výhody registrácie

List Efezanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ef 1, 1-23

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši: 2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 3 Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! 4 V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. 5 Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. 6 Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! 7 V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, 8 kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. 9 Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, 10 že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. 11 Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. 12 My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. 13 V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14 Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! 15 Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16 nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. 17 Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. 18 Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými 19 a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. 20 Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. 22 Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi, 23 která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Ef 1, 1-23

Verš 1
Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši:
Rim 1:7 - Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:2 - církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:
2Kor 1:1 - Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu a všem svatým v celém Řecku:

Verš 2
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 3
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!
2Kor 1:3 - Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení!
1Pt 1:3 - Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději,

Verš 4
V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.
Jn 15:16 - Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
1Tim 1:9 - Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a buřiče, na bezbožné a hříšné, na bezvěrce, na ty, kterým není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec,
Lk 1:75 - ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.
Ef 5:27 - aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.
Kol 1:22 - Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony -
2Tim 1:9 - Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
Tít 2:12 - Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,

Verš 6
Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!
Mt 3:17 - Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."

Verš 7
V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti,
Sk 20:28 - Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví.
Kol 1:14 - v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
Heb 9:12 - Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.
1Pt 1:18 - Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem,

Verš 9
Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si,
Rim 16:25 - Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,
Ef 3:9 - a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
Kol 1:26 - Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.
2Tim 1:9 - Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
Tít 1:2 - v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků
1Pt 1:20 - předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.

Verš 10
že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu.
Gn 49:10 - Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou poslouchat národy.
Dan 9:24 - Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.
Gal 4:4 - Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem,

Verš 11
Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno.
Rim 8:17 - A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.

Verš 13
V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.
Rim 8:15 - Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!
2Kor 1:22 - který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.
2Kor 5:5 - Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku!
Ef 4:30 - Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.

Verš 14
Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
Dt 7:6 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
Dt 14:2 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
Dt 26:18 - Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání,
Rim 8:23 - A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.
1Pt 2:9 - Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Verš 15
Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,
Flp 1:3 - Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.
Kol 1:3 - Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,
1Sol 1:2 - Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
2Sol 1:3 - Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

Verš 19
a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.
Kol 2:12 - Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.

Verš 20
Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
Ž 110:1 - Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."
Sk 2:34 - David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
1Kor 15:25 - Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.
Kol 3:1 - Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.
Heb 1:3 - On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
Heb 10:12 - Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici.
1Pt 3:22 - který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.

Verš 22
Bůh "poddal všechno pod jeho nohy" a jako hlavu všeho jej dal církvi,
Ž 8:6 - O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,
Mt 28:18 - Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
1Kor 15:27 - Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.)
Heb 2:8 - k jeho nohám jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci.

Verš 23
která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.
Rim 12:5 - tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.
1Kor 12:27 - Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.
Ef 4:16 - Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.
Ef 5:23 - Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem.

Ef 1,1 - V mnohých dôležitých kódexoch výraz "v Efeze" chýba. Preto sa zdá, že ide o okružný list cirkvám v Malej Ázii alebo o Pavlov list laodicejskej cirkvi (Kol 4, 16). Nasvedčuje to aj neosobný ráz listu. Pavol sa v Efeze zdržal viac ako dva roky a iste tam mal veľa známych.

Ef 1,3 - Výraz "nebeský – v nebesiach" je typický pre tento Pavlov list (2, 6; 3, 10; 6, 12). Znamená nadzmyslový svet alebo sféru nadprirodzeného bývania.

Ef 1,6 - V origináli je len "v Milovanom". Toto biblické označenie Izraela (Dt 32, 15; Iz 44, 2) sa vzťahuje na Ježiša Krista (porov. Kol 1, 13).

Ef 1,13 - "Aj vy", to sú kresťania obrátení z pohanstva. "Pečať" je alúzia na sviatosť krstu a birmovania (porov. 4, 30; 2 Kor 1, 22).

Ef 1,21 - Tieto názvy označovali vtedy rôzne druhy duchovných bytostí (porov. Kol 1, 16). "Meno" označuje osobu. Môže však označovať aj zlých duchov (Kol 2, 15).

Ef 1,22 - Ž 8, 7.

Ef 1,23 - Výraz "plnosť" (pléroma) označuje Božiu plnosť. Cirkev je miestom, kde pôsobí plnosť Kristovej milosti. Môže znamenať aj to, že Cirkev ako telo dopĺňa Krista ako hlavu.