výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Kor 5, 1-21

1 Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. 2 Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku - 3 až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. 4 Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. 5 Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! 6 Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. 7 Žijeme totiž vírou, a ne viděním. 8 S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. 9 Ať už tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. 10 Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé. 11 Víme, co je to bázeň před Hospodinem, a proto přivádíme lidi k víře. Bohu je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. 12 Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. 13 Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to kvůli vám. 14 Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak zemřeli všichni. 15 On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. 16 Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. 17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové! 18 A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19 Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. 20 Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. 21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

2Kor 5, 1-21

Verš 1
Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama.
2Kor 4:7 - Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás.

Verš 2
Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku -
Rim 8:23 - A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla.

Verš 3
až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí.
Zjv 3:18 - Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl.
Zjv 16:15 - "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."

Verš 4
Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.
Rim 8:11 - Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
1Kor 15:53 - Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.

Verš 5
Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku!
Rim 8:16 - Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
2Kor 1:22 - který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.
Ef 1:13 - V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.
Ef 4:30 - Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.

Verš 7
Žijeme totiž vírou, a ne viděním.
1Kor 13:12 - Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
2Kor 3:18 - My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.

Verš 10
Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.
Mt 25:32 - Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
Rim 14:10 - Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem.
Ž 62:12 - Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží.
Jer 17:10 - "Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží."
Jer 32:19 - Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží.
Mt 16:27 - Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
Rim 2:6 - On "odplatí každému podle jeho skutků" -
Rim 14:12 - Každý z nás tedy složí Bohu účet sám za sebe.
1Kor 3:8 - Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci.
Gal 6:5 - Každý musí nést svůj vlastní náklad.
Zjv 2:23 - Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.
Zjv 22:12 - "Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.

Verš 12
Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem.
2Kor 3:1 - Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří?
2Kor 10:8 - Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben.

Verš 15
On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých.
Rim 14:7 - Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá.
Gal 2:20 - Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe.
1Sol 5:10 - který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním.
1Pt 4:2 - takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.

Verš 16
Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak.
Mt 12:50 - Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka."
Jn 15:14 - Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
Gal 5:6 - V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
Gal 6:15 - To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření.
Kol 3:11 - Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!

Verš 17
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu nové!
Iz 43:18 - Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte!
Zjv 21:5 - Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, činím všechno nové." Řekl také: "Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá."

Verš 18
A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.
Kol 1:20 - a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.
1Jn 2:2 - On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.
1Jn 4:10 - V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

Verš 19
Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.
Rim 3:24 - Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.
Kol 1:20 - a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi.

Verš 20
Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.
2Kor 3:6 - který nás učinil způsobilými služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje.

Verš 21
On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Iz 53:9 - Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem; nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest.
1Pt 2:22 - "On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest."
1Jn 3:5 - Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.
Iz 53:12 - A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky se postavil.
Rim 8:3 - Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích,
Gal 3:13 - Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: "Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"),

2Kor 5,1 - "Stánok – náš pozemský dom", čiže naše telo.

2Kor 5,2 - "Nebeský príbytok" tu znamená oslávené telo človeka.

2Kor 5,2-4 - Pavol netúži len jednoducho sa zaodiať nebeským príbytkom, čiže mať oslávené telo, ale na svoj pozemský príbytok čiže na smrteľné telo obliecť si nebeský príbytok; inými slovami, chce prejsť do nebeského príbytku osláveného tela bez toho, že by musel prejsť úzkosťami smrti. Je si však vedomý, že to je možné iba pre tých, čo budú ešte živí pri slávnom príchode Ježiša Krista.

2Kor 5,7 - "Nazeranie", t. j. blažené videnie Boha vo večnosti.

2Kor 5,13 - "Strácať rozum", čiže byť bez zmyslov, vo vytržení. Verš je odpoveďou na výčitky jeho protivníkov. Pavlove videnia a extázy (porov. 12, 1) chápali zle, ako prejav šialenstva. Pavol kladie do protikladu toto "šialenstvo" prejavujúce sa v jeho vzťahu k Bohu s múdrosťou v jeho vzťahu ku Korinťanom.

2Kor 5,14 - "Kristova láska" tu znamená aj lásku, ktorou nás miluje Kristus, ale aj lásku, ktorou my milujeme Krista a blížnych. "Všetci zomreli" sebe samým, hriechu alebo Starému zákonu.

2Kor 5,16 - Neznamená to, že by Pavol bol poznal Krista počas jeho pozemského života, ale že to, čo o ňom vedel, bolo vlastne iba ľudským poznaním. Preto Pavol od svojho obrátenia nikoho neposudzuje podľa tela, čiže podľa toho, ako sa kto javí telesným očiam.

2Kor 5,21 - Boh ho "urobil hriechom" tým, že Ježiš vzal na seba hriechy sveta, že sa stal obetou za hriechy.