13 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2Kor 13, 1-13

Verš 1
Nyní se k vám chystám už potřetí - 'ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď'.
Nm 35:30 - Každého vraha, který někoho zabil, bude možno odsoudit k smrti jen podle výpovědi několika svědků; k jeho usmrcení nestačí výpověď jednoho svědka.
Dt 17:6 - Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka.
Dt 19:5 - třeba ten, kdo by šel se svým bližním do lesa rubat dříví a rozmáchl se sekerou při kácení stromu a železo by se vysmeklo z topůrka a zasáhlo jeho bližního tak, že by zemřel, ten ať se uteče do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu.
Mt 18:16 - Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.
Jn 8:17 - I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
Heb 10:28 - Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků.

Verš 10
Píšu vám to proto, abych, až přijdu, nemusel být přísný na základě pravomoci, kterou mi přece Pán dal k budování, nikoli k boření.
2Kor 10:8 - I když se trochu víc pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal - abych u vás stavěl, a ne bořil - nebudu zahanben.

Verš 11
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
Rim 12:16 - Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
Rim 15:5 - Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,
1Kor 1:10 - Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
Flp 2:2 - dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
1Pt 3:8 - Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,
Rim 12:18 - Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
Heb 12:14 - Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Verš 12
Pozdravují vás všichni bratří.
Rim 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
1Sol 5:26 - Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
1Pt 5:14 - Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.

Verš 5
Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!
1Kor 11:28 - Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.

2Kor 13,1 - Prvý raz bol v Korinte, keď tam založil cirkevnú obec (Sk 18, 1); druhý raz v čase medzi prvým a druhým listom (1, 15 n.). Citát je z Dt 19, 15.

2Kor 13,12 - Svätý bozk je bratský bozk, ktorý si dávali kresťania na liturgických zhromaždeniach (porov. Rim 16, 16; 1 Kor 16, 20; 1 Sol 5, 26).

2Kor 13,13 - Je to najjasnejšie vyjadrená trojičná formula. Pochádza pravdepodobne z liturgie. "Božia láska" – doslovne "láska Boha (Otca)".