výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Kor 5, 1-21

1 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, 3 aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí. 4 Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. 5 A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; 7 lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. 10 Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé. 11 Pretože poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí, ale Boh nás pozná, a dúfam, že nás pozná aj vaše svedomie. 12 Zasa vám nie seba odporúčame, ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, čo sa chvália navonok, a nie v srdci. 13 Lebo ak strácame rozum, tak pre Boha, ak sme triezvi, to pre vás. 14 Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. 15 A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. 17 Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. 18 Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

2Kor 5, 1-21

Verš 1
Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.
2Kor 4:7 - No tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

Verš 2
Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,
Rim 8:23 - A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.

Verš 3
aby sme hoci aj vyzlečení, neostali nahí.
Zjv 3:18 - Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si potrieš oči, aby si videl.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.

Verš 4
Veď kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.
Rim 8:11 - A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
1Kor 15:53 - Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.

Verš 5
A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.
Rim 8:16 - Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
2Kor 1:22 - on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.
Ef 1:13 - V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,
Ef 4:30 - A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

Verš 7
lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.
1Kor 13:12 - Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
2Kor 3:18 - A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

Verš 10
Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.
Mt 25:32 - Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.
Rim 14:10 - Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.
Ž 62:12 - Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Jer 17:10 - Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
Rim 14:12 - A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba.
1Kor 3:8 - Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval.
Gal 6:5 - Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.
Zjv 2:23 - Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Verš 12
Zasa vám nie seba odporúčame, ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami, aby ste to mali proti tým, čo sa chvália navonok, a nie v srdci.
2Kor 3:1 - Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme - ako niektorí - odporúčajúce listy k vám alebo od vás?
2Kor 10:8 - Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie, a nie na rúcanie, nebudem sa hanbiť,

Verš 15
A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.
Rim 14:7 - Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera;
Gal 2:20 - Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
1Sol 5:10 - ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme.
1Pt 4:2 - aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli.

Verš 16
Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.
Mt 12:50 - Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.
Gal 5:6 - Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
Gal 6:15 - Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
Kol 3:11 - Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

Verš 17
Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Iz 43:18 - „Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte.
Zjv 21:5 - A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“

Verš 18
Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia.
Kol 1:20 - a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.
1Jn 2:2 - On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
1Jn 4:10 - Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Verš 19
Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Rim 3:24 - ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
Kol 1:20 - a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Verš 20
Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!
2Kor 3:6 - On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje.

Verš 21
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Iz 53:9 - So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach.
1Pt 2:22 - On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach.
1Jn 3:5 - A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet.
Iz 53:12 - Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
Rim 8:3 - Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech,
Gal 3:13 - Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: „Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“

2Kor 5,1 - "Stánok – náš pozemský dom", čiže naše telo.

2Kor 5,2 - "Nebeský príbytok" tu znamená oslávené telo človeka.

2Kor 5,2-4 - Pavol netúži len jednoducho sa zaodiať nebeským príbytkom, čiže mať oslávené telo, ale na svoj pozemský príbytok čiže na smrteľné telo obliecť si nebeský príbytok; inými slovami, chce prejsť do nebeského príbytku osláveného tela bez toho, že by musel prejsť úzkosťami smrti. Je si však vedomý, že to je možné iba pre tých, čo budú ešte živí pri slávnom príchode Ježiša Krista.

2Kor 5,7 - "Nazeranie", t. j. blažené videnie Boha vo večnosti.

2Kor 5,13 - "Strácať rozum", čiže byť bez zmyslov, vo vytržení. Verš je odpoveďou na výčitky jeho protivníkov. Pavlove videnia a extázy (porov. 12, 1) chápali zle, ako prejav šialenstva. Pavol kladie do protikladu toto "šialenstvo" prejavujúce sa v jeho vzťahu k Bohu s múdrosťou v jeho vzťahu ku Korinťanom.

2Kor 5,14 - "Kristova láska" tu znamená aj lásku, ktorou nás miluje Kristus, ale aj lásku, ktorou my milujeme Krista a blížnych. "Všetci zomreli" sebe samým, hriechu alebo Starému zákonu.

2Kor 5,16 - Neznamená to, že by Pavol bol poznal Krista počas jeho pozemského života, ale že to, čo o ňom vedel, bolo vlastne iba ľudským poznaním. Preto Pavol od svojho obrátenia nikoho neposudzuje podľa tela, čiže podľa toho, ako sa kto javí telesným očiam.

2Kor 5,21 - Boh ho "urobil hriechom" tým, že Ježiš vzal na seba hriechy sveta, že sa stal obetou za hriechy.