výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Sam 22, 1-51

1 Slová tejto piesne povedal Dávid Hospodinovi v deň, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov, i zo Saulovej ruky. 2 Vravel: Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. 3 Môj Boh je moje bralo; v Neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím. 4 Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi. 5 Obkľúčili ma vlny smrti a prúdy záhuby ma predesili. 6 Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. 7 V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik prenikol mu k ušiam. 8 Tu pohla sa a zatriasla sa zem a zachveli sa nebies základy a zatriasli sa, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa Mu valil z nozdier, žeravý oheň z Jeho úst, žeravé uhlíky blčali z Neho. 10 Naklonil nebesá a zostúpil a mrákavu mal pod nohami. 11 Niesol sa na cherubovi a letel, zjavil sa na perutiach vetra. 12 Tmu urobil si stanom vôkol seba, hromady vôd a husté oblaky. 13 Od žiary pred Ním blčali žeravé uhlíky. 14 Hospodin zahrmel z neba. Najvyšší vydal svoj hlas. 15 Vystrelil šípy a rozmetal ich blesky a zmiatol ich. 16 I ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého víchra Jeho dychu. 17 Siahol z výsosti a uchopil ma a vytiahol ma z veľkých vôd. 18 Pred mojím mocným nepriateľom zachránil ma, i pred mojimi neprajníkmi, lebo silnejší boli ako ja. 19 Prepadli ma v čase môjho trápenia, ale Hospodin bol mi oporou. 20 On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. 21 Odmenil sa mi Hospodin dľa mojej spravodlivosti, odplatil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo ja ostríhal som cesty Hospodina, od svojho Boha som hriešne neodpadol. 23 Bo všetky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa neodchýlil. 24 Bol som bez úhony pred Ním a chránil som sa previnenia. 25 Tak odplatil mi Hospodin podľa mojej spravodlivosti, podľa mojej čistoty pred Jeho očami. 26 Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne. 27 Ty voči čistému javíš sa čistým, ale s prevráteným divne nakladáš. 28 Ty zachraňuješ ubiedený ľud, svojím pohľadom ponižuješ pyšných. 29 Lebo Ty si mi svetlom, Hospodine, ožiariš, Hospodine, moju temnotu. 30 Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím Bohom preskočím i múr. 31 Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. 32 Veď ktože je Bohom okrem Hospodina, a kto je skalou okrem nášho Boha? 33 Boh, ktorý mi je útočiskom, On moju cestu robí bezúhonnou. 34 On mi dal nohy ako jeleňom a na výšiny moje stavia ma. 35 Moje ruky učí boju a moje ramená napínať bronzový luk. 36 Dávaš mi štít svojej spásy a Tvoja blahosklonnosť zveľadila ma. 37 Dávaš priestor pre moje kroky, že sa mi členky nepošmyknú. 38 Ja stíham svojich nepriateľov a nevrátim sa, kým ich nezničím. 39 Celkom ich rozdrvím, už viac nepovstanú, padnú mi pod nohy. 40 Opásal si ma silou do boja. Odporcov mojich zohol si podo mňa. 41 Na útek donútil si mojich nepriateľov, vykynožil som svojich neprajníkov. 42 O pomoc kričia - no niet pomocníka, na Hospodina - len ich nevyslyšal. 43 Rozmrvil som ich sťa prach zeme; zdrvil som ich a rozšliapal ako blato na ulici. 44 Zo svárov ľudu si ma zachránil, zachoval si ma ako hlavu národov, ľud, čo som nepoznal, slúži mi. 45 Cudzinci mi pochlebujú, na číre počutie ma poslúchajú. 46 Cudzinci vädnú strachom a s chvením vychodia zo svojich zámkov. 47 Hospodin žije! Požehnaná moja skala! Vyvýšený je Boh mojej spásy. 48 Boh, ktorý dožičí mi pomstu, podmaňuje mi národy. 49 Ktorý ma vyvádza spomedzi mojich nepriateľov; Ty ma vyvyšuješ nad mojich odporcov, vyslobodzuješ ma od násilníka. 50 Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine, 51 čo zveľaďuješ spásne skutky môjho kráľa a dokazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky.

2Sam 22, 1-51

Verš 32
Veď ktože je Bohom okrem Hospodina, a kto je skalou okrem nášho Boha?
Dt 32:39 - Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nieto Boha okrem mňa; ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím, a nikto z mojej ruky nevyslobodí.
1Sam 2:2 - Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba, a nik nie je skalou ako náš Boh.
Ž 86:8 - Niet medzi bohmi rovného Ti, Pane, a nieto skutkov, ako sú Tvoje.
Iz 45:5 - Ja som Hospodin, a nieto iného, okrem mňa nieto Boha, opásal som ťa, hoci si ma nepoznal.

Verš 2
Vravel: Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ.
Ž 18:1 - Pre hudobný prednes. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý hovoril slová tejto piesne, keď ho Hospodin vyslobodil z rúk všetkých nepriateľov a z ruky Saulovej:

Verš 3
Môj Boh je moje bralo; v Neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pred násilím.
Heb 2:13 - Potom: Ja v Neho budem dúfať. A zase: Ajhľa, tu som i deti, ktoré mi dal Boh.

Verš 50
Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno, Hospodine,
Rim 15:9 - a že pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: Preto velebiť Ťa budem medzi pohanmi a spievať žalmy Tvojmu menu.

Verš 31
Božia cesta je dokonalá, reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.
Dt 32:4 - On Skalou, dokonalé je dielo Jeho, lebo všetky Jeho cesty sú správne. Je Bohom verným, a nie vierolomným, On spravodlivý je a priamy.
Dan 4:37 -
Zjv 15:3 - a spievajú pieseň Mojžiša, služobníka Božieho, a pieseň Baránkovu: Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov!
Ž 12:6 - Pre útlak biednych, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži.
Ž 119:140 - Tvoja reč je prečistá a Tvoj služobník ju miluje.
Prís 30:5 - Každá reč Božia je prečistená, On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú.

2Sam 22,1 - Poznámky k tejto piesni pozri v Knihe žalmov, kde sa pieseň, i keď s odchýlkami, opakuje ako Ž 18 (17).Začiatok piesne (slová v zátvorkách) sme doplnili zo Ž 18.

2Sam 22,36 - Slová v zátvorkách sme doplnili zo Ž 18.