výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Prís 1, 1-33

1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, 2 k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, 3 jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, 4 jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění. 5 Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ať dá si poradit, 6 jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám. 7 Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. 8 Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. 9 Půvabným věncem na tvé hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvém. 10 Nenech se zlákat, synu, když hříšníci tě mámí: 11 "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, 12 jako hrob zaživa je spolknem, vcelku, jako když padnou do jámy. 13 Všemožné cennosti si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. 14 Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" 15 Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v jejich šlépějích - 16 jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! 17 Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. 18 Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. 19 Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. 20 Moudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas pozvedá, 21 na rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov má: 22 "Kdy omezenců láska k malosti už skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? 23 Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! 24 Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, 25 všechny mé rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. 26 Vašemu neštěstí já nyní zasměji se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu, 27 až jako bouře zachvátí vás hrůza, až jako vichr udeří vaše neštěstí, až soužením a tísní budete sevřeni. 28 Až mě pak volat budou, neozvu se, budou mě shánět, avšak nenajdou. 29 Protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, 30 mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, 31 proto ať snědí, co si navařili, vlastními plány ať se nasytí! 32 Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhuba. 33 Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla."

Prís 1, 1-33

Verš 16
jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají!
Iz 59:7 - Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhouba jsou jejich průvodci.
Rim 3:15 - "Prolévat krev spěchají jejich nohy,

Verš 24
Dosud jsem volala, však nechtěli jste slyšet, ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal,
Iz 65:12 - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali, mluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí.
Iz 66:4 - a tak pro ně zvolím kruté zacházení, přivedu na ně, čeho se strachují! Volal jsem totiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí.
Jer 13:10 - Tento zlý lid, který odmítá poslouchat má slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za cizími bohy, aby jim sloužil a klaněl se jim, bude jako tento pás - úplně na nic.

Verš 10
Nenech se zlákat, synu, když hříšníci tě mámí:
Prís 4:14 - Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej.

Verš 27
až jako bouře zachvátí vás hrůza, až jako vichr udeří vaše neštěstí, až soužením a tísní budete sevřeni.
Jób 27:9 - Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení?
Jób 35:12 - Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých.
Iz 1:15 - Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve -
Jer 11:11 - A proto tak praví Hospodin: Hle, přivedu na ně neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale já je nevyslyším.
Jer 14:12 - Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji."
Ez 8:18 - Proto i já projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když mi budou hlasitě křičet do uší, já je nevyslyším."
Mi 3:4 - K Hospodinu pak budou volat, ale nevyslyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jednali tak zle.

Verš 7
Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.
Jób 28:28 - A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat se zla."
Ž 111:10 - úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí!
Prís 9:10 - Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost.
Kaz 12:13 - Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším.

Pris 1,1-6 - Prvá čiastka knihy (1,1 – 9,18) predstavuje všeobecný úvod, ktorý k jadru celej knihy (k jednotlivým prísloviam a naučeniam v ďalších častiach) napísal ich redaktor. Vhodnou formou (zosobnením múdrosti a pochabosti) sa podávajú pokyny a rady pre život. Dlhšie, súvislejšie vývody sú prepletené jednotlivosťami, lenže poriedko (napr. 3,27–30 a i.).Za nadpisom (1) spisovateľ uvádza hneď účel tejto zbierky prísloví.

Pris 1,7 - Jadrom všetkej múdrosti, je bázeň pred Pánom, bohabojnosť, ktorá vzdáva úctu Bohu vnútorne i navonok. – Porov. 9,10a.

Pris 1,8 - Porov. 6,20b.

Pris 1,9 - Porov. 4,9a.

Pris 1,11 - "Nevinnému", v hebr.: "krvi".

Pris 1,16 - Tento verš nie je v gréckych rukopisoch, preto ho niektorí pokladajú za sem vsunutý z Iz 59,7 (Peters).

Pris 1,20-23 - Personifikácia je známa v poézii všetkých národov, lež zvlášť je prijateľná obrazivej mysli Orientálcov.

Pris 1,21 - "Na samom vrchu hradieb" preložené podľa LXX, miesto hebr. "v čele zhluknutého ľudu" a takisto Vulg. Nazdávame sa, že pôvodný text sa tu nezachoval celkom neporušený.

Pris 1,27 - Tento verš pokladajú novší bádatelia za glosu.