výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kor 13, 1-14

1 Toto bude má třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků." 2 Co jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: Až se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. 3 Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! 4 Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí. 5 Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali. 6 Doufám, že poznáte, že my jsme neselhali. 7 Modlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhali. 8 Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. 9 Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. 10 Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych až budu u vás, nemusel přísně užít té pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření. 11 Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 12 Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 13 Pozdravují vás všichni svatí. 14 Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi.

2Kor 13, 1-14

Verš 1
Toto bude má třetí návštěva u vás. "Každé slovo potvrdí výpověď dvou nebo tří svědků."
Nm 35:30 - Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí.
Dt 17:6 - Ten, kdo má zemřít, ať je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven na základě jediného svědectví.
Dt 19:5 - Když například někdo půjde se svým druhem do lesa na dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerou, železo sklouzne z topůrka a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život.
Mt 18:16 - Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
Jn 8:17 - Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.
Heb 10:28 - Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá.

Verš 10
Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych až budu u vás, nemusel přísně užít té pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k boření.
2Kor 10:8 - Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben.

Verš 11
Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
Rim 12:16 - Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Rim 15:5 - Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem,
1Kor 1:10 - Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Flp 2:2 - pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.
1Pt 3:8 - Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.
Rim 12:18 - Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.
Heb 12:14 - Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Verš 12
Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
Rim 16:16 - Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.
1Kor 16:20 - Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
1Sol 5:26 - Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.
1Pt 5:14 - Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

Verš 5
Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.
1Kor 11:28 - Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu.

2Kor 13,1 - Prvý raz bol v Korinte, keď tam založil cirkevnú obec (Sk 18, 1); druhý raz v čase medzi prvým a druhým listom (1, 15 n.). Citát je z Dt 19, 15.

2Kor 13,12 - Svätý bozk je bratský bozk, ktorý si dávali kresťania na liturgických zhromaždeniach (porov. Rim 16, 16; 1 Kor 16, 20; 1 Sol 5, 26).

2Kor 13,13 - Je to najjasnejšie vyjadrená trojičná formula. Pochádza pravdepodobne z liturgie. "Božia láska" – doslovne "láska Boha (Otca)".