výhody registrácie

2. kniha Samuelova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Sam 22, 1-51

1 A Dávid hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov i z ruky Saula, 2 a riekol: Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom, 3 je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. 4 Na veleslávneho som volal Hospodina, a bol som zachránený od svojich nepriateľov. 5 Lebo ma boly obkľúčily vlnobitia smrti; potoky beliála ma boly predesily; 6 povrazy ríše mŕtvych ma boly obňaly; boly ma nadišly osídla smrti. 7 Vo svojej úzkosti som vzýval Hospodina a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší. 8 Vtedy sa pohla a zatriasla zem; základy nebies sa chvely od strachu a pohybovaly sa, lebo horel hnevom. 9 Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst trávil, takže sa uhlie zanietilo od neho. 10 Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami; 11 vysadol na cheruba a letel a ukázal sa na krýdlach vetra. 12 Postavil tmu vôkol seba jako nejaké stány, hromadu vôd, husté oblaky vysoké. 13 Od blesku pred ním roznietilo sa uhlie ohňa. 14 Hospodin hrmel z nebies, a Najvyšší vydal svoj hlas. 15 Poslal svoje strely a rozohnal ich, blesk hromu, a podesil ich. 16 A ukázaly sa riečištia mora; odkryly sa základy okruhu sveta, pre žehranie Hospodinovo, od dychu ducha jeho nozdier. 17 Vystrel rameno z výsosti, pochytil ma, vytiahol ma z velikých vôd. 18 Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa, z moci tých, ktorí ma nenávideli, lebo boli mocnejší ako ja. 19 Prišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou 20 a vyviedol ma na priestranstvo, vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. 21 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti, vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. 23 Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, ani som neuhnul od niktorého z jeho ustanovení. 24 A bol som mu bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. 25 A tak mi zaplatil Hospodin podľa mojej spravedlivosti, podľa mojej čistoty pred jeho očima. 26 So zbožným si zbožný; s udatným bezúhonným si bezúhonný; 27 s čistým si čistý, a s premršteným si prevrátený. 28 A pokorný ľud strápený zachrániš; ale tvoje oči hľadia na vysokomyseľných, aby si ich ponížil. 29 Lebo ty si mojou sviecou Hospodine. A Hospodin jasne osvecuje moju tmu. 30 Lebo v tebe som prebehnul vojskom. Vo svojom Bohu som preskočil múr. 31 Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. 32 Lebo kde kto je silným Bohom krome Hospodina, a kto je skalou mimo nášho Boha?! 33 Silný Bôh je mojou pevnosťou a silou. Úprimného vodí svojou cestou. 34 Robí jeho nohy podobnými nohám jelenice, a postavuje ma na mojich výšinách. 35 Moje ruky učí boju; a moje ramená lámu aj oceľové lučište. 36 Dal si mi štít svojho spasenia, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. 37 Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly. 38 Honil som svojich nepriateľov a zahladil som ich ani som sa nevrátil, až som im urobil koniec. 39 Docela som ich zničil a porazil som ich tak, že nepovstanú, a padli pod moje nohy. 40 Prepasovával si ma silou do boja; zohol si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. 41 Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stupil na šiju, tých, ktorí ma nenávideli, aby som ich vyplienil. 42 Obzerali sa, ale nebolo spomocníka; volali k Hospodinovi, ale sa im neozval. 43 Rozdrvil som ich tak, že boli jako prach zeme, zdeptal som ich ako blato ulice a rozšliapal som ich. 44 Vyslobodil si ma zo svárov môjho ľudu, strážil si ma, aby som bol hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži. 45 Synovia cudzieho národa sa mi lichotne koria. Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma. 46 Synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich miest zavrených. 47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, a nech je vyvýšený Bôh skaly môjho spasenia! 48 Silný Bôh je to, ktorý mi dáva pomstu a podmaňuje národy podo mňa; 49 vyvodí ma z moci mojich nepriateľov. A povyšuješ ma nad tých, ktorí povstávajú proti mne. Vytrhol si ma, znova a znova, z moci ukrutného človeka. 50 Preto ťa budem chváliť, ó, Hospodine, medzi národami, a tvojmu menu budem spievať žalmy. 51 Dáva veľké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.

2Sam 22, 1-51

Verš 32
Lebo kde kto je silným Bohom krome Hospodina, a kto je skalou mimo nášho Boha?!
Dt 32:39 - A tak teraz vidzte, že ja a len ja som to! A nie je u mňa nijakého Boha. Ja usmrcujem i oživujem, raním a ja tiež uzdravujem, a nie je toho, kto by vytrhol z mojej ruky.
1Sam 2:2 - Nie je svätého, jako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba; a nie je skaly, jako je náš Bôh!
Ž 86:8 - Nieto takého medzi bohmi, jako si ty, ó, Pane, a niet skutkov, ako sú tvoje.
Iz 45:5 - Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma neznáš,

Verš 2
a riekol: Hospodin je mojou skalou a mojím hradom a je mi mojím vysloboditeľom,
Ž 18:1 - Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka Hospodinovho, Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula,

Verš 3
je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia mojou vysokou pevnosťou a mojím útočišťom. Môj Spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti.
Heb 2:13 - A zase: Ja sa budem nadejať na neho. A zase: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Bôh.

Verš 50
Preto ťa budem chváliť, ó, Hospodine, medzi národami, a tvojmu menu budem spievať žalmy.
Rim 15:9 - a pohania aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, jako je napísané: Preto ťa budem chváliť medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy.

Verš 31
Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.
Dt 32:4 - Skalo, ktorej dielo je dokonalé! Lebo všetky jeho cesty sú spravedlivým súdom. Silný Bôh verný, u ktorého nieto neprávosti; spravedlivý je a priamy.
Dan 4:37 -
Zjv 15:3 - a spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože, spravedlivé a pravdivé sú tvoje cesty, ó, Kráľu svätých!
Ž 12:6 - Pre útisk biednych, pre vzdychanie chudobných teraz už povstanem, hovorí Hospodin; zachránim toho, na koho bezbožník pyšne fúka.
Ž 119:140 - Tvoja reč je veľmi dokázaná v ohni, a tvoj služobník ju miluje.
Prís 30:5 - Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.

2Sam 22,1 - Poznámky k tejto piesni pozri v Knihe žalmov, kde sa pieseň, i keď s odchýlkami, opakuje ako Ž 18 (17).Začiatok piesne (slová v zátvorkách) sme doplnili zo Ž 18.

2Sam 22,36 - Slová v zátvorkách sme doplnili zo Ž 18.