výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Sam 10, 1-19

1 Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. 2 David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, 3 amonští vojevůdci řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" 4 Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli až u zadnic a tak je poslal zpátky. 5 Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." 6 Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-toba. 7 David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. 8 Amonci vyrazili a sešikovali se k boji u brány, zatímco Aramejci z Cóby, Rechobu, Iš-tobu a Maaky zaujali postavení v poli. 9 Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. 10 Zbytek vojska svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. 11 Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad mé síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc já tobě. 12 Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Ať Hospodin učiní, co se mu zalíbí." 13 Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. 14 Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. 15 Aramejci viděli, že je Izrael porazil, a tak se přeskupili. 16 Hadad-ezer poslal také pro Aramejce z druhého břehu Eufratu, a když je přivedl, přitáhli do Chelamu v čele s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. 17 Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje. 18 Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. 19 Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli, že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc.

2Sam 10, 1-19

Verš 1
Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun.
1Krn 19:1 - Po nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn.

2Sam 10,4 - Oholenie brady pokladali za vrcholnú potupu. Preto sa posli ani nemali vrátiť domov, kým im brada nenarástla.

2Sam 10,6 - O Sobe pozri 8,3. Krajiny Bet-Rohob a Maácha boli kdesi pri prameňoch Jordána. Tob bol od nich východne (Sdc 11,5). – Z Maáchy a Tobu spolu najali 12 000 mužov, lebo všetkého najatého vojska bolo 32 000; porov. 1 Krn 19,7.

2Sam 10,16 - Rieka, o ktorej je tu reč, je asi Jordán. Meno mesta Helam Vulg mylne prekladá: "ich vojsko". Helam bol kdesi v Zajordánsku, ale bližšie jeho poloha je neznáma.

2Sam 10,18 - Podľa 1 Krn 19,18 nie jazdcov, ale pešiakov.