výhody registrácie

Kniha proroka Sofoniáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Sof 1, 1-18

1 Slovo Hospodinovo, které dostal Sofoniáš, syn Kušiho, syna Gedaliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova, za vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova. 2 "Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin. 3 Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. 4 Vztáhnu ruku i na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - 5 ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; 6 ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají." 7 Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hospodinův den! Hospodin oběť připravil a pozvané už posvětil. 8 "V den té Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny. 9 V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. 10 V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný třeskot od Výšin. 11 Kvílejte vy, kdo bydlíte v Kotlině! Celý dav kramářů bude zahuben, vyhlazeni budou všichni, kdo počítají peníze! 12 V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernami a zúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo si v duchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' 13 Jejich bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, už je však nezabydlí, sázejí vinohrady, neokusí však víno z nich." 14 Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje! 15 Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění, 16 den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. 17 "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a vnitřnosti jak lejna!" 18 Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, až plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země!

Sof 1, 1-18

Verš 18
Jejich stříbro a zlato je nezachrání v den Hospodinova zuření, až plamen jeho horlení pohltí celou zemi. Ano, skoncuje, a to rychle, se všemi obyvateli země!
Prís 11:4 - V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.
Ez 7:19 - Své stříbro vyházejí do ulic, zlato budou mít za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím moci nasytit, nenaplní si jím útroby - způsobilo jim jenom hřích.
Sof 1:14 - Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš! To je Hospodinův den, hrdina zoufale volá do boje!

Verš 6
ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají."
Iz 1:4 - Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí!
Iz 59:13 - Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila.
Jer 15:6 - Opustil jsi mě, praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a zničím tě; soucitem už jsem unaven!

Verš 15
Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den mračna a setmění,
Joe 2:1 - Ať na Sionu troubí polnice, na mé svaté hoře poplach vyhlaste! Všichni obyvatelé země ať se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se

Sof 1,1 - O Sofoniášovi a jeho rode pozri úvod k tomuto prorokovi.

Sof 1,4-6 - Júdsku sa vyčíta, že popri Pánovi sa klania aj modlám. O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4. O vojsku nebies porov. pozn. k Jer 8,2; o Melkomovi (Molochovi) pozn. k 2 Sam 12,30.

Sof 1,7 - Pánov deň pozri pozn. k Iz 2,12. K obrazu o obetách pozn. k Jer 46,10; Ez 39,17. Pán povolá nepriateľov, aby vykonali na Júdsku trest.

Sof 1,8 - Prorok zazlieva napodobňovanie cudzej módy v obliekaní.

Sof 1,9 - Výklad verša je neistý. Možno azda myslieť na to, že Izraeliti napodobňovali Filištíncov, ktorí nevkročili na prah Dagonovho chrámu. Príčinu pozri 1 Sam 5,4 n.

Sof 1,10 - O Rybnej bráne pozri pozn. k 2 Krn 33,14. – Nevieme, či sa výrazom "druhej" označuje brána a či nejaká časť mesta. Niektorí prekladajú: "jajkanie od nového mesta".

Sof 1,11 - Nevieme, ktoré jeruzalemské údolie sa volalo Možiarom. Bývali tam kupci. Kupectvom sa zaoberali pôvodne Kanaánci, preto volali aj židovských kupcov Kanaánčanmi. O vážení striebra Iz 55,1.

Sof 1,12 - Ľudí, ktorí sa cítia v bezpečí a neboja sa trestu, pretože popierajú Božiu prozreteľnosť, prirovnáva prorok k vínu na droždí.

Sof 1,14 - "Pánovým dňom" hrozí prorok Júdsku pre jeho hriešnosť a modloslužbu, ktorú potom kráľ Joziáš odstránil. Robí to rozličnými obrazmi, aby blížiacu sa hrozbu poslucháčom lepšie objasnil.

Sof 1,16 - Proti opevneným mestám zazneje trúba a bojový lomoz nepriateľa.