výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kor 12, 1-21

1 Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k viděním a zjevením od Pána: 2 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh. 3 A vím, že ten člověk - nevím, zda v těle nebo bez těla, to ví Bůh - 4 byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. 5 Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. 6 I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u mě vidí nebo ode mě slyší. 7 Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. 8 Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, 9 ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. 10 S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista - vždyť má síla je v mé slabosti! 11 Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste mě k tomu donutili. Mohli jste mě přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám. 12 Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky. 13 O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu! 14 Právě se k vám chystám už potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. 15 Pokud jde o mě, milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. 16 Budiž, nikdy jsem vás nezatěžoval. Jako chytrák jsem vás prý ale obelstil! 17 Jak asi? Podvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal? 18 Požádal jsem o pomoc Tita a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějích? 19 Myslíte, že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. 20 Bojím se totiž, abych z vás, až přijdu, nebyl zklamaný a také vy abyste nebyli zklamaní ze mě. Bojím se svárů, nevraživosti, zloby, soupeření, urážek, pomluv, zpupnosti a zmatků. 21 Bojím se, aby mě můj Bůh, až přijdu, před vámi znovu neponížil, kdybych musel truchlit nad tolika dřívějšími hříšníky, kteří nečinili pokání z nečistoty, smilstva a nestydatosti, kterou páchali.

2Kor 12, 1-21

Verš 2
Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh.
Sk 9:3 - Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe.
Sk 22:17 - Potom jsem se vrátil do Jeruzaléma. Při modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení
1Kor 15:8 - a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti.

Verš 7
Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel.
Jób 2:6 - "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu."

Verš 11
Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste mě k tomu donutili. Mohli jste mě přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám.
1Kor 15:10 - Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou.

Verš 12
Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky.
1Kor 9:2 - I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu.

Verš 13
O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtíž - odpusťte mi tu křivdu!
1Kor 9:12 - Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu.
2Kor 11:9 - Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl jsem nikomu na obtíž; co jsem potřeboval, mi přinesli bratři z Makedonie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i nadále, abych pro vás nebyl břemenem.

Verš 14
Právě se k vám chystám už potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti.
Sk 20:33 - Od nikoho jsem nechtěl stříbro, zlato ani šaty.

Verš 15
Pokud jde o mě, milerád se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován.
2Kor 6:12 - Nebyli jste námi nijak utlačováni - jste to vy, kdo potlačuje své city k nám.