výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Sol 1, 1-10

1 Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. 2 Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. 3 Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. 4 Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, 5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. 6 A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, 7 takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku. 8 Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. 9 Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému 10 a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.

1Sol 1, 1-10

Verš 1
Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.
Rim 1:7 - Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 2
Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
Ef 1:16 - nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách.
Flp 1:3 - Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.
Kol 1:3 - Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
2Sol 1:3 - Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

Verš 3
Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu.
Jn 6:29 - Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."

Verš 5
neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás.
1Kor 2:4 - Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci,
1Kor 4:20 - Boží království totiž není v řeči, ale v moci.
1Sol 2:1 - Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně.

Verš 6
A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,
1Kor 4:16 - a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem.
1Kor 11:1 - Řiďte se mým příkladem, tak jako já Kristovým.
Flp 3:17 - Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
2Sol 3:9 - Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.

Verš 10
a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
Sk 1:11 - a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
Flp 3:20 - my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.
2Sol 1:10 - V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.
Zjv 1:7 - Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.

1Sol 1,1 - Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16–18).

1Sol 1,3 - Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.

1Sol 1,10 - "Budúci hnev" – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2,8; 5,9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.