výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gal 1, 1-24

1 Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), 2 a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: 3 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, 4 který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, 5 jemuž buď sláva na věky věků. Amen. 6 Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. 7 Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. 8 Kdyby vám kdokoli - ať už my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! 9 Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet! 10 Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! 11 Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. 12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. 13 Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. 14 Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. 15 Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl, 16 že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, 17 ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než já, ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku. 18 Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, 19 ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. 20 Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež! 21 Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. 22 V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali. 23 Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," 24 a oslavovali kvůli mně Boha.

Gal 1, 1-24

Verš 1
Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),
Tít 1:4 - Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele.

Verš 3
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
Rim 1:7 - Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Kor 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 4
který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce,
Mt 20:28 - Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."
Gal 2:20 - Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
Tít 2:14 - On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
Heb 9:14 - čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?

Verš 7
Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.
Sk 15:1 - Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni."

Verš 8
Kdyby vám kdokoli - ať už my sami nebo třeba anděl z nebe - kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!
2Kor 11:4 - Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!

Verš 10
Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
1Sol 2:4 - Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme - ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce.
Jak 4:4 - Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.

Verš 11
Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka.
1Kor 15:1 - Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte

Verš 12
Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.
Ef 3:3 - když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve.

Verš 13
Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit.
Sk 8:3 - Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení.
Sk 9:1 - Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem
Sk 22:4 - Tu Cestu jsem pronásledoval až k smrti. Zatýkal jsem muže i ženy a dával je do vězení,
Sk 26:9 - Sám jsem se ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského,
Flp 3:6 - co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
1Tim 1:13 - Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám.

Verš 15
Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,
Sk 9:15 - Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele
Sk 13:2 - Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal."

Verš 16
že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví,
Sk 9:15 - Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele
Sk 13:2 - Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal."
Sk 22:21 - Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu tě k dalekým národům.'"
Gal 2:8 - Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům.
Ef 3:8 - Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství
Mt 16:17 - "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Verš 20
Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!
Rim 1:9 - Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji
Rim 9:1 - Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje,
2Kor 1:23 - Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám.
2Kor 11:31 - Bůh a Otec Pána Ježíše ať je požehnaný navěky - on ví, že nelžu!
1Sol 2:5 - Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek!
1Tim 5:21 - Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
2Tim 4:1 - Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:

Gal 1,1-5 - Hneď v úvode Pavol naznačuje dve hlavné myšlienky svojho listu: svoje povolanie za apoštola a pôvod ospravodlivenia.

Gal 1,1 - Výraz "nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka" vylučuje ľudský pôvod apoštolskej hodnosti Pavla, alebo že ju dostal prostredníctvom niektorého apoštola.

Gal 1,4 - "Zlý vek" je tento svet vzhľadom na hriechy a pôsobenie zlého ducha v ňom. Zdrojom ospravodlivenia je jedine Kristova obeta za hriechy.

Gal 1,6-10 - Kristovo evanjelium už nemožno zdokonaliť. Preto čokoľvek by sa k nemu pridalo, znamenalo by to jeho sfalšovanie. Preto Pavol vystupuje s takou rozhodnosťou proti nepravým hlásateľom evanjelia.

Gal 1,11 - Pavlovo učenie nie je ľudského pôvodu, čo potvrdili aj praví Kristovi apoštoli (2, 1–16) a čo sám Pavol úspešne obhájil pred samou hlavou Cirkvi (2, 11–21).

Gal 1,15 - Porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.

Gal 1,16 - "Zjaviť vo mne" tu znamená, že Božie zjavenie – okrem vonkajšieho, ktoré bolo dostupné aj jeho sprievodcom (Sk 9, 7; 22, 9) – mu prinieslo vnútorné poučenie o Kristovi (porov. 2 Kor 4, 6). "S telom a krvou" znamená ľudskú prirodzenosť, jednoducho ľudí (porov. Mt 16, 17).

Gal 1,17 - Asi ide o Arábiu, zvanú Petrea, nabatejské kráľovstvo na juh od Damasku.

Gal 1,18 - Kéfas je apoštol Peter. Pavol pokladal za potrebné, aby ho vyhľadal a poradil sa s ním. Uznáva tým jeho prvenstvo v Cirkvi.

Gal 1,19 - Ide o Jakuba, príbuzného Pána Ježiša, ktorý bol predstaveným cirkvi v Jeruzaleme (porov. Sk 12, 17).

Gal 1,22 - Porov. Sk 9, 26.