výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Za 1, 1-17

1 V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo: 2 "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. 3 Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. 4 Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin. 5 Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? 6 Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'" 7 Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo Hospodinovo. 8 V noci jsem měl vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a bílí. 9 "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. 10 "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. 11 Ti pak Hospodinovu andělu stojícímu v myrtoví hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." 12 Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy už se konečně slituješ nad Jeruzalémem a judskými městy? Vždyť už se na ně hněváš sedmdesát let!" 13 A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. 14 Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí 15 a hrozně se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen trochu rozzlobil, oni to neštěstí ještě zhoršili. 16 A proto tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. 17 Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: Má města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí Jeruzalém."

Za 1, 1-17

Verš 4
Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin.
Iz 31:6 - Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli!
Jer 3:12 - Jdi a volej tato slova směrem na sever: Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu už na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky.
Jer 18:11 - Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.'
Ez 18:30 - Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí!
Oz 14:1 - Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení

Verš 6
Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.'"
Nár 1:18 - Hospodin je ale v právu, vždyť jsem se vzepřela jeho příkazům. Poslyšte, všechny národy, pohleďte na mé trápení: Mé panny i mí mládenci museli jít do zajetí.

Zach 1,1 - O Zachariášovi a jeho rode pozri úvod k tomuto prorokovi.

Zach 1,5 - Proroci síce pomreli, ale ich proroctvá sa splnili. Národ sa len vtedy obrátil k Bohu, keď videl, že sa hrozby prorokov plnia.

Zach 1,7 - Mesiac šebat je náš január-február.

Zach 1,9 - Anjela, ktorý mu videnia vysvetľoval, prorok azda ani nevidel.

Zach 1,10 - Jazdci sú Boží poslovia, anjeli. Kone zvýrazňujú rýchlosť anjelov. Túto ich vlastnosť my zvýrazňujeme zvyčajne krídlami. Boli to azda anjeli strážcovia rozličných krajín (porov. Dan 10,12 n.20 n.).

Zach 1,11-12 - Anjeli zistili, že nepriatelia Božieho národa žijú v pokoji, nebadať otrasy medzi národmi (porov. Ag 2,7). Z toho anjel usudzuje, že sa ešte nechystá obnova Božieho národa, preto uprosuje Pána, pripomína, že už aj od zborenia Pánovho chrámu bude čoskoro 70 rokov a Pánov hnev neprestáva.

Zach 1,15 - Keď nepriateľské národy necítili Pánov hnev, utláčali jeho národ.

Zach 1,16 - Meradlom sa označuje znovuvýstavba chrámu a mesta.