výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Sam 1, 1-27

1 Saul byl už mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny. 2 Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. 3 "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. 4 "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. 5 "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. 6 Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom jsem uviděl Saula, jak se opírá o kopí. Vozy a jezdci už ho doháněli, 7 a tak se rozhlédl, a když mě uviděl, zavolal na mě. ‚Ano, pane?' odpověděl jsem 8 a on se mě zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' 9 a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.' 10 A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy korunu a z paže náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." 11 David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. 1 12 Truchlili, naříkali a postili se až do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. 13 Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce," odpověděl. 14 "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. 15 Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, až zemřel. 16 Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To já jsem zabil Hospodinova pomazaného." 17 David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento žalozpěv 18 a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: 19 Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! 20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to neohlašují v aškelonských ulicích, ať se neradují filištínské dcery, ať nejásají dcery neobřezaných! 21 Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! Ať už se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! 22 Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. 23 Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! 24 Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. 25 Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! 26 Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem tě miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. 27 Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná!

2Sam 1, 1-27

Verš 1
Saul byl už mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil dva dny.
1Sam 30:17 - David je pobíjel od ranního šera až do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli.

Verš 18
a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného:
Joz 10:13 - Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den.

Verš 11
David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. 1
2Sam 3:31 - David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami,
2Sam 13:31 - Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená.

Verš 20
Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to neohlašují v aškelonských ulicích, ať se neradují filištínské dcery, ať nejásají dcery neobřezaných!
Mi 1:10 - Nemluvte o tom v Gatu, už ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Domě prachu) se v prachu svíjejte.

2Sam 1,2 - Roztrhnutý odev a prachom alebo popolom posypaná hlava boli znakom smútku a pokánia.

2Sam 1,5 - Z 1 Sam 31 vieme, že správa Amalekitu je nepravdivá. Chce si získať Dávidovu priazeň, preto tvrdí, že on zabil jeho nepriateľa.

2Sam 1,13 - "Chránenci" boli cudzinci, ktorí sa usadili medzi Izraelitmi, prijali ich náboženstvo, boli pod ich ochranou a požívali určité práva. V časoch gréckych volali ich prozelytmi.

2Sam 1,16 - T. j. sám si zodpovedný za svoju smrť.

2Sam 1,17 - Táto elégia je po básnickej stránke jedna z najkrajších básní Starého zákona. Nemá síce priamo náboženský obsah, ale svedčí o šľachetnom zmýšľaní Dávidovom. Jej osnova je dosť porušená.

2Sam 1,18 - Prekladáme podľa LXX. Hebr. a Vulg čítajú: "treba naučiť synov Izraela kušu". Slovo kuša pôsobí v tomto súvise výkladu veľké ťažkosti a rozličné pokusy meniť text nevedú k cieľu. Možno, že nadpis celej piesne bol "Kuša" (porov. v. 22). – Kniha spravodlivých sa spomína aj v Joz 10,13. Bola to asi zbierka básní, ale nič bližšieho o nej ne vieme.

2Sam 1,20 - "Dcéry pohanov" zneje doslovne: "dcéry neobrezancov".

2Sam 1,21 - Výraz "polia prvotín" robí ťažkosti. Možno to rozumieť tak, že kopce budú také neúrodné, že sa ani prvotiny na nich neurodia. – I tak by bolo možno preložiť: "Vy polia prvotín", azda v tom zmysle, že na nich padol za obeť prvý kráľ Izraela. Niektorí menia znenie a čítajú: "Vy polia smrti" alebo "Vy polia klamné".

2Sam 1,22 - Pred bojom pomazali si bojovníci štíty olejom (Iz 21,5). Šaulov štít bol pomazaný krvou a tukom padlého kráľa. – Predtým bývali Šaul a Jonatán úspešní bojovníci a neustupovali.

2Sam 1,26 - Slová v zátvorkách dokladá len Vulg.

2Sam 1,27 - "Nástroje boja" boli padlí hrdinovia.