výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 2, 1-17

1 Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, štyri rohy! 2 I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Čo je to?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko, Izrael a Jeruzalem.“ 3 Nato mi Pán ukázal štyroch remeselníkov. 4 I spýtal som sa: „Čo idú títo robiť?“ Odpovedal mi: „To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdsko tak, že nik nezdvihol hlavu; títo ich však prišli postrašiť a zvrhnúť rohy národov, ktoré zdvihli roh proti Júdsku, aby ho rozhádzali.“ 5 Zdvihol som oči, pozrel som sa a, hľa, muž, ktorý mal v ruke merací povraz. 6 I spýtal som sa: „Ty kde ideš?“ Odpovedal mi: „Premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký je široký a aký je dlhý.“ 7 Vtom vychádzal anjel, ktorý vo mne hovoril; oproti nemu vychádzal iný anjel 8 a povedal mu: „Bež a povedz tomu mladíkovi: Jeruzalem bude obývaný ako otvorené mesto pre množstvo ľudí a zvierat, ktoré sú v ňom. 9 A ja, hovorí Pán, budem mu ohnivým múrom dookola a budem slávou uprostred neho. 10 Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny - hovorí Pán -, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba - hovorí Pán. 11 Hor’ sa! Zachráň sa na Sione ty, čo bývaš u dcéry Bábelu! 12 Lebo toto hovorí Pán zástupov: Za slávou ma poslal k národom, ktoré vás vyplienili. Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky môjho oka. 13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou a budú korisťou svojich sluhov; vtedy poznáte, že ma poslal Pán zástupov. 14 Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba - hovorí Pán. 15 V ten deň sa pripoja k Pánovi mnohé národy a budú mojím ľudom, budem teda bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma poslal Pán zástupov k tebe. 16 Vtedy sa zmocní Pán svojho dedičstva, Júdu, a posvätnej zeme a zase si vyvolí Jeruzalem. 17 Nech zatíchne každé telo pred Pánom, keď sa zdvihne zo svojho trvalého príbytku!“

Za 2, 1-17

Verš 10
Nože! No! Utekajte zo severnej krajiny - hovorí Pán -, lebo som vás roztriasol do štyroch strán neba - hovorí Pán.
Lv 26:12 - budem chodiť uprostred vás a budem vaším Bohom, a vy budete mojím ľudom.
Ez 37:27 - Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojím ľudom.
2Kor 6:16 - A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Zach 2,1-4 - Druhým videním naznačuje Boh, že oslobodí svoj národ od nepriateľov, a tak pripraví jeho obnovu. Štyri rohy neoznačujú azda štyri určité nepriateľské národy, ale všetkých nepriateľov Júdu, ktorí prichádzali zo štyroch strán sveta. Remeselníci, ktorí prichádzali postrašiť a zdolať nepriateľov, sú anjeli. Roh je známy symbol sily. - O anjelovi pozri pozn. k 1,9.

Zach 2,5 - Muž s meradlom v ruke je anjel. Premeraním stavebnej plochy Jeruzalema chce Boh ubezpečiť národ, že sa výstavba mesta určite dokončí.

Zach 2,7-9 - Anjel má povedať prorokovi, že nový Jeruzalem nemožno múrmi obmedziť, pretože bude mať veľké množstvo obyvateľov; porov. Iz 54,2 n. Ale mesto ani nepotrebuje ohrád, sám Pán ho bude ochraňovať, bude mu ohnivým, nedobytným múrom.

Zach 2,10 - Severná krajina je Babylon. Izraeliti, ktorí ešte ostali v Babylone, sa vyzývajú, aby sa vrátili na Sion.

Zach 2,12 - Hovorí síce Pán, ale ústami anjela, ktorého poslal potrestať nepriateľov svojho národa, ktorý opatruje ako svoju zreničku. Pri potrestaní nepriateľov zjaví sa Božia sláva a prorok sa presvedčí, že anjela, ktorý im toto v Zachariášovom videní predpovedá, poslal Pán.

Zach 2,15 - V mesiášskej ríši Pánovým ľudom budú všetky národy. To bude znamením, že sa predpovede splnili.