výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 1, 1-27

1 Po Saulovej smrti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zostal dva dni v Ciklagu. 2 Ale na tretí deň prišiel zo Saulovho tábora muž s roztrhnutým rúchom a s prsťou na hlave. Keď došiel k Dávidovi, padol na zem a poklonil sa. 3 Dávid sa ho opýtal: Odkiaľ prichádzaš? Odpovedal mu: Zachránil som sa z izraelského tábora. 4 Nato mu Dávid povedal: Čo sa to stalo? Rozpovedz! On odpovedal: Ľud ušiel z boja a mnohí z ľudu padli a pomreli. Zomrel aj Saul a jeho syn Jonatán. 5 Dávid povedal mládencovi, ktorý mu to oznámil: Ako vieš, že zomrel Saul a jeho syn Jonatán? 6 Mládenec, ktorý mu to oznamoval, odpovedal: Náhodou som sa dostal na vrch Gilbóa, a hľa, Saul sa opieral o svoju kopiju, ale vozy a jazdci ho už doháňali. 7 Keď sa obzrel dozadu, uvidel ma a zavolal na mňa. Ja som mu odpovedal: Tu som. 8 I povedal mi: Kto si? Odpovedal som mu: Som Amálékovec. 9 Vtedy mi povedal: Pristúp ku mne a zabi ma, lebo ma zachvátil smrteľný závrat, ale život je ešte vo mne. 10 Tak som k nemu pristúpil a zabil som ho, lebo som vedel, že svoj pád neprežije. Potom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svojmu pánovi. 11 Nato Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. 12 Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom. 13 Dávid sa pýtal mládenca, ktorý mu to oznámil: Odkiaľ si? On odpovedal: Som synom cudzinca, muža Amálékovca. 14 Dávid mu povedal: Ako si sa opovážil vystrieť ruku a zabiť pomazaného Hospodinovho? 15 Nato Dávid zavolal jedného z mládencov a rozkázal: Pristúp a obor sa na neho! Ten ho zrazil tak, že zomrel. 16 Dávid mu ešte privolal: Tvoja krv na tvoju hlavu, lebo tvoje vlastné ústa ťa usvedčili, keď si povedal: Ja som usmrtil pomazaného Hospodinovho. 17 Vtedy Dávid zaspieval tento žalospev nad Saulom a nad jeho synom Jonatánom 18 a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako Pieseň o luku; ten je napísaný v Knihe úprimného: 19 Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobitá, ó, ako padli bohatieri! 20 Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov a nejasali dcéry neobrezancov. 21 Vy, vrchy Gilbóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov olejom nepomazaný. 22 Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobitých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. 23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlov boli rýchlejší, nad levov boli silnejší. 24 Vy, dcéry Izraela, oplačte Saula, ktorý vás obliekal v purpur a skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty. 25 Ó, ako padli bohatieri uprostred boja! Jonatán na tvojich výšinách zabitý. 26 Bôľno mi za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi premilý, tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. 27 Ó, ako padli bohatieri a pohynuli nástroje boja!

2Sam 1, 1-27

Verš 1
Po Saulovej smrti, keď Dávid porazil Amálékov, vrátil sa a zostal dva dni v Ciklagu.
1Sam 30:17 - Dávid ich bil od úsvitu až do večera druhého dňa a neunikol z nich nikto, len štyristo mladých mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli.

Verš 18
a prikázal, aby ho Júdejcov naučili ako Pieseň o luku; ten je napísaný v Knihe úprimného:
Joz 10:13 - Slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. Či to nie je napísané v Knihe úprimného? Slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň.

Verš 11
Nato Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním.
2Sam 3:31 - Vtedy Dávid povedal Jóábovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si rúcha, prepášte sa vrecovinou a trúchlite za Abnérom. A kráľ Dávid šiel za márami.
2Sam 13:31 - Nato kráľ vstal, roztrhol si rúcho a ľahol si na zem. Všetci jeho služobníci stáli okolo neho s roztrhnutým rúchom.

Verš 20
Neoznamujte to v Gate, nerozhlasujte po uliciach Aškelónu, aby sa netešili dcéry Filištíncov a nejasali dcéry neobrezancov.
Mi 1:10 - Neoznamujte to v Gate, a vôbec neplačte! V Bét-Leafre váľajte sa v prachu!

2Sam 1,2 - Roztrhnutý odev a prachom alebo popolom posypaná hlava boli znakom smútku a pokánia.

2Sam 1,5 - Z 1 Sam 31 vieme, že správa Amalekitu je nepravdivá. Chce si získať Dávidovu priazeň, preto tvrdí, že on zabil jeho nepriateľa.

2Sam 1,13 - "Chránenci" boli cudzinci, ktorí sa usadili medzi Izraelitmi, prijali ich náboženstvo, boli pod ich ochranou a požívali určité práva. V časoch gréckych volali ich prozelytmi.

2Sam 1,16 - T. j. sám si zodpovedný za svoju smrť.

2Sam 1,17 - Táto elégia je po básnickej stránke jedna z najkrajších básní Starého zákona. Nemá síce priamo náboženský obsah, ale svedčí o šľachetnom zmýšľaní Dávidovom. Jej osnova je dosť porušená.

2Sam 1,18 - Prekladáme podľa LXX. Hebr. a Vulg čítajú: "treba naučiť synov Izraela kušu". Slovo kuša pôsobí v tomto súvise výkladu veľké ťažkosti a rozličné pokusy meniť text nevedú k cieľu. Možno, že nadpis celej piesne bol "Kuša" (porov. v. 22). – Kniha spravodlivých sa spomína aj v Joz 10,13. Bola to asi zbierka básní, ale nič bližšieho o nej ne vieme.

2Sam 1,20 - "Dcéry pohanov" zneje doslovne: "dcéry neobrezancov".

2Sam 1,21 - Výraz "polia prvotín" robí ťažkosti. Možno to rozumieť tak, že kopce budú také neúrodné, že sa ani prvotiny na nich neurodia. – I tak by bolo možno preložiť: "Vy polia prvotín", azda v tom zmysle, že na nich padol za obeť prvý kráľ Izraela. Niektorí menia znenie a čítajú: "Vy polia smrti" alebo "Vy polia klamné".

2Sam 1,22 - Pred bojom pomazali si bojovníci štíty olejom (Iz 21,5). Šaulov štít bol pomazaný krvou a tukom padlého kráľa. – Predtým bývali Šaul a Jonatán úspešní bojovníci a neustupovali.

2Sam 1,26 - Slová v zátvorkách dokladá len Vulg.

2Sam 1,27 - "Nástroje boja" boli padlí hrdinovia.