výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 5, 1-25

1 Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebrónu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol: Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom. 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu, kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebróne pred Hospodinom a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Chebróne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom. 6 Kráľ so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebúsejcom, ktorí bývali v krajine. Oni však povedali Dávidovi: Nevojdeš sem, veď slepí a chromí ťa zaženú! To malo znamenať: Dávid sem nevstúpi. 7 Dávid však zabral hrad Sion. To je mesto Dávidovo. 8 V ten deň povedal Dávid: Každý, kto chce poraziť Jebúsejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z celej duše. Predsa sa hovorí: Slepý a chromý nevkročí do domu. 9 Potom Dávid ostal bývať na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Dávid ho budoval dookola od Millo až dovnútra. 10 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh mocností, bol s ním. 11 Týrsky kráľ Chírám poslal poslov k Dávidovi, i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom. 12 A Dávid poznal, že ho Hospodin potvrdil ako kráľa nad Izraelom a vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu izraelskému ľudu. 13 Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Chebrónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 14 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún, 15 Jibchár, Elíšúa, Nefeg a Jáfia, 16 Elíšáma, Eljáda a Elífelet. 17 Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci ho vyšli hľadať. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil ku hradu. 18 Filištínci však pritiahli a rozložili sa v údolí Refáím. 19 Vtedy sa dopytoval Dávid Hospodina: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu riekol: Choď, lebo istotne ti vydám Filištíncov do rúk. 20 Dávid pritiahol do Baalperácímu, porazil ich a povedal: Hospodin pretrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako voda trhá hrádze. Preto nazval to miesto Baalperácím. 21 Zanechali tam svoje modly, ale Dávid a jeho mužovia ich odniesli. 22 Potom Filištínci znova tiahli nahor a rozložili sa v údolí Refáím. 23 Keď sa Dávid dopytoval Hospodina, Hospodin mu riekol: Netiahni proti nim priamo, ale ich obíď odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája. 24 Keď vo vrcholcoch balzamovníkových kríkov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedy Hospodin pôjde pred tebou, aby porazil vojsko Filištíncov. 25 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil Filištíncov od Geby až po cestu do Gézeru.

2Sam 5, 1-25

Verš 1
Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebrónu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
1Krn 11:1 - Celý Izrael sa zhromaždil k Dávidovi do Chebrónu a povedal: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.

Verš 2
Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol: Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom.
2Sam 7:7 - Keď som chodil so všetkými Izraelcami, či som aspoň slovíčkom naznačil čo len jedinému izraelskému sudcovi, ktorému som prikázal pásť môj izraelský ľud: Prečo mi nevystavíte cédrový dom?
Ž 78:71 - Odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol Jákoba, Jeho ľud, a Jeho dedičstvo, Izrael.

Verš 5
V Chebróne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.
2Sam 2:11 - Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov.
1Kr 2:11 - Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov. V Chebróne sedem a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.
1Krn 3:4 - Šiesti sa mu narodili v Chebróne, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov.

Verš 8
V ten deň povedal Dávid: Každý, kto chce poraziť Jebúsejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z celej duše. Predsa sa hovorí: Slepý a chromý nevkročí do domu.
1Krn 11:6 - Vtedy povedal: Kto prvý porazí Jebúsejcov, bude predákom a vodcom. Prvý vystúpil Jóáb, syn Cerújin, a stal sa predákom.

Verš 11
Týrsky kráľ Chírám poslal poslov k Dávidovi, i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom.
1Krn 14:1 - Týrsky kráľ Chírám poslal Dávidovi poslov, cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.

Verš 13
Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Chebrónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.
1Krn 3:9 - To všetko boli synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Támár bola ich sestrou.
1Krn 14:3 - V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry.

Verš 14
Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún,
1Krn 3:5 - Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šóbáb, Nátan a Šalamún, štyria od Batšeby, dcéry Amíélovej,
1Krn 14:4 - Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbáb, Nátán, Šalamún,

Verš 17
Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci ho vyšli hľadať. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil ku hradu.
1Krn 14:8 - Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa všetci hľadať ho. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim.

Verš 20
Dávid pritiahol do Baalperácímu, porazil ich a povedal: Hospodin pretrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako voda trhá hrádze. Preto nazval to miesto Baalperácím.
Iz 28:21 - Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perácím, vzruší sa ako v Gibeonskom údolí, aby uskutočnil svoje dielo; zvláštne je Jeho dielo; aby vykonal svoj skutok; nezvyčajný je Jeho skutok.

Verš 21
Zanechali tam svoje modly, ale Dávid a jeho mužovia ich odniesli.
1Krn 14:12 - Zanechali tam i svoje božstvá. Dávid rozkázal spáliť ich v ohni.

2Sam 5,1 - Zástupcovia izraelských kmeňov sa odvolávajú na krvný zväzok, ktorý ich púta k Dávidovi. Všetci pochádzajú od tých istých praotcov, Abraháma, Izáka a Jakuba.

2Sam 5,6 - Verše 6–8 sú veľmi nejasné. Isté je z nich iba to, že Dávid zaujal Sion. Jebuzejci sa pravdepodobne spoliehali na svoju pevnosť a robili si z Dávida posmech, že im na obranu hradu stačia slepí a kuľhaví. Dávid predsa zaujal hrad, ale slepých a kuľhavých nemal rád, lebo sa mu Jebuzejci nimi posmievali. Je to znak vtedajšieho nevyspelého rozmýš ľania, že Dávid nenávidí nevinných. – Sion bol juhovýchodný (podľa iných juhozápadný) vŕšok Jeruzalema. – Jebuzejci boli kanaánsky národ, pochádzali od Chamovho syna Kanaána (porov. Gn 10,16).

2Sam 5,9 - Melo (Mello) bola niektorá časť hradu; nič bližšieho o ňom nevieme. Ináč túto časť vybudoval len neskoršie Šalamún (1 Kr 9,15). Dávid budoval len v priestore, ktorý bol od Mela do vnútra mesta.

2Sam 5,11 - Hiram I., kráľ Týru, hlavného mesta Fenície, panoval r. 979–946 pr. Kr. Dávid zomrel asi v r. 971. Svoj dom staval teda len v posledných rokoch svojho panovania, v niektorý z rokov 979–971.

2Sam 5,18 - Údolie Refaim je medzi Jeruzalemom a Betlehemom.

2Sam 5,20 - "Paraš" znamená: "rozdelil, roztrhal". Ináč je nám miesto boja, Bal Parašim, neznáme.

2Sam 5,23 - "Hrušky" prekladáme s Vulg. V pôvodine sa ten strom volá "baká", nevieme však, aký to mohol byť strom.

2Sam 5,25 - Gezer je dnešné Tell Džezer, 10 km východne od Akaronu.