výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 2, 1-32

1 Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď! Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Chebrónu. 2 Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami Achínóamou Jezreelskou a Abigajil, ženou Nábála Karmelského. 3 Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého s jeho domácnosťou; bývali v chebrónskych mestách. 4 Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábéš-Gileádu pochovali Saula, 5 Dávid poslal poslov k mužom Jábéš-Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. 6 Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám; aj ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. 7 Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou. 8 Abnér, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Íšbóšeta, previedol ho do Machanajimu 9 a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efrajimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Saulov syn Íšbóšet mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval dva roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. 11 Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov. 12 Abnér, syn Nérov, vytiahol so služobníkmi Saulovho syna Íšbóšeta z Machanajimu do Gibeónu. 13 Jóáb, syn Cerúje, a Dávidovi služobníci vyrazili a stretli sa s nimi pri gibeónskom rybníku. Jedni sa rozložili z jednej strany rybníka a druhí z druhej. 14 Vtedy Abnér zavolal na Jóába: Nech vstanú mládenci a pohrajú sa pred nami. Joáb odpovedal: Nech vstanú. 15 Tak vstali a vyšli dvanásti za Benjamín a za Saulovho syna Íšbóšeta a dvanásti z Dávidových služobníkov. 16 Každý chytil svojho protivníka za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže spolu padli. Preto nazvali to miesto v Gibeóne Chelkat Haccurím. 17 V ten deň sa strhol zúrivý boj, v ktorom bol porazený Abnér a izraelskí mužovia utrpeli porážku od Dávidových služobníkov. 18 Boli tam traja synovia Cerúje: Jóáb, Abíšaj a Asáél. Asáél bol rýchlonohý ako poľná gazela. 19 Tento Asáél prenasledoval Abnéra; pri prenasledovaní Abnéra neodbočil ani napravo ani naľavo. 20 Vtom sa Abnér obzrel za seba a povedal: Ty si to, Asáél? Odpovedal: Ja. 21 Vtedy mu Abnér povedal: Uchýľ sa napravo alebo naľavo, chyť si jedného z mládencov a vezmi si jeho výzbroj. Ale Asáél nechcel ustúpiť od neho. 22 Znovu povedal Abnér Asáélovi: Ustúp odo mňa! Prečo ťa mám zraziť k zemi? Ako by som sa potom mohol pozrieť do očú tvojmu bratovi Jóábovi? 23 Keď ten nechcel ustúpiť, udrel ho Abnér druhým koncom kopije do brucha, tak, že mu kopija vyšla chrbtom, on padol a na mieste zomrel. Všetci, ktorí prichádzali k miestu, kde Asáél padol a zomrel, ostali stáť. 24 Ale Jóáb a Abíšaj ďalej prenasledovali Abnéra; slnko práve zapadalo, keď prišli k pahorku Ammá, ktorý je naproti Gíachu na ceste ku Gibeónskej púšti. 25 Vtedy sa Benjamínci zhromaždili na vrchu jedného kopca. 26 Abnér zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trp kosť? Kedy už povieš ľudu, aby prestal prenasledovať svojich bratov? 27 Jóáb povedal: Živý je Boh; keby si nebol prehovoril, iste len ráno by sa bol ľud vzdal prenasledovania svojich bratov. 28 Potom Jóáb zatrúbil, všetok ľud zastal a viac neprenasledoval Izrael ani viac nebojovali. 29 Abnér a jeho mužovia prechádzali celú noc Arábou; prebrodili sa cez Jordán a kráčali celé dopoludnie, až prišli do Machanajimu. 30 Keď sa Jóáb po prenasledovaní Abnéra vrátil, zhromaždil všetok ľud. Z Dávidových služobníkov chybovalo len devätnásť mužov a Asáél, 31 zatiaľ čo Dávidovi služobníci ranili Benjamína a z Abnérových mužov tristošesťdesiat mužov, ktorí aj zomreli. 32 Asáéla však vzali a pochovali v hrobe jeho otcov v Betleheme. Potom Jóáb so svojimi mužmi pochodovali celú noc, a keď sa rozvidnelo, boli v Chebróne.

2Sam 2, 1-32

Verš 11
Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov.
2Sam 5:5 - V Chebróne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.
1Kr 2:11 - Dávid kraľoval nad Izraelom štyridsať rokov. V Chebróne sedem a v Jeruzaleme tridsaťtri rokov.

2Sam 2,3 - Mestá Hebronu boli mestečká a dediny v okolí hlavného mesta.

2Sam 2,5 - O pohrebe Šaulovom pozri 1 Sam 31,11–13.

2Sam 2,7 - Dávid dosť zreteľne vyzýva Jábesanov, aby sa pridali k nemu. Zvlášť mu na nich záležalo, lebo mali osobitný vzťah k Šaulovi, i preto, lebo mu boli povďační (pozri 1 Sam hl. 11), i preto, lebo si Benjamínci kedysi doniesli ženy z Jábesu (Sdc 21) a Šaul bol Benjamínec. Odpoveď Jábesanov je nám neznáma.

2Sam 2,8 - Mahanaim bolo asi na mieste dnešného zboreniska Michne. Vulg toto meno prekladá "do tábora".

2Sam 2,9 - Aser – izraelský kmeň. Dnešný hebr. text má: "nad Asýrskom (Aššúrom)", čo je zrejme chyba. Vg číta Gessuri. Gesur bolo južne od Hebronu, kde panoval Dávid. – "Celým Izraelom" sa tu mienia všetky izraelské kmene, ktoré neuznali Dávidovu vládu.

2Sam 2,12 - Gabaon bolo mesto na území kmeňa Benjamínovho, pravdepodobne dnešné Ed-Džíb, 3–4 hodiny západne od Rámy.

2Sam 2,24 - Gabát Ama (Gabaa Amma) je ináč neznáma.

2Sam 2,29 - Bitron je celkom neznámy. Ale iste to nie je mesto Bethoron (porov. 1 Sam 13,18), ako píše Vulg.